Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Навіть, як­би в Ака­демії всі бу­ли Но­белівськи­ми ла­у­ре­а­та­ми 
 
 

Анатолій БІЛОУС

Ми взяли комен­тар в одного із учасників обговорен­ня — завідувача відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадсь­кого НАН Ук­раїни ака­деміка Анатолія БІЛОУСА:

— У доповідача була фра­за, що українська наука про­дукує дослід­жен­ня, які в більшості випадків не відповідають світовому рів­ню. Я представляю хімію, але можу ска­зати не тільки про неї, а й про фізику, математику, біо­логію, технічні науки, — що це не так. 2017 року, напри­клад, в Ук­раїні було захищено біля 7 тисяч дисер­тацій (тисяча з них – док­торсь­ких), 16% з них при­падає на названі мною науки. І саме наукові публікації цьо­го спе­к­т­ру і цих авторів затре­бувані у міжна­род­них видан­нях, а їхні дослідження є щонай­мен­ше на світовому рівні. Це уточнен­ня, з якого вар­то робити вис­нов­ки.

Друге — було ска­зано, що Академія наук і галузеві ака­демії забирають 75% всього фінан­суван­ня, а відповідних результатів немає. Тут тре­ба розуміти, і це чітко вирізняють зарубіжні дослідни­ки: є наукові ідеї, і є при­кладні роз­роб­ки. Академія про­дукує наукові ідеї і має в цьо­му неаби­які здо­бут­ки.

Але до впровад­жен­ня ідей є дві, так зва­них, «долини смерті». На­сам­перед, потрібне серйозне фінан­суван­ня дослідних зразків, і на це необхідно, як пра­вило, на порядок більше коштів, ніж на саме дослідження. У нас таких коштів немає. І дру­ге серйозне фінан­суван­ня, коли йдеть­ся про серійне вироб­ництво. Потрібно «створювати» ринок, випус­кати дослідну партію, це зно­ву великі гроші. Ко­лись за Со­юзу дер­жавні підприємства відра­ховували пев­ний про­цент коштів на фонд, звідки мог­ли бра­тися гроші на дослідження і про­суван­ня дослідних зразків. Тобто, був механізм, наскільки ефектив­но він викорис­товував­ся – інша справа. Те­пер у нас все при­ватизувалося, але ніхто нічого не відра­ховує.

Я ска­зав: як­що в Академії наук навіть всі будуть Но­белівськи­ми лау­реа­тами, впровад­жень не буде, як­що не поміняється струк­тура фінан­суван­ня. Не­обхідно роз­роб­ляти пра­вила, умо­ви, за яких науко­вий результат змо­же доходити до реалізації. Це не робота науковців. До того ж уряд має подумати, як змінити струк­туру еко­номіки, бо те, що відбу­вається зараз, коли металургія та хімічне вироб­ництво мінеральних доб­рив дають 63-70% ВВП, до оновлен­ня не при­зве­де. Це ж тех­нології 50-річної дав­ності, і нікому ніяких новацій на тих під­приємствах не потрібно. Тобто, тут уряд має бра­ти на себе значну час­тину відпо­відальності задля того, щоб наука рухала впе­ред еко­номіку і про­мис­ловість.

І нарешті теза про підтрим­ку молодих уче­них. Аб­солют­но пра­вильна теза. Але необхідна кон­кре­тика і розуміння складових про­бле­ми. На­при­клад, зар­пла­та: ну, напишіть кон­кретно, що згідно зі статтею 36 За­кону Ук­раїни «Про науко­ву і науко­во-технічну діяльність» молод­ший науко­вий співробітник (а це – кан­дидат наук) одержуватиме подвійну зар­пла­ту від серед­ньої в еко­номіці.

За­галом, є три складових, які важ­ливі для молодих уче­них.

Це – про­бле­ма жит­ла, тоб­то, у нашому варіанті необхідний безвідсотковий кре­дит на ньо­го, тим більше, що більшість молодих уче­них – з регіонів.

Це зар­пла­та. Але навіть, як­що ці умо­ви будуть дотри­мані, але не буде фінан­суван­ня на облад­нан­ня, ми молодь не втримаємо. Чо­го вони будуть ходити на роботу? Ди­витись на облуп­лені стіни? Мо­лоді потрібна пер­спектива, мож­ливість руху впе­ред. Її й має створювати такий документ.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+