Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
«День на­уки» на ка­ран­тині 
 
 

За­зви­чай «День науки» відзначається шум­но і люд­но: чи це відбу­ваються зустрічі, лекції, «Дні відкритих две­рей», «наукові пік­ніки», чи це «Марш за На­уку», її роз­виток, стан і пер­спективи... Од­нак цієї вес­ни «День науки» був кре­а­тив­ний, як ніколи. Він, як і все в цей каран­тин­ний період відзначав­ся з роз­махом, душев­но і при­страс­но, але… дис­танційно.

Ор­ганізатори нинішнього Маршу — спільноти «Цікава наука», ГОГОЛЬFEST, Unia Scientifica, «На­уко­ва хун­та», «На­укові пікніки в Ук­раїні», «Моя наука», «Дні науки» та «Марш за науку» — назва­ли його #Марш­ТихХтоПо­перед­жав!

Про що саме поперед­жали його учасники? Про це вони ска­зали у своєрідно­му маніфесті, оприлюд­неному через соціальні мережі:

«Ми &@# поперед­жали про зни­щен­ня тропічних лісів.

Ми &@# поперед­жали щодо забруднен­ня світового оке­а­ну.

Ми &@# поперед­жали щодо спа­люван­ня тра­ви та побутових відходів.

Ми &@# поперед­жали щодо танен­ня льо­довиків та кліматич­них змін.

Ми &@# поперед­жали щодо втручан­ня в еко­сис­теми та появу нових невідомих світу патогенів.

Ми &@# поперед­жали щодо низької якості освіти, засил­ля плагіату та псевдонау­ки.

Але люд­ство, яке корис­тується всіма бла­гами науки — від вак­цини до мобільних телефонів, — про­дов­жує ігно­рувати засте­режен­ня від науковців!

Навіть в той час, коли весь світ «самоізолював­ся» від загро­зи, про появу якої науковці поперед­жали вже більш як 10 років тому, люд­ство про­дов­жує про­дукувати теорії змо­ви та висміювати аргумен­ти дослідників та лікарів!

Хіба може бути щось більш цинічне, ніж вимагати швидкого рішен­ня про­бле­ми від тих, кого роками недофінан­совували та від­правляли у відпу­стки за свій рахунок?

Ми вам нічого не винні!

Ми десятиліттями били на спо­лох. Але зараз замість того, щоб поперед­жати, ми закли­каємо об’єдна­тися і діяти:

Ви­конати закон про науко­во-технічну діяльність: забез­печити фінан­суван­ня науки на рівні 1.7% ВВП, про­вес­ти незалеж­ний аудит установ НАН Ук­раїни, рефор­мувати НАНУ і галузеві ака­демії.

Скасувати мита на облад­нан­ня та реактиви науко­вого при­зна­чен­ня (На додачу до й так мізер­них ресурсів ми вимушені перепла­чувати вдвічі, а то і втричі порівняно з вартістю в Європі)

Ство­рити механізм поз­бав­лен­ня науко­вих сту­пенів людей, що порушують ака­демічну доб­рочесність.

Розг­лянути доцільність доплат і премій за вче­ний ступінь — гідна заробітна пла­та ефектив­них науковців кра­ще за ста­тусні «подач­ки» всім без винят­ку».

Ор­ганізатори закли­кали долучитися до події, поста­вит­ти собі на світли­ну рамоч­ку «вони поперед­жали», вивісити за вікно пла­кат: «А ми поперед­жали! – науковці» або вий­ти на оди­ноч­ну акцію, знімати відеозвер­нен­ня в шапочці з фольги від 5G, тегати друзів — і роз­важатися, як хто може. А вве­чері ще й приєдна­тися до зуму й опи­нитися в колі друзів -науковців.

Ад­же цей день необхідний, щоб при­вер­нути ува­гу суспільства до про­блем науки і вик­ликів, що поста­ють перед нею!

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+