Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Ми по­винні відкри­ти Ук­раїні та світу но­вих Сікорсь­ких, Вер­надсь­ких, Ко­ро­ль­о­вих 
 
 

…У холі перед читальною залою облад­нано стенди, на яких демон­струються досяг­нен­ня та відкрит­тя, в яких взяли участь сьо­годнішні «іменин­ники». Ці стенди з інте­ресом оглянув Во­лодимир Зе­ленсь­кий. Він ознай­о­мив­ся також з екс­позицією Фонду Президентів Ук­раїни та залишив запис у Книзі відгуків почес­них гос­тей бібліоте­ки. Відтак Президент Ук­раїни вру­чив 83 лау­реа­там премії для молодих уче­них свідоцтва й нагрудні зна­ки.

«Я радий сьо­годні відзначити українських уче­них дер­жав­ними преміями у галузі науки та техніки, - ска­зав він під час зустрічі. - Я неодноразово казав і повто­рюватиму: найцінніше, що є в Ук­раїни, – це наші люди. Їхній розум, талан­ти, кре­а­тивність та праць­о­витість. І це доводять наші науковці».

Во­лодимир Зе­ленсь­кий відзначив, що лау­реа­тами премії ста­ли 40 науко­вих робіт у сфе­рах інфрас­т­рук­тури, енергетики, обо­рони, сільського гос­подар­ства, медицини, еко­логії, кібер­без­пеки тощо. «Ці роботи модернізують про­цеси, доз­воляють дер­жаві потенційно зекономити або заробити мільяр­ди гри­вень, здатні покра­щити жит­тя як окремих галузей, так і всіх гро­мадян Ук­раїни. Са­ме тому цьо­го року ми кар­динально змінили кон­цепт заходу. Ми хочемо, щоб роботи переможців не загубились у дов­гих ящиках сто­лу й були впровад­жені не лише окремими українськи­ми підприємства­ми, а мак­симально широко та ком­плекс­но – наскільки це мож­ливо», – ска­зав гла­ва дер­жави.

У церемонії вру­чен­ня взяли участь чле­ни пре­зидії НАН Ук­раїни, представники вишів, міністри та представники бізне­су. «Я знаю, що низ­ка робіт уже зацікавила наші міністерства – Міністерство інфрас­т­рук­тури, Міністерство роз­вит­ку еко­номіки, торгівлі та сільського гос­подар­ства, Міністерство енергетики та захис­ту довкілля, - зазна­чив Президент. - Ми всі дуже сподіваємося, що це при­несе користь, дивіден­ди нашій дер­жаві і вам, поважні вчені та науковці».

Во­лодимир Зе­ленсь­кий підкрес­лив, що українці здійснили вагомий вне­сок у багато сфер – від підко­рен­ня кос­мосу до ІТ-тех­нологій, і сьо­годні тре­ба зро­бити все, щоб наші вчені змогли реалізувати себе не у Кремнієвій долині, а на рідній землі. Для цьо­го потрібна підтрим­ка і дер­жави, і при­ват­ного сек­тору. «Це сто­сується фінан­суван­ня, роз­вит­ку нових досліджень, мар­кетин­гу науко­вих ідей та впровад­жен­ня цих ідей у жит­тя. Ми повинні надати імпульс для роз­вит­ку української науки. Відкрити Ук­раїні та світу наших нових Сікорсь­ких, Вернадсь­ких, наших Ко­рольо­вих», – зазна­чив він.

Президент подякував колек­тиву Національ­ної бібліоте­ки Ук­раїни імені Вернадсь­кого за роботу. «Те, що я тут побачив, – це справді скарб, і я вдяч­ний, що збе­рег­ли це все – куточок науки для українців». Водночас повз його погляд не пройш­ло те, що приміщен­ня головної бібліоте­ки країни потре­бує нагального ремон­ту. Він пообіцяв наступного разу завітати в уже гідно оновлене приміщен­ня бібліоте­ки.

«Ре­монт потрібен не лише приміщен­ням, де пра­цюють науковці, а й нашій сис­темі управління та фінан­суван­ня науки загалом. Сьогодні, на жаль, наука не про­сто фінан­сується час­то за залиш­ковим принципом, а й наявні ресур­си роз­поділяються неефектив­но. Це потрібно змінювати», – підкрес­лила міністр освіти і науки Ук­раїни Ганна Но­восад, яка звернулася до лау­реатів премії з вітальним сло­вом. Во­на підкрес­лила, що завдяки реформі сис­теми фінан­суван­ня вищої освіти, універ­ситети, які мають кращі наукові результати, отримали більше ресурсів.

«Сьогодні серед лау­реатів премії Президен­та я бачу багато науковців з наших універ­ситетів. Сумський аграр­ний універ­ситет, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсь­кого, Національ­ний універ­ситет біоре­сурсів і при­родокорис­туван­ня Ук­раїни – усі ці закла­ди отримали більше фінан­суван­ня завдяки досяг­нен­ням у сфері науки. Я бачу науковців Дніпровської політехніки, які сьо­годні теж отримують нагороду. Цьогоріч ваш універ­ситет отримав додат­ково 24,3 млн. гри­вень загального фінан­суван­ня. При цьо­му 12 млн. гри­вень – це суто ваше досяг­нен­ня, адже універ­ситет отримав їх саме за рівень науко­вих досліджень закла­ду», – ска­зала міністр.

«Розвиток дослідниць­кої інфрас­т­рук­тури, зміна сти­мулів фінан­суван­ня та рефор­ма управління наукою, нові умо­ви для транс­феру тех­нологій – це основні напрями подальшого роз­вит­ку науки в Ук­раїні. Ми рухаємося у цьо­му напрям­ку», – додала Ганна Но­восад.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+