Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Кремнієва до­ли­на че­кає юних ви­нахідників 
 
 

«Засідає» вища ліга молодих дослідників

У травні нинішнього року у Кремнієвій долині в США відбу­ватиметься Всесвітній кон­курс стартапів Startup World Cuр, в якому візьмуть участь представники 60 країн світу. А серед них і п’ятеро юних українських винахідників – членів Ма­лої ака­демії наук.

«У Сан-Фран­цис­ко у нас запла­новані також зустрічі з організаторами, з представниками вен­чур­них фондів, де ми змо­жемо предста­вити свої стартапи», — роз­повів керівник бізнес-інку­батора МАН UF Incubator Віталій Лісовий на пре­сконференції, при­свяченій Всесвітньому дню дітей-винахідників.

Він роз­повів, як відбу­вав­ся відбір учасників: про­водились співбесіди, перевіряли рівень готов­ності проєктів, тес­тували учасників на рівень володіння англійською мовою і вміння предста­вити свою роз­роб­ку, оцінювали, наскільки проєкт може бути цікавий інве­с­тору.

Зо­к­рема, у Каліфорнію поїде вихованець МАН Ми­кита Чорний зі своєю роз­роб­кою мініхолодильника «Chillinger», який пра­цює без еле­к­т­рич­ної мережі. Пристрій охо­лод­жує напій всього за одну хви­лину. Розроб­ка величиною зі зви­чай­ний тер­мос і масою близь­ко кілог­рама.

«За­раз на рин­ку існу­ють варіанти, як нагріти напій і збе­рег­ти його теп­лим, але не існує при­ладу, який би охо­лодив напій, — каже молодий винахідник. — На­ша смарт-пляш­ка створена саме для швидкого охо­лод­жен­ня. Ми пла­нуємо вий­ти на кра­удфан­дин­гову платфор­му Kickstarter, зібра­ти гроші і відправити нашим докерам їх при­лади. Потім вже виходити на гло­бальні май­дан­чики, такі як Amazon, Alibaba», — каже він. Хлопець роз­повів, що в UF Incubator його навчи­ли, як створювати свій стартап та як його рек­ламувати.

Ще один учасник бізнес-інку­батора та учень МАН Сергій Лисін предста­вить у США пристрій, який рахує калорії у страві. Для підра­хун­ку потрібно лише сфо­тогра­фувати свою страву за допомогою спеціаль­ної накладки на оку­ляри або браслету. Пристрій покаже кількість калорій на 100 грамів їжі. Ви­нахідни­ки створили мобільний додаток, який зберігає історію хар­чуван­ня корис­тувача. Там мож­на спланувати індивідуаль­ну дієту і рахувати індекс маси тіла.

«Нинішнього року я вирішив зібра­ти коман­ду і створити справжній стартап. Нас уже восьмеро, але ми пла­нуємо створити коман­ду, яка буде зай­матися збо­ром інформації. Та­кож маємо намір вий­ти на кра­удфан­дин­гову платфор­му Kickstarter», — відзначив Сергій Лисін.

Юна винахідни­ця Діана Бо­гатир, яка в цей день підпи­сала Ме­моран­дум про співпрацю з Ма­лою ака­демією наук, роз­робила розум­ний бокс для холодильника Smart box, який може замов­ляти доставку їжі. Бокс підключається до мобільного додат­ку і через смарт­фон корис­тувач може ска­нувати свій холодильник і бачити, скільки там залишилось про­дуктів. Smart box доступний у різних роз­мірах, залеж­но від того, скільки комірок потрібно корис­тувачу: напри­клад, під яй­ця, молоко, м’ясо, напої.

«Бокс дуже ком­пактний, його мож­на викорис­тати для будь-якого холодильника. На­ша цільо­ва аудиторія — молоді люди, які не мають часу для домашніх справ, а також люди з обмеженими мож­ливос­тями, які не можуть самі схо­дити до магазину. Програ­ма сама буде сиг­налізувати магазину, що про­дук­ти закінчи­лись», — роз­повіла дівчи­на.

Крім того, на кон­курсі стартапів будуть представлені мультифункціональ­ний вер­стат, який допомагає пра­цювати одночас­но з 3D-принтером і фре­зер­ним станком, та про­гра­ма, що автоматич­но добирає музику до відео. Для цьо­го було створено штучний інте­лект, який навчався гар­монійно поєдну­вати відео з музикою на най­успішніших фільмах та відео­роликах.

«Юний геній не обов’яз­ково має бути відмінни­ком. Кожна дитина талановита. За­вдання Ма­лої ака­демії наук — роз­винути цей талант, підтримати. Са­ме тому в Ук­раїні такі сильні дитячі наукові роботи. І це підтвер­д­жують міжна­родні кон­кур­си. За минулий рік було отримано 51 ком­плект нагород на міжна­род­них кон­кур­сах та вис­тав­ках, з яких 17 — золоті медалі та гран-прі. Ба­жаємо успіху нашим вихован­цям на чер­говому етапі досяг­нен­ня мети — Всесвітньому кон­курсі стартапів у Кремнієвій долині», — підкрес­лив пре­зидент МАН Станіслав Довгий.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+