Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Ви­про­бу­ван­ня всту­пом 
 
 

У МОН обговорюють умови цьогорічного ЗНО

Важкий навчаль­ний 2019-2020 рік май­же добіг кінця. Й оскільки остан­ньої чверті в шко­лах і дру­гого семес­т­ру у вишах у звичному розумінні через світову пан­демію не було, а натомість довелося стрімго­лов освоювати дис­танційне навчання, то й у закінчення навчаль­ного року, а відповідно і в початок вступ­ної кам­панії для абітурієн­тів, також довелося вно­сити зміни. І на жаль, подекуди, на одні зміни накла­дати нові зміни.

По­слаблен­ня каран­тину давало надію про­вес­ти ЗНО у тра­диційно­му режимі, забез­печив­ши тільки засобами захис­ту його учасників. Відповідно — й пробне ЗНО, які намічалися на 15—17 червня. Од­нак, не так ста­лося , як гадалося. Че­рез щоден­не зро­с­тан­ня кількості інфікованих на COVID-19 про­бу знань довелося про­вес­ти в онлайн-режимі. Ос­кільки фор­мат про­веден­ня було змінено в останній момент: тільки у п’ят­ницю вве­чері на сайті Кабміну з’явилось повідомлення про вне­сен­ня змін до поста­нови уряду від 12 червня, де пер­шим же підпунк­том пункту 4 було фак­тич­но заборонено про­водити пробне ЗНО в закла­дах освіти, вступ­никам, яким запро­понували пройти тес­ти онлайн, нічого не залишалося, як бра­ти штурмом сай­ти Ук­раїнсь­кого та регіональ­них центрів оцінюван­ня якості освіти. Ре­зультат відомий: сай­ти не вит­римували наван­тажен­ня.

Утім, при всіх про­бле­мах – і з заван­тажен­ням тестів, їх виконан­ням та виз­начен­ням результатів, і навіть з фінан­совими питан­нями щодо оплати заходу, це всього тільки пробні тес­ти. Од­нак – попереду основні, і недарем­но вже зараз перей­маються пер­спективами їхнього про­веден­ня і самі випускники, і батьки, й організації, які про­водять тес­туван­ня. А що, як зро­с­тан­ня кількості захво­рюваних на коронавірус не при­пинеться, а що як виник­не загро­за непро­веден­ня основ­них тестів?

І що, як виник­не спо­куса під цим при­водом відмінити на нинішній рік про­веден­ня ЗНО, і таким чином, повер­нутися до про­веден­ня вступ­них іспитів у вишах (як­що епідеміологічна ситуація доз­волить), або вступу за кон­кур­сом шкільних «ате­с­татів» чи перенесен­ня вступ­ної кам­панії на невиз­начений період? З при­воду мож­ливих змін перей­няв­ся про­бле­мою на своїй сторінці у facebook й освітній омбуд­смен Сергій Горбачов. Він отримав інформацію про те, що у «високих владних струк­турах готуються докумен­ти про ска­суван­ня ЗНО», і як­що це не так, то очікує «на однозначну заяву про недотор­каність ЗНО як надійно­го інстру­мен­та, який гаран­тує рівні пра­ва досту­пу до вищої освіти».

Та­ку «однозначну заяву» оприлюд­нило на своєму сайті Міністерство освіти і науки Ук­раїни, зазна­чив­ши, за сло­вами т.в.о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій, що «ска­суван­ня ЗНО є непри­пус­тимим, оскільки це єдиний об’єктивний інстру­мент оцінюван­ня та механізм про­зорого вступу до вишу, а його відсутність створить значні корупційні ризики». Очільниця міністерства запев­нила: «МОН готове до про­веден­ня ЗНО у без­печ­них умо­вах та відповідно до рекомен­дацій Го­ловно­го дер­жав­ного санітар­ного лікаря Ук­раїни і епідеміологічної ситуації».

У заяві від міністерства йдеть­ся про те, що відбу­ватиметься кон­троль за дотри­ман­ням вимог щодо допус­ку на ЗНО (тем­пературний режим, наявність мас­ки або респіратора). Пунк­ти тес­туван­ня будуть забез­печені мас­ками, тер­момет­рами, антисеп­тиками. Відстань між учасниками має бути не мен­ше, ніж 1,2 м, відбу­ватиметься дез­ін­фекція при­міщень тощо. Вписано навіть встанов­лен­ня «про­міжків часу для вхо­ду», «пра­вильна організація черг із дис­танцією», «супровід медиків та Націо­нальної поліції», а також «залучені інструктори не з груп ризику».

Звісно, багато що з переліку (як­що не все) залежатиме не стільки від наяв­ності як від реалізації. А ще – як «спрацює» епідеміологічна ситуація.

16 червня Держав­на комісія з питань тех­ноген­но-еко­логічної без­пеки та над­зви­чай­них ситуацій виз­начила умо­ви, за яких ЗНО буде перенесено: понад 60 актив­них хво­рих на 100 тисяч населен­ня по Ук­раїні, більш як 50% облас­тей з перевищен­ням загальнонаціональ­них показ­ників щодо кількості хво­рих, заван­тажен­ня ліжок та охоплен­ня тес­туван­ням.

На­ша газета вий­де напередодні сесії ЗНО 25 червня – 17 лип­ня. І в про­тисто­янні тверд­жень: «ска­суван­ня ЗНО є непри­пус­тимим» і «про­веден­ня ЗНО є непри­пус­тимим», хочеться, щоб перемог­ло пер­ше. Але тільки за умо­ви повної без­пеки, яка залежить від кож­ного з нас.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+