Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Об­говорен­ня Національ­ної доповіді «Євро­атлан­тич­ний век­тор Ук­раїни» ста­ла головною темою засідан­ня Президії НАН Ук­раїни під головуван­ням ака­деміка Бо­риса Па­тона 
 
 

Що бачить в окулярах
ректор КНУ Леонід ГУБЕРСЬКИЙ?

Три роки тому Вчена рада універ­ситету Шевчен­ка ухвалила рішен­ня про відро­д­жен­ня у виші медич­ного напряму. Здавалось би, навіщо? Ад­же в Києві існує медич­ний універ­ситет імені О.О.Бо­гомольця, медич­на спе­ціа­лізація є й у багатьох універ­ситетах Ук­раїни.

Але жит­тя показує, що медич­них кадрів в Ук­раїні не виста­чає. Не кажучи вже про те, що багато кого з них заманюють сусідні країни.

Од­нак, при­чина повер­нен­ня до навчаль­ної медицини не тільки і не стільки в цьо­му. Шевченків універ­ситет має свою багаторічну тра­дицію і величез­ний досвід підго­тов­ки медиків. І тяг­неться ця тра­диція від часу засну­ван­ня універ­ситету імені Святого Во­лодимира. Підго­тов­ку медиків у ньо­му здійснювали від 1840 року аж до пер­ших років Ра­дянсь­кої вла­ди. Тоді, 1920-го медич­ний факультет у чер­воному кор­пусі універ­ситету перетво­рив­ся на окремий медич­ний навчаль­ний заклад – нині – На­ціональ­ний медич­ний універ­ситет імені О.О.Бо­гомольця.

Про це на пре­зен­тації медич­ної аудиторії вірту­аль­ної реаль­ності роз­повів рек­тор Київсько­го національ­ного універ­ситету імені Та­раса Шевчен­ка ака­демік НАН Ук­раїни Ле­онід Гу­берсь­кий. По­вер­нен­ня медич­них про­фесій в універ­ситет Шевчен­ка – цілком сучас­не рішен­ня, переконаний він, адже у багатьох провідних кла­сич­них універ­ситетах світу існу­ють такі напрями підго­тов­ки кадрів.

Тим більше, що в КНУ є для цьо­го про­фесійно підго­тов­лена база — Інститут біології, який має потуж­ний науко­вий й ака­демічний кад­ровий потенціал. За ці роки тут створено супер­сучас­ну матеріаль­но-тех­нічну базу. Не обійшлося без спонсорів – за дер­жавні гроші це зро­бити було б практич­но немож­ливо. Зо­к­рема, й ця медич­на аудиторія вірту­аль­ної реаль­ності створена за сприян­ня Благодійно­го фон­ду Бо­риса Ко­леснико­ва.

На­справді, таких аудиторій дві, складаючи, по суті, один ком­плекс. У вірту­аль­них кла­сах мож­на одночас­но зай­няти роботою три десят­ки сту­дентів. До їхніх послуг — оку­ляри вірту­аль­ної реаль­ності Huawei та Oculus Rift S, навуш­ники Google, ком­п’ютери, смарт­фони, інте­рак­тивні панелі, різне мережеве облад­нан­ня. Ко­ш­тує ця супер­сучас­на начин­ка — 820 тисяч гри­вень. Одягаєш оку­ляри — і перед тобою «кос­мос» — кож­ний орган тіла мож­на побачити у 3D-фор­маті, «помацати» його, роз­г­лянути зсе­редини, збо­ку, зверху, — як хочеш.

— Вірту­аль­на реальність – дає змо­гу побачити органи і про­цеси у реаль­ному часі, на мікро- і мак­рорівнях, практич­но наживо спо­с­терігати хірур­гічну опе­рацію, відпрацювати різні маніпуляції, поєднува­ти теорію і практику, — роз­повідає завідувач кафед­ри ана­томії та патологічної фізіології Олек­сандр Ко­вальчук. – Тут мож­на вив­чати будову і вла­с­тивості органів не лише у кла­сич­ному стані. А також з допомогою спеціаль­ного інстру­мен­тарію мож­на моделювати різно­манітні патології, роз­глядати варіанти їх усу­нен­ня.

Та­ким чином завдяки аудиторії вірту­аль­ної реаль­ності мож­на об’єдна­ти різні ета­пи навчання, поєдну­вати вив­чен­ня десятків різних дис­циплін. Кожний сту­дент може здо­бути цілий ком­плекс практич­них навичок і вмінь, не звертаючись до різних таб­лиць, манекенів, органічно­го матеріалу, якого завжди не вис­тачає.

Чи означає це, що сту­ден­ти тепер будуть навча­тися виключ­но вірту­аль­но, і їм не доведеться мати справу з «ана­том­ками», пра­цювати в реальній сис­темі координат? Звичай­но, ні, інно­ваційна тех­нологія надає змо­гу абсолют­но дос­конало вив­чити людсь­кий організм, його сис­теми і най­менші складові, навіть при натуральному розрізі не мож­на так дос­конало і в такому мас­штабі побачити будь-який орган, розібра­ти, як шах­матні партії, най­кращі опе­рації видат­них фахівців, однак практич­ного досвіду це не замінить.

– Технологія вірту­аль­ної реаль­ності над­зви­чай­но ефектив­на з точ­ки зору методики навчання, – ствер­д­жує Олек­сандр Ко­вальчук. – Во­на вик­ликає зацікав­леність, підви­щує ува­гу та активність сту­дентів, адже тут є еле­мен­ти гри, в якій кож­ний стає учасником. Та­кий інте­рак­тив­ний спосіб навчання дуже подобається сучасній молоді. А головне він дає гли­бокі знання і певні практичні навики.

Іван Волков, який очо­лює коман­ду роз­роб­ників про­екту «Ау­диторія вірту­аль­ної реаль­ності КНУ», роз­повідає, що про­грамне рішен­ня, яке доз­воляє об’єд­нати 30 сту­дентів та викла­дача в одну вірту­аль­ну аудиторію, є поки що унікальним. Не­забаром воно має з’явитися і в інших універ­ситетах, і буде засто­совуватися для підго­тов­ки фахівців різних про­фесій.

Одяг­нув­ши оку­ляри з ком­плекту вчи­теля, Іван про­демон­стрував свою інно­ваційну роботу. Він роз­повів, що під час виконан­ня завдання мож­на роз­г­лянути будь-яку 3D-модель, починаючи з клітини і аж до ана­томічно­го атласу. Це можуть бути органи здо­рові чи з патологією. Цю модель мож­на збільшувати, кру­тити, повер­тати. Усе це сту­ден­ти бачитимуть через свої оку­ляри. Самі вони керувати зоб­ражен­ням під час цієї демон­страції не можуть, оскільки не мають джойстиків для керуван­ня «про­цесом».

Іван Волков очо­лює також гро­мадсь­ку організацію «Си­нер­гія» (основ­ною справою його є роз­роб­ка освітньої платфор­ми, в якій об’єдну­ватимуться усі супер­сучасні інстру­мен­ти освіти).

…За­глянули в ана­томічний світ і гості вірту­аль­ної лабораторії… Першим, як і годиться, випро­бував викла­дацькі оку­ляри вірту­аль­ної реаль­ності рек­тор універ­ситету Ле­онід Гу­берсь­кий. А за ним й інші. І пораділи за май­бутніх медиків, яким створені най­сучас­ніші умо­ви, аби вони ста­ли справжніми про­фесіона­лами.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+