Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Особ­ли­вості всту­пу, на­вчан­ня та оціню­ван­ня в ка­рантинний період 
 
 

Ми зібра­ли для вас най­головніше, що і як відбу­ватиметься в межах зазна­чених тем. От­же:

Зовнішнє незалеж­не оцінюван­ня. Міністерство освіти та науки ухвалило рішен­ня про­вес­ти його з 25 червня по 17 лип­ня. Да­ти про­веден­ня такі: математика — 25 червня, українська мова й література — 30 червня, фізика — 2 лип­ня, іспанська, німецька, французька мови — 6, англійська — 7, історія Ук­раїни — 9, біологія — 13, гео­графія — 15, хімія – 17. Ре­зультати основ­ної сесії ста­нуть відомі до 29 лип­ня, додат­кова сесія роз­поч­неться з 24 лип­ня по 10 серпня. Зважаючи на коронавірус, разом з дер­жав­ною санітар­ною службою буде вироб­лено алгоритм дотри­ман­ня без­пеки учасників тес­туван­ня. Пе­ред почат­ком тес­туван­ня в учасників та залучених осіб вимірюватимуть тем­пературу. Учні та інструктори будуть забез­печені необхідними засобами захисту.

Вступ до вишів. Оскільки дов­гий час варіанти про­веден­ня ЗНО змінювалися, вищі навчальні закла­ди мають опублікувати умо­ви та терміни вступу на своїх сай­тах. Прий­ман­ня заяв та документів на вступ три­ватиме з 13 до 22 серпня (як­що за результатами ЗНО), та до 16 серпня, як­що вступ­ники складатимуть іспи­ти в самих ЗВО. Творчі кон­кур­си та іспи­ти на місця держзамов­лен­ня про­ходитимуть з 1 по 12 серпня. Ре­комен­дації для зарахуван­ня на бюд­жет надійдуть до 27 серпня, а надан­ня документів на зарахуван­ня від абітурієнтів – до вечора 31 серпня.

Вступники з Криму і Донбасу. Нинішнього року перелік уповноважених ЗВО, до яких за спрощеною про­цедурою можуть вступати меш­канці тим­часово оку­пованих територій Донбасу та анексованого Криму, роз­ширив­ся до 91 універ­ситету. Із них — 77 вишів підпо­ряд­ковані МОН, а реш­ту – МОЗ, МВС та Мінкуль­ту. Це універ­ситети та коледжі Києва, Льво­ва, Одеси, Харкова, До­нецької та Лу­гансь­кої та інших облас­тей. У цих вишах пра­цюватимуть освітні цен­т­ри «Донбас-Ук­раїна» та «Крим-Ук­раїна».

Вступ до магістратури. До 5 червня три­ватиме реєстрація на єдиний вступ­ний іспит із інозем­ної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступ­не випро­буван­ня (ЄФВВ). Че­рез каран­тин вони про­ходитимуть онлайн. Як повідомляють на сайті МОН, у пер­ший же день для про­ход­жен­ня тес­туван­ня з інозем­ної мови зареєструвалися 936 вступ­ників, 882 з них складатимуть англійську. На ЄФВВ зареєструвались 255 вступ­ників. Вступники можуть надісла­ти пакет документів на офіційну еле­к­тронну скриньку приймальної комісії, зазна­чену в ЄДЕБО та на сайті закла­ду вищої освіти. Контактні дані приймальних комісій (еле­к­тронна скринька, адреса, телефон) мож­на знайти в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності та на офіційних сай­тах закладів. Вступні випро­буван­ня відбу­ватимуться 1 та 3 лип­ня.

Студентська сесія, якою їй бути? Дистанційне навчання сту­дентів під час каран­тину логічно закінчи­лося «дис­танційною сесією». Міністерство освіти і науки роз­робило методичні рекомен­дації закла­дам фахової передви­щої та вищої освіти щодо про­веден­ня семес­т­рового оцінюван­ня, захистів дип­лом­них робіт і складан­ня ате­с­таційних іспитів. За­зна­чено, що дис­танційна комунікація учасників освітнього про­цесу може здійснюватися через засоби, вбу­довані до сис­теми управління навчанням (LMS), еле­к­тронну пошту, месен­д­жери (Viber, Telegram та інші), відео­кон­ференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та інші), форуми, чати тощо.

Міністерство про­понує навчаль­ним закла­дам про­водити захис­ти кваліфікаційних робіт із викорис­тан­ням відеозв’яз­ку. А паперовий примірник роботи з власноруч­ним підпи­сом здо­бувача може бути надісла­ний поштою до екзаменаційної комісії, або ж, як­що у виші запро­вад­жено еле­к­тронний докумен­тообіг, примірник, має бути засвідче­ний еле­к­тронним циф­ровим підпи­сом.

* * *

Як бачимо, ключовим рішен­ням у про­веденні усіх тра­диційних вес­няно-літніх освітніх заходів ста­ло дис­танційне навчання, онлайн-опи­туван­ня, викорис­тан­ня новітніх форм… На­род­жується новий кон­гло­мерат тра­диційно­го і нового в опа­нуванні знаннями й комунікаціях учи­теля й учня. Якість нових методів «народ­жується» теж. Але це нове стає вже невід’ємною час­тиною освітнього про­цесу.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+