Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
У Національ­но­му фонді досліджень – но­вий ви­ко­нав­чий ди­рек­тор 
 
 

Ольга По­лоцька — виконав­чий дирек­тор НФД

Кабінет Міністрів Ук­раїни при­зна­чив виконав­чим дирек­тором Національ­ного фон­ду досліджень Ольгу По­лоцьку – науко­вицю, кан­дидат­ку філологічних наук.

У серпні 2019 року, коли відбу­вав­ся відкритий кон­курс на посаду виконав­чого дирек­тора НФД, Ольга По­лоцька посіла дру­ге місце. Згідно з положен­ням про обран­ня виконав­чого дирек­тора НФД, вона мала пра­во бути при­зна­ченою на цю посаду упродовж року, як­що вона ста­не вакантною.

Як відомо, обраний на кон­курсі виконав­чий дирек­тор Фонду Бо­рис Со­рочинсь­кий подав заяву на звільнен­ня за вла­сним бажан­ням. І з травня нинішнього року місце ста­ло вакантним. Тож На­уко­вий комітет Нацради з питань роз­вит­ку науки і тех­нологій, що здійснює функції наглядової ради НФД, роз­г­лянув кан­дидатуру Ольги По­лоцької та погодив її при­зна­чен­ня.

На посаді виконав­чого дирек­тора НФД Ольга По­лоцька зай­матиметься організацією поточ­ної роботи фон­ду, технічною та організаційною підтрим­кою про­веден­ня кон­курсів, забез­печен­ням фінан­суван­ня науко­вих досліджень та роз­робок за укладеними договорами тощо.

Ольга Олек­сандрівна 1997 року закінчи­ла з відзнакою Харків­ський дер­жав­ний універ­ситет, вона викла­дач англійської мови та літератури, німецької мови, перекла­дач. З 2000 року пра­цювала в Харківсько­му національ­ному універ­ситеті імені В. Н. Ка­разіна на посадах викла­дача, старшого викла­дача, доцен­та та завідувача кафед­ри англійської мови факультету інозем­них мов. 2008-го отримала науко­вий ступінь кан­дидата філологічних наук, 2011-го — науко­ве звання доцен­та.

З січня 2019 року пра­цювала начальником відділу по роботі з інозем­ними клієнта­ми Клініки репро­дук­тив­ної медицини імені В. І. Грищен­ка, зазна­чає пресслужба МОН.

Го­ловою Національ­ного фон­ду досліджень у березні 2019-го за підсумками кон­кур­су при­зна­чено Ле­оніда Яцен­ка. Фонд роз­почав перші кон­кур­си 15 та 21 травня нинішнього року, нині три­ває про­цес екс­пер­тизи.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+