Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Хай хоч як, а вступ­на кам­панія – за роз­кла­дом! 
 
 

ЗНО з іноземної мови

Що­правда, сам роз­клад може змінюватися, адже він залежить від ситуації з коронавірусом (точніше, від ставлен­ня до епідемії гро­мадян, які не хочуть дотри­муватися вимог каран­тину). І так уже не один раз доводилося вно­сити зміни в порядок про­веден­ня ЗНО. Але попри все, вступ­на кам­панія стартувала. Ос­новою її ста­ло зовнішнє незалеж­не опи­туван­ня, яке в екс­т­ремальних умо­вах, з пересто­рогами, із засобами захис­ту, але три­ває.

Стар­тувало ЗНО 25 червня тес­туван­ням з математики, в якому взяли участь понад 152 тисяч учасників. 30 червня відбу­лося найбільш чис­лен­не - понад 275 тисяч випускників - тес­туван­ня з української мови і літератури. У ЗНО з фізики взяли участь 22 284 осо­би. 105 157 абітурієнтів прийш­ли на тес­туван­ня з англійської мови. Іспанську, німецьку та французьку складали 2 277 випускників. Далі – ЗНО з історії Ук­раїни, біології, гео­графії та хімії. І завер­шується основ­на сесія 17 лип­ня.

Інформацію про її результати буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тес­туван­ня до 29 лип­ня. До­дат­кова сесія ЗНО запла­нована на 23 лип­ня – 11 серпня, а результати буде розміщено до 14 серпня. Отакий кален­дар­ний план ЗНО ниніш­ньо­го року.

Із 30 червня пра­цюють кон­сультативні лінії та приймальня гро­мадян. Включ­но з 15 верес­ня. Те­лефонні лінії в Міністерстві освіти і науки, Урядовому кон­тактному центрі, ДП «Інфо­ресурс», Державній службі якості освіти готові відповісти на всі запитан­ня щодо вступ­ної кам­панії.

Своє ЗНО і для вступ­ників до магістратури. 1 лип­ня єдиний вступ­ний іспит (ЄВІ) з інозем­ної мови складали і 87 124 вступ­ники до магістратури. У переліку ті ж англійська, німецька, французька та іспанська мови. За 60 хви­лин учасники повинні були виконати 42 завдання. Та­кою ж була й мак­симальна кількість балів, яку міг набра­ти вступ­ник.

Єдине фахове вступ­не випро­буван­ня складали 15 220 вступ­ників до магістратури на правничі спеціаль­ності. На виконан­ня ЄФВВ було відве­дено 200 хви­лин, і за цей час тре­ба було відповісти на запитан­ня із загальних навчаль­них правничих ком­петентнос­тей і з восьми базових правничих дис­циплін (Право). Перший блок містив 30 завдань, на виконан­ня яких було відве­дено 75 хви­лин, блок «Право» – 100 завдань, на які було відве­дено 125 хви­лин.

Прак­тич­но перед кож­ним тес­туван­ням торап­лялися випад­ки, коли абітурієнтів повер­тали додому, зок­рема, й через вияв­лені ознаки гос­трих респіратор­них захво­рювань. Си­туація при­кра, однак кра­ще так, ніж загро­за для багатьох інших. До­три­ман­ня вимог кон­тро­лювали гро­мадські спо­стерігачі та спеціалісти.

На­зустріч вступ­никам з тим­часово оку­пованих територій До­нецької та Лу­гансь­кої облас­тей та Криму пішла Верхов­на Ра­да, яка, з ініціати­ви Президен­та Ук­раїни, 3 лип­ня ухвалила вне­сен­ня змін до За­кону Ук­раїни «Про вищу освіту», згідно з якими випускники з непідконт­рольних територій та населених пунктів на лінії зіткнен­ня можуть вступити до будь-якого закла­ду вищої освіти за окремою бюд­жет­ною кво­тою без складан­ня ЗНО. Раніше така кво­та існу­вала лише для вступу кримчан через освітні цен­т­ри «Крим-Ук­раїна».

Це рішен­ня не зовсім спо­добалося вступ­никам та їхнім батькам, особливо із сімей переселенців. Мовляв, комусь доводиться напру­жуватись і складати ЗНО, і, мож­ливо, навча­тися на комерційних засадах, а комусь результат підно­сять на блюдеч­ку. Од­нак, не все так лег­ко і для випускників із тим­часово оку­пованих територій, адже для вступу їм потрібно склас­ти ДПА з української мови та історії Ук­раїни, а також пройти творчий кон­курс - залеж­но від обраної спеціаль­ності.

Ще одна «особливість» ниніш­ньо­го літа - пересікан­ня в часі вступ­ної кам­панії та вес­няного при­зову до армії, який також було перенесено у зв’яз­ку з епідемією на коронавірус на тра­вень-липень. І таким чином хлопці-абітурієнти, які готувалися вступати до вишу, почали отримувати повістки до армії. «Розкер­мовувати» ситуацію довелося уряду, Міністерству освіти і науки спільно з Офісом Президен­та та Ге­неральним шта­бом. На­праць­о­вані рішен­ня доз­волять вступ­никам отримати відстрочку від при­зову і реалізувати своє бажан­ня про­дов­жити навчання.

Че­рез коронавірус зміщено й подальші дати вступ­ної кам­панії. Для вступ­ників на основі повної загальної серед­ньої освіти реєстрація еле­к­тронних кабінетів поч­неться 1 серпня, прийом заяв та документів три­ватиме з 13 до 22 серпня та до 16 серпня — для вступ­ників, що складатимуть вступні іспи­ти у виші. Творчі кон­кур­си відбу­ватимуться з 1 до 12 серпня. На­дан­ня рекомен­дацій для зарахуван­ня на бюд­жет - не пізніше 27 серпня, а подан­ня документів для зарахуван­ня — до вечора 31 серпня. Терміни зарахуван­ня на бюд­жет – 5 верес­ня, на кон­тракт – 30 верес­ня.

За­лишається побажати кож­ному успішно пройти цей марафон – з досяг­нен­нями, про які мріє!

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+