Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
«Ви­нахід ро­ку 2020» 
 
 

Винахід — це праця і... сучасне обладнання

Се­ред 12 переможців кон­кур­су «Ви­нахід року 2020» — 8 проєктів представлено установами НАН Ук­раїни та університета­ми.

На­прикінці червня було під­бито підсумки кон­кур­су «Ви­нахід року 2020», який про­водив­ся Держав­ним підприємст­вом «Ук­раїн­ський інститут інте­лек­туаль­ної власності» (Укрпатент) спільно з Торгово-про­мис­ловою палатою Ук­раїни за підтрим­ки Міністерства роз­вит­ку еко­номіки, торгівлі та сільського гос­подар­ства Ук­раїни. Ме­та його — популяризація винахідниць­кої діяльності та при­вер­нен­ня ува­ги вітчизняних і закор­дон­них інве­с­торів і вироб­ників.

Не­зва­жаючи на коронавірус­ний період, на кон­курс було подано 244 винаходи, захищені чин­ними патен­тами Ук­раїни, що видані впродовж останніх п’яти років. 87 % від загального обсягу кон­курсних робіт подано науко­вими установами та навчаль­ними закла­дами.

За­галом, кон­курс відбу­вав­ся в три ета­пи. На пер­шому – ще в лютому – кон­курсні матеріали приймала та опрацьо­вувала робоча гру­па Укрпатен­ту. Водночас про­дов­жувалась інформаційно-рек­лам­на кам­панія, роз­силались повідомлення під­приємствам, вищим навчаль­ним закла­дам, науко­вим установам та регіональ­ним ТПП Ук­раїни. Відбу­вались кон­сультації щодо умов участі в кон­курсі, ознай­омлен­ня з пра­вилами підго­тов­ки документів.

На дру­гому етапі за роботу взялася екс­пертна рада Укрпатен­ту: було про­ведено оцінюван­ня поданих матеріалів за кри­теріями, встанов­леними положен­ням про кон­курс, виз­начено 12 галузевих номінацій, які відповідають найбільш актуаль­ним напрямам інно­ваційної діяльності. Це — «Будівництво»; «Су­часні про­мис­лові тех­нології та нова техніка»; «Енер­гетика та енергое­фек­тивність»; «Екологія»; «Нові речовини і матеріали»; «Технології агропро­мис­лового ком­плексу»; «Ме­дицина»; «Фармацев­тика»; «Харчове вироб­ництво»; «Ме­талургія»; «Оборона і дер­жав­на без­пека»; «Пе­рероб­ка про­мис­лових та побутових відходів».

А на тре­тьо­му етапі вже кон­курсна комісія роз­г­лянула результати роботи екс­пертної ради. Бу­ло про­аналізовано підсумки кон­кур­су «Ви­нахід року – 2020». До ува­ги бра­лися насам­перед – оригінальність технічно­го рішен­ня, складність поставленого завдання, а також соціаль­на та гуманітар­на зна­чущість.

На кінце­вому етапі відбу­лося ого­лошен­ня та нагород­жен­ня переможців Всеукраїнсько­го кон­кур­су «Ви­нахід року 2020». Захід із зро­зумілих при­чин відбу­вав­ся в онлайн-режимі за уча­с­тю представників Укрпатен­ту, Торгово-про­мис­лової палати Ук­раїни та Міністерства роз­вит­ку еко­номіки, торгівлі та сільського гос­подар­ства Ук­раїни. Під час транс­ляції переможці отримали мож­ливість пре­зен­тувати власні проєкти аудиторії.

На­зивалися наукові установи, виші, організації та при­ватні осо­би – власники патентів, гру­пи винахідників та окремі винахідни­ки . От­же, перемож­цями кон­кур­су «Ви­нахід року 2020» ста­ли такі учасники.

У номінації: «Харчове вироб­ництво» — гру­па винахідників Інституту про­довольчих ресурсів Національ­ної ака­демії аграр­них наук Ук­раїни за роботу «Спосіб виз­начен­ня культур Streptococcus ther mophilus за допомогою пари спе­цифічних олігонук­лео­тид­них праймерів методом ПЛР». Цей сучас­ний генетич­ний метод визна­чен­ня культур у заква­с­ках, бак­теріаль­них пре­паратах та фер­мен­тованих хар­чових про­дук­тах доз­воляє швидко та ефектив­но відби­рати без­печні тех­нологічні культури та здійснювати належ­ний кон­троль.

У номінації: «Нові речовини та матеріали» — гру­па винахідників ВНЗ Ук­раїнський дер­жав­ний хіміко-тех­нологіч­ний універ­ситет – за спосіб отриман­ня модифікованого актив­ного катод­ного матеріалу для літій-іонних аку­муляторів. Ви­нахід забез­печує підви­щен­ня роз­ряд­ної ємності і стабільності цик­луван­ня позитив­ного еле­к­т­рода в літій-іонних аку­муляторах. Він тех­нологіч­ний, лег­ко управ­ляється, не потре­бує викорис­тан­ня дефіцит­них матеріалів та суттєвих вит­рат вироб­ництва для впровад­жен­ня.

У номінації: «Будівництво» — гру­па винахідників Національ­ного універ­ситету «Львівська політехніка». Йдеться про виготов­лен­ня будівельних роз­чинів, в яких поєдну­ються тон­кодис­персні активні мінеральні добав­ки, напов­нювачі та ком­плексні хімічні добав­ки, що забез­печує одержан­ня роз­чинів підви­щеної ран­ньої та мароч­ної міцності.

У номінації: «Технології агропро­мис­лового ком­плексу» — гру­па при­ват­них осіб — винахід­ників та власників патен­ту зі спо­собом сепарації з додат­ковим очи­щен­ням зер­нового матеріалу та аеродинамічним сепаратором «Сад» для його реалізації.

У номінації: «Ме­талургія» — власник патен­ту та винахідник Андрій Стецько зі «Способом дифузійно­го хро­муван­ня ста­левих виробів». Йдеться про створен­ня спо­собу хіміко-термічної оброб­ки деталей для їх поверхневого зміцнення.

У номінації: «Фармацев­тика» — гру­па винахідників Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН Ук­раїни. Розроб­лено новий засіб для лікуван­ня вірус­ного гепатиту С людини, який є високое­фек­тив­ним, має комбіновану антивірус­ну та гепатопро­тек­тор­ну дію, неток­сич­ний для людей та тва­рин, не потре­бує допоміжних речовин та має значно ниж­чу собівартість порівняно з існу­ючими лікарсь­кими засобами інозем­ного вироб­ництва.

У номінації: «Екологія» — гру­па винахідників Інституту мікро­біології і вірусології ім. Д.К.За­болот­ного НАН Ук­раїни з ком­плексним активатором аце­тоно-бутилового бродіння на основі штамів бак­терій роду clostridium. Ак­тиватор для зброд­жуван­ня нетра­диційних суб­стратів, що є відхо­дами вироб­ництв, напри­клад дерево-лис­тяної струж­ки та підсирної сироват­ки, для отриман­ня спиртів, методом його прямого вне­сен­ня, не потре­бує поперед­ньої підго­тов­ки.

У номінації: «Су­часні про­мис­лові тех­нології та нова техніка» — гру­па винахідників Держав­ного НДІ МВС Ук­раїни з винаходом «Та­ран модульний». Він доз­воляє забез­печити руй­нуван­ня перешкод із різно­манітних матеріалів (метал, деревина, скло та ін.), а також две­рей, що відчи­няються все­редину приміщен­ня.

У номінації: «Ме­дицина» — гру­па винахідників ДУ «Інститут сер­ця МОЗ Ук­раїни» зі спо­собом лікуван­ня кальцинованого аор­тального сте­нозу».

У номінації: «Енер­гетика та енергое­фек­тивність» — гру­па винахідників Інституту тех­ніч­ної теп­лофізики НАН Ук­раїни – зі спо­собом одержан­ня висококалорійно­го біопа­лива. Ви­нахід належить до відновлюваних дже­рел енергії, тех­нологій перероб­ки відходів лісозаготівлі, сільськогос­подарсь­кої та деревооброб­ної про­мис­ловості. Технічне рішен­ня зменшує питомі енерговит­рати та собівартість готової про­дукції, доз­воляє одержати висококалорійне еко­логічно чис­те біопа­ливо.

У номінації: «Оборона та дер­жав­на без­пека» — гру­па винахідників Міжна­род­ного науко­во-навчаль­ного цен­т­ру ін­фор­маційних тех­нологій та сис­тем НАН та МОН Ук­раїни зі спо­собом оптико-аку­с­тич­ної пелен­гації та гру­пової про­тидії ворожим безпілот­ним літальним апа­ратам.

У номінації: «Пе­рероб­ка про­мис­лових і побутових відходів» — гру­па винахідників Одеського національ­ного універ­ситету імені І.І.Мечникова — з мікро­біоло­гічним спо­собом очи­стки води від циклічних аро­матич­них ксе­нобіотиків. Ви­нахід сто­сується оброб­ки про­мис­лових і стічних вод і може бути викорис­таний для очи­стки стоків фар­мацев­тич­них підприємств, медич­них закладів, хімічно­го вироб­ництва, наф­топерероб­ної та інших підприємств.

Вітаючи переможців, хочеться побажати головно­го: аби ці проєкти як­найшвид­ше ста­ли кон­кретними роз­роб­ками й тех­нологіями в українській еко­номіці.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+