Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Рух до ЄДП: тре­ба бігти, аби пе­ре­ста­ти бу­ти аут­сай­де­ром 
 
 

На­прикінці квітня дирек­торат науки та інно­вацій МОН очо­лила Юлія Безвер­шен­ко, кан­дидат фізико-математич­них наук, яка пра­цювала до цьо­го молод­шим науко­вим співробітни­ком Інституту тео­ретич­ної фізики ім. М.М. Бо­голюбова НАН Ук­раїни та викла­дала квантову теорію в Національ­ному універ­ситеті «Києво-Мо­гилянсь­ка ака­демія». Но­вого генерального дирек­тора серед освітян і науковців зна­ють також як актив­ного популяризатора науки, одного з авторів За­кону «Про науко­ву і науко­во-технічну діяльність», заступницю голови Ра­ди молодих вче­них НАН Ук­раїни (до 2019 року).

Од­ним із головних завдань дирек­торату науки та інно­вацій МОН є інте­г­рація Ук­раїни до Євро­пейсь­кого дослідниць­кого про­сто­ру (ЄДП). Своїм поглядом на най­б­лижчі цілі та завдання у цій сфері Юлія Безвер­шен­ко поділилася на своїй facebook-сторінці.

Пропонуємо най­важ­ливіші момен­ти з цієї публікації.

Угода про асоціацію Ук­раїна — ЄС сприяє набли­жен­ню Ук­раїни до ЄДП, що забез­печує вільний рух дослідників, науко­вих знань та тех­нологій. А Угода про асоційовану участь в Рамковій про­грамі з досліджень та інно­вацій ЄС «Го­ризонт 2020», ратифікована 2015-го, дала Ук­раїні пра­во ста­ти час­тиною ЄДП.

На жаль, рух Ук­раїни до ЄДП, темп, сис­темність і комунікацію якого мали забез­печувати МОН і уряди, про­тягом цих років був дуже повільним та невпевненим. Та це не означає, що все втрачено. Од­нак, тре­ба бігти, щоб у дру­гому раунді переста­ти бути аут­сай­дером.

Отож, біжимо. Впро­довж травня-червня відбу­лись:

1. Засідан­ня 4-го кла­с­теру Ук­раїна — ЄС.

2. Ко­ординаційна нарада з НКП та представниками/екс­пер­тами від Ук­раїни у про­грамних комітетах «Го­ризонт 2020».

3. Засідан­ня Комітету Ра­ди ЄС з питань Євро­пейсь­кого дослідниць­кого про­сто­ру та інно­вацій (ERAC).

4. Засідан­ня Євро­пейсь­кого стратегічно­го форуму дослід­ницьких інфрас­т­рук­тур (ESFRI).

5. Підго­тов­ка оновленого поряд­ку про­веден­ня кон­кур­су на кош­ти від реімбурсації нашого вне­ску за участь в про­грамі «Го­ризонт 2020» та вихід докумен­та на гро­мадсь­ке обговорен­ня.

За­уважте, що всі заходи відбу­валися онлайн. Є й свої позитиви у каран­тину — мож­на за хви­лин­ку діста­тися Брюс­селя і назад, еко­номія коштів та часу. Мінус: брак нефор­мального спілку­ван­ня із закор­дон­ними колегами.

Далі — детальніше.

Клас­тер Ук­раїна — ЄС

От­же, 28 травня відбу­лось засідан­ня 4-го кла­с­теру Ук­раїна — ЄС, який тра­диційно включав блок науки та інно­вацій. Увага була зосеред­жена на ініціати­вах ЄС для боротьби з COVID-19, зок­рема роз­роб­ки пла­ну дій ERAvsCORONA (https://bit.ly/ ERAvsC19). Пред­ставники Євро­комісії також повідомили про про­дов­жен­ня про­веден­ня для українських учасників тренінгів з роз­роб­ки про­єктних про­позицій в межах Writing Camp H2020.

Ще з важ­ливого — ЄС надав нам інформацію про стан запус­ку нової Рамкової про­гра­ми «Го­ризонт Євро­па» та пер­спективи асоційованого членства в ній Ук­раїни. По­при відсутність чіт­ких дед­лайнів, зро­зуміло одне: нам вкрай важ­ливо про­робити домаш­ню роботу з аналізу участі в «Го­ризонт 2020» та збільшен­ня обсягу й якості української участі в новій про­грамі.

Я доповіла про стан імплемен­тації реформ Ук­раїни у сфері НТІ, зок­рема, про струк­турні зміни, що відбу­лись в МОН (окрім появи об’єдна­ного дирек­торату, ще й маємо окрему екс­пертну гру­пу з інте­г­рації до ЄДП), про роботу Національ­ної ради з питань роз­вит­ку науки і тех­нологій та реалізацію рекомен­дацій, наданих в межах Policy Support Facility «Го­ризонт 2020».

Повідомила про запуск кон­курсів Нацфон­ду досліджень, підго­тов­ку змін до законів про діяльність науко­вих парків та транс­феру тех­нологій, актуалізацію До­рож­ньої кар­ти інте­грації в ЄДП та запла­новану роз­роб­ку Національ­ного пла­ну дій її імплемен­тації.

За результатами затверд­жено опе­раційні вис­нов­ки. Зо­к­рема, щодо відновлен­ня дії уго­ди з ЄС про науко­ве і тех­нологічне спів­робітництво, актуалізації До­рож­ньої кар­ти інте­г­рації до ЄДП та роз­роб­ки пла­ну дій з її імплемен­тації, підтрим­ки участі Ук­раїни в про­грамі «Го­ризонт Євро­па» та інших.

Ок­ремо обговорювали питан­ня участі Ук­раїни в проєкті EaPConnect та GEANT, а також необхідність підго­тов­ки до EaPConnect2. До­мовились, що ми зро­бимо «домаш­ню роботу» і вий­демо на діалог з євро­пейсь­кими партнерами.

На­рада з НКП та нові екс­пер­ти/представники в комітетах «Го­ризонт 2020»

На­прикінці травня було про­ведено велику координаційну нараду з Національ­ними кон­тактними пунктами (НКП) та представниками/екс­пер­тами від Ук­раїни у про­грамних комітетах «Го­ризонт 2020». Йшло­ся про найбільш про­блемні питан­ня та механізм май­бут­ньої взаємодії, про покра­щен­ня комунікації та співпраці між НКП, комітетами, МОН та науко­вою спільнотою. Пропозиції щодо цьо­го вітаються.

Спільнота НКП гар­но ско­ординована і обмінюється інформацією між собою та зовнішнім світом. Водночас, представники й екс­пер­ти не отримали необхідно­го навчання, їх не координувало МОН, не було створено мережі екс­пертної підтрим­ки все­редині країни, не здійснювалася координація мережі НКП, не налагод­жено обмін інформацією (Національ­ний пор­тал не пра­цював належ­ним чином). Де­які екс­пер­ти впродовж років не отримували інформації з ЄК. Та­ке ста­новище ми намагаємося випра­вити зараз.

До кінця року маємо відпрацювати всі питан­ня, аби в «Го­ризонт Євро­па» увійти з цілісною та ефектив­ною сис­темою.

Цього року на НКП покла­дено важ­ливе завдання — допомог­ти нам зро­зуміти як зро­бити участь у наступній Рамковій про­грамі більш ефектив­ною. Ад­же саме НКП за ці роки отримали найбільш повну інформацію щодо спромож­ності українських учасників, їх зацікав­леності та бар’єрів участі для них.

Національні кон­тактні пункти на базі універ­ситетів уже отримали на цей рік від МОН фінан­суван­ня по 115 тис. гри­вень. Нині шукаємо механізм для надан­ня фінан­сової під­тримки НКП, які функціону­ють на базі науко­вих установ. Ук­рай важ­ливо відно­вити справед­ливість у фінан­суванні НКП, тож сподіваюсь, що нам вдасться це зро­бити належ­ним чином.

У червні ми про­вели додат­ковий кон­курс-обран­ня до про­грамних комітетів «Го­ризон­ту 2020». Підси­лили їх новими екс­пер­тами та представниками, аби покра­щити комунікацію з євро­пейсь­кими партнерами та вра­хувати струк­турні зміни в дирек­тораті.

Пріори­тет — ефектив­на комунікація

4 червня відбу­лось чер­гове засідан­ня Комітету Ра­ди ЄС з питань Євро­пейсь­кого дослід­ницького про­сто­ру та інно­вацій (ERAC). Ішло­ся про управління та струк­туру ЄДП, моніторинг націо­нальних планів дій з інте­грації до ЄДП в кожній країні, фор­муван­ня спільної політики з євро­пейсь­ким про­сто­ром вищої освіти. Бу­ло обговорено шляхи подолан­ня пан­демії COVID-19, зок­рема, через роз­роб­ку та реалізацію пла­ну дій ERAvs-CORONA.

Функція комітету полягає в фор­муванні політики та загальної стратегії для ЄДП, тому наразі нашим пріори­тетом є ефектив­на комунікація з чле­нами ERAC та актив­на участь в його роботі. Особ­ливо, вра­ховуючи поточ­ну ревізію пріори­тетів ЄДП та їх оновлен­ня на наступний про­грамний період.

Онов­лене представництво Ук­раїни в ERAC виглядає так: офіційні екс­пер­ти — я та дер­жав­ний екс­перт екс­пертної гру­пи з питань інте­г­рації до ЄДП Дар’я Бовкун, а також аль­тер­нативні екс­пер­ти (відібрані кілька років тому), що вперше взяли участь у засіданні — заступник дирек­тора з науко­вої роботи Інституту математики НАН Ук­раїни Олек­сан­д­ра Ан­тонюк, та уче­ний сек­ретар Цент­ру досліджень інте­лек­туаль­ної власності та транс­феру тех­нологій НАНУ Ка­рина Шахбазян.

Не менш важ­ливо забез­печити участь та роботу представників від Ук­раїни в решті груп ЄДП. Нині ми офіційно затвердили делегатів та екс­пертів до ERAC та ESFRI. Проте необхідно забез­печити при­сутність Ук­раїни і в інших гру­пах за пріори­тетами ЄДП, а також опрацюван­ня відповідної інформації, тому дирек­торат також зай­мається підго­тов­кою рег­ламен­ту участі в них українських екс­пертів.

Шлях до До­рож­ньої кар­ти ESFRI

16—17 червня відбу­лось 72-е засідан­ня Євро­пейсь­кого стратегічно­го форуму дослідниць­ких інфрас­т­рук­тур (ESFRI). Він про­водив­ся, аби узгодити напра­цюван­ня стратегічних робочих груп для оновлен­ня «Білої кни­ги» — загальноєвро­пейсь­кої стратегії роз­вит­ку дослідниць­ких інфрас­т­рук­тур.

На засіданні було озвучено важ­ливу інформацію про мож­ливість вне­сен­ня до 9 верес­ня 2020 року нових проєктів до До­рож­ньої кар­ти ESFRI 2021. На­разі МОН сприяє приєднанню Ук­раїни до Danubius ERIC, EPTRI, EMBRC та CERIC-ERIC.

Нині ми пра­цюємо над національ­ною Концепцією роз­вит­ку дослідниць­кої інфрас­т­рук­тури (спільно із робочою гру­пою Нацради з питань роз­вит­ку науки та тех­нологій під головуван­ням На­ни Войтен­ко, текст уже передано до На­уко­вого комітету) та Концепцією роз­вит­ку е-інфрас­т­рук­тур (нині на гро­мадсь­кому обговоренні), а також відповідних планів дій. Після цьо­го буде фор­муватись національ­на До­рож­ня кар­та дослідниць­ких інфрас­т­рук­тур.

Ми стаємо більш зро­зумілими нашим євро­пейсь­ким партнерам, обговорюємо з ними мож­ливості залучен­ня інстру­ментів ЄС до спільної роботи.

Онов­лено представництво Ук­раїни в ESFRI, вис­лов­лено зацікав­леність у долученні українських екс­пертів до роботи Стра­тегічних робочих груп ESFRІ. Найб­лиж­чим часом пла­нуємо про­вес­ти відбір кан­дидатів в екс­пер­ти.

Склад делегатів від Ук­раїни в ESFRI включає офіційних (я та дер­жав­ний екс­перт екс­пертної гру­пи з питань стратегій та узгод­жен­ня політик дирек­торату Ірина Прилуцька) та аль­тер­натив­них екс­пертів (вче­ний сек­ретар Сектору зве­деного пла­нуван­ня HOB Президії НАН, екс­перт про­грамного комітету «На­уко­во-дослідницькі інфрас­т­рук­тури», НКП Ма­рина Го­роховатсь­ка та керівник екс­пертної гру­пи з питань стратегій та уго­д­жен­ня політик дирек­торату Григорій Мо­золевич).

 

Онов­лен­ня підходів до про­веден­ня кон­кур­су

 

Не­щодав­но ми оно­вили порядок про­веден­ня кон­кур­су на кош­ти від реімбурсації нашого вне­ску в про­грамі «Го­ризонт 2020» та розмісти­ли на сайті МОН проєкт відповідної поста­нови для обговорен­ня.

Го­ловне — це суттєве оновлен­ня підходів як до про­веден­ня кон­кур­су, так і до роз­поділу коштів. Тож запро­поновані зміни: роз­ширен­ня напрямів надан­ня підтрим­ки, оцінюван­ня для кож­ного напряму окремо за оновленими кри­теріями, тематика проєктів відповідає пріори­тетам май­бут­ньої «Го­ризонт Євро­па». За­про­поновано також про­зорий та чіткий механізм відбо­ру проєктів і роботи кон­курсної комісії, додано третій рівень екс­пер­тизи. Найвагомішим кри­терієм відбо­ру є позитив­ний досвід участі в «Го­ризонт 2020».

Ми сподіваємося швидко пройти всі про­цедури для затверд­жен­ня поста­нови і головне — нарешті почати кон­курс.

Ці кош­ти (загалом 7 млн. євро, з яких під кон­курс наразі закла­дено 3,5 млн.) перед­бачені саме на посилен­ня спромож­ності українських науковців та інно­ваторів бути успішни­ми в Рамкових про­гра­мах ЄС з підтрим­ки досліджень та інно­вацій. То­му кон­курс націлено на тих, хто вже про­демон­стрував свою здатність боротись за фінан­суван­ня з «Го­ризон­ту 2020».

Тож, дякую команді дирек­торату науки та інно­вацій. Ок­рема подяка — зовнішнім екс­пер­там. Це і НКП, і представники та екс­пер­ти у комітетах «Го­ризонт 2020» і гру­пах ЄДП. Особ­ливо — чле­нам Ро­бочої гру­пи Націо­нальної ради з питань роз­вит­ку науки та тех­нологій з інте­г­рації до ЄДП.

На­ша спільна робота набли­жає до здійснен­ня мрію про сильну Ук­раїну як повно­правного чле­на Євро­пейсь­кого дослідниць­кого та інно­ваційно­го про­сто­ру.

 

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+