Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Ук­раїнки в на­уці, яким ап­ло­дує світ 
 
 

Оксана КРУПКА та Валерія ТРУСОВА
серед учасниць зустрічі

За даними інституту ста­тис­тики ЮНЕСКО, лише 28% вче­них у світі — жінки. В Ук­раїні жінки-науко­виці складають 46%. Згідно з дослідженням, про­веденим в 14 країнах, мож­ливість отриман­ня сту­пеня бакалав­ра, магістра та док­тора наук для жінок в сфері науки ста­новить 18%, 8% і 2% відповідно, в той час як для чоловіків ці показ­ники ста­нов­лять 37%, 18% і 6%.

«Стерео­типи й упе­ред­жен­ня в суспільстві є головни­ми перешко­дами для дівчат у науці», — зазна­чалось в ООН. — Для того щоб досяг­ти повно­го і рівно­го досту­пу жінок і дівча­т до науки, а також забез­печити ген­дер­ну рівність і роз­ширен­ня прав і мож­ливос­тей жінок і дів­чат, Ге­неральна Асам­б­лея ухвалила резолюцію 70/212, якою про­голосила 11 лютого Міжна­род­ним днем жінок і дівча­т у науці.

З тих пір він відзначається і в Ук­раїні. Нинішнього року з нагоди Міжна­род­ного дня, CSR Ukraine, екс­пертна організація Центр «Розвиток Корпоратив­ної Соціаль­ної Відповідальності» в межах ініціати­ви «Дів­чата STEM», спільно з ком­панією L’Orеal Group та Міністерством освіти і науки Ук­раїни організували відкриту зустріч для сту­ден­ток «Ук­раїнки в науці, яким аплодує світ». Дівчат приймала DTEK Академія. Відвідали захід понад дві сотні сту­ден­ток при­род­ничих, технічних та гуманітар­них спе­ціаль­нос­тей, які цікав­ляться наукою, або пла­нують про­фесійно нею зай­матися.

Цей захід має на меті позна­йомити дівчат з молодими українськи­ми науко­вицями, які є відомими на міжна­родній арені, і на яких мож­на рівнятись. Про це роз­повіла Ма­рина Са­при­кіна, керівни­ця Цент­ру «Розвиток кор­поратив­ної соціаль­ної відпо­відальності».

Спікер­ками події ста­ли фіналістки та перемож­ниці Премії L’Orеal «Для жінок у науці» 2018—2019 років: кан­дидат­ки фізико-математич­них наук Олена Ванєєва та Вікторія Са­варин, док­тор­ки фізико-математич­них наук Ва­лерія Трусова та Ка­терина Терлецька, кан­дидат­ка хіміч­них наук Ок­сана Круп­ка.

За сло­вами Юлії Ро­манен­ко, дирек­тор­ки з кор­поратив­них комунікацій ком­панії L’Orеal, Ук­раїна — 118 країна в світі, яка долучилися до про­веден­ня Премії для жінок у науці. Са­ма премія від L’Oreal-ЮНЕСКО започат­кована 21 рік тому, але в Ук­раїні з’явилась у 2018 році. У пер­ший місяць її про­веден­ня надійшло біля двох десятків анкет від учасниць, але ближче до закінчення терміну подачі їх було вже понад 255. У 2018 році троє перемож­ниць отримали гро­шову нагороду розміром 120 тисяч гри­вень, а минулорічний приз збільшив­ся до 150 тисяч.

«На жінках три­мається наша наука, — каже Дмит­ро Че­бер­кус, генеральний дирек­тор дирек­торату науки Міністерства освіти і науки Ук­раїни, при­сутній на цій зустрічі. — Са­ме тому дуже важ­ливо на кон­кретних при­кла­дах роз­повідати про успішних науко­виць та демон­струвати їхній успіх».

Згідно з даними Держ­ста­ту за 2018 рік в науці пра­цює 11 786 жінок. Хтось з них викла­дає в універ­ситеті, хтось пра­цює в науко­вому інституті, роз­роб­ляє ліки у лабораторіях… Хто ж вони, героїні нашого часу?

Про те, чому жінкам вар­то йти у науку, роз­повіли на цій зустрічі успішні українські науко­виці. Ка­терина Терлецька – док­тор-
ка фізико-математич­них наук, старша науко­ва співро­біт­ниця Інституту про­блем математич­них машин і сис­тем НАН Ук­раїни, перемож­ниця Премії L’Orеal-ЮНЕСКО «Для жінок у науці» 2019 року – називає себе «модельєром, яка моделює різні явища засобами математич­ного моделюван­ня». Во­на вив­чає оке­а­нічні хвилі, зок­рема, ті, що все­редині оке­а­ну, і прагне досте­мен­но зна­ти, як саме змінюватиметься клімат на Землі в най­б­лиж­чому і більш дальньо­му май­бут­ньо­му.

Ва­лерія Трусова — також док­тор­ка фізико-математич­них наук, завідувач­ка кафед­ри медич­ної фізики та біоме­дич­них нанотех­нологій Харківсько­го націо­нального універ­ситету імені В.Н. Ка­разіна. «На­уко­вець — людина-оркестр. Для того, щоб зай­матися наукою, ви маєте бути хорошим мандрівни­ком, аби популяризувати свої винаходи по світу, письмен­ником — щоб доносити свої дум­ки та ідеї, дизай­нером — щоб вміти кра­сиво пре­зен­тувати свої успіхи», — каже вона дівча­там, які мріють про науку. Під час сво­го вис­тупу Ва­лерія закли­кала дівчат закохуватися в науку і тво­рити в ній!

Для Вікторії Са­варин зі Льво­ва, кан­дидат­ки фізико-математич­них наук, аси­с­тентки кафед­ри фізики і математики Львів­ського національ­ного універ­ситету ветеринар­ної медицини та біо­тех­нологій імені С.З. Ґжицького «наука — це як схо­д­жен­ня на Еверест. На­уковці мають бути допит­ливими, любити розв’язувати складні про­бле­ми та не боятися їх. Ли­ше такі навич­ки при­ведуть до най­вищого результату», — каже вона. Свого часу, навча­ючись в універ­ситеті, вона дізна­лася, що в одному з аме­рикансь­ких вишів є місце в аспіран­турі, не побоялася склас­ти екзамен і поїхати за новим досвідом.

Для Олени Ванєєвої, кан­дидат­ки фізико-математич­них наук, старшої науко­вої спів­робіт­ниці Інституту математики НАН Ук­раїни, лау­реа­та Премії L’Oreal-ЮНЕСКО «Для жінок у науці», математика — одна з най­кра­сивіших і най­мудріших наук, адже саме вона лежить в основі всіх інших наук. «На­уко­ва діяльність — це цікава і дуже творча робота, яка доз­воляє спіл­куватися з людьми з усь­о­го світу», — пояс­нює вона юним колежан­кам.

І роз­повідає: «Хтось може запитати, а навіщо рахувати ці всі фор­мули? Як при­клад, роз­кажу про відкрит­тя пла­нети Нептун. Фран­цузький астро­ном Ур­бен Ле­вер’є робив всі обрахун­ки на папері, у ньо­го не було навіть телеско­па. Пізніше свої напра­цюван­ня Ле­вер’є відправив у Берлін, де зна­ходив­ся потуж­ний телескоп. Галле, д’Ар­рест і Ен­ке про­вели повторні спо­с­тережен­ня і переконалися, що світило пересунулося в точній відпо­відності з про­гно­зом Ле­вер’є, а розмір дис­ка склав 2,6 кутової секун­ди».

Ок­сана Круп­ка — кан­дидат хімічних наук, має великий дос­від роботи в науковій лабораторії Київсько­го національ­ного універ­ситету імені Та­раса Шевчен­ка, пра­цює у сфері хімії високомолекуляр­них спо­лук, зай­мається роз­роб­кою новітніх полімер­них матеріалів з фотохромними вла­с­тивос­тями для засто­суван­ня в оптое­лек­троніці. Найбільшу перевагу науки бачить у мобільності та постійно­му пошуку нових мож­ливос­тей.

Після знайомства з героїнями зустрічі, май­бутні науко­виці засипали їх запитан­нями – а потім ще дов­го говорили, фотогра­фувались й обмінювалися кон­так­тами, маючи тверду надію ста­ти колегами тих, хто вже знайшов свою дорогу в науці і житті.

***

… А вод­ночас чимало шко­лярок не чекають того часу, коли ста­нуть сту­дентками і прийдуть в наукові лабораторії. Ба­гато хто з них уже сьо­годні зай­мається наукою і прагне досяг­нути в ній результатів, навча­ючись в Малій ака­демії наук Ук­раїни.

Ми­нулого року 40 уче­ниць МАН бра­ли участь у міжна­род­них науко­вих кон­кур­сах та олім­піадах і завоювали 9 золотих, 3 срібних та 15 бронзових медалей і спеціаль­них призів. Порівняно з 2018 роком, кількість дівчат-науко­виць, які долучились до міжна­род­них кон­курсів, збільшилась на 70%.

«У Малій ака­демії наук постійно зро­с­тає кількість дівчат, зок­рема, і в точ­них науках. За останні роки в математич­ному відділені кон­кур­су-захис­ту науко­во-практич­них робіт МАН дівчат ста­ло на 10% більше. Та­ка тен­денція і у від­ділен­нях астро­номії й фізики. Більш як на 15% зросла кількість юних дослід­ниць в сфері технічних і ком­п’ютер­них наук», — роз­повідає пре­зидент МАН ака­демік НАН Ук­раїни Станіслав Довгий.

Ви­хован­ки МАН Ольга Ха­расахал та Софія Пе­т­ришин отримали золоті медалі на Глобальному кон­курсі інно­вацій AIGC-2019, що про­ходив у Сінга­пурі. Ме­тод Ольги щодо вияв­лен­ня метастаз на ранніх стадіях онкозах­ворювань не пер­ший рік засто­совується в Маріупольсь­кому онкодис­пан­сері. А Софії Пе­т­ришин дали нагороду за механізм оптимального при­строю для читан­ня шрифтом Брай­ля.

Ще одна МАНівка Єлизавета Столяр­чук виборола бронзу на На­уко­во-освітній вис­тавці-кон­курсі у галузі енергетики та тех­нічних наук OKSEF в Ту­реч­чині за при­лад з перероб­ки органіч­них та неорганічних відходів за допомогою соняч­ної енергії. Ук­раїна вже вчетвер­те стає кра­щою коман­дою на Євро­пейсь­кій олімпіаді з математики для дівчат (EGMO). Жодній іншій країні не вда­лося повто­рити такі результати. За­вдяки перемозі дівчат, наша дер­жава отримала пра­во торік про­вес­ти Євро­пейсь­ку олімпіаду в Ук­раїні.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+