Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
На­укові роз­роб­ки – унікальні. А як із впро­ва­д­жен­ням? 
 
 

На пер­шому в нинішньому році засіданні Президії НАН Ук­раїни заслу­хано й обговорено дуже важ­ливі, значною мірою виз­начальні як для почат­ку нового року доповіді.

«Про виконан­ня цільо­вої ком­плекс­ної про­гра­ми фун­дамен­тальних досліджень НАН Ук­раїни «Фундамен­тальні про­бле­ми створен­ня нових наноматеріалів і нанотех­нологій» доповів пер­ший віцепре­зидент НАН Ук­раїни, голова Секції фізико-технічних і математич­них наук НАН Ук­раїни, голова На­уко­вої ради цільо­вої ком­плекс­ної про­гра­ми ака­демік Ан­тон На­умо­вець.

Він підсу­мував п’ятирічну роботу великої кількості науковців: у дослідженнях взяли участь учені з 34 організацій і восьми відділень Академії. Розповів про хід досліджень та їхні результати, що є вкрай важ­ливими для фізики, хімії, матеріалознав­ства, біо­логії, медицини, фар­мацев­тич­ної про­мис­ловості та інших галузей. За цей час роз­роб­лялося 107 проєктів, з них – 28 за про­гра­мою пріори­тет­них напрямів. Опубліковано 58 монографій, понад тисячу ста­тей, одержано май­же 90 патентів і ще подано 42 заяв­ки. За­хищено 16 док­торсь­ких та 55 кан­дидатсь­ких. З цієї тематики про­ведено біля 70 віт­чиз­няних та міжна­род­них кон­ференцій. Се­ред них і На­уко­ва кон­ференція «На­норозмірні сис­теми: будова, вла­с­тивості, тех­нології (НАНСИС-2019)», що від­булася у грудні минулого року, про що наша газета широко роз­повідала («Світ», № 47—48).

Го­ловним результатом п’ятирічної роботи науко­вих колек­тивів ста­ли виз­начні досяг­нен­ня, роз­роб­ки, які нерідко перевищують світовий рівень і можуть викорис­товуватися у багатьох галузях, бути основою для роз­вит­ку новітніх тех­нологій, одержан­ня нових класів матеріалів для засто­суван­ня їх в еле­к­троніці, інформатиці, біоін­женерії, медицині, машино- та при­ладобудуванні.

У доповіді та вис­тупах пре­зиден­та НАН Ук­раїни ака­деміка Бо­риса Па­тона, ака­деміків В’ячесла­ва Ко­шеч­ка, Сергія Комісарен­ка, Сергія Фірстова, Во­лодимира Се­миножен­ка, Ва­дима Локтєва, Яросла­ва Яцківа під­креслювалося, що отримані фун­дамен­тальні результати та практичні роз­роб­ки засвідчи­ли про вагомі здо­бут­ки у виконанні про­гра­ми, деякі з них уже впровад­жені або готові до впровад­жен­ня і можуть в най­б­лиж­чому май­бут­ньо­му ста­ти основою сучас­них інно­ваційних тех­нологій у багатьох галузях еко­номіки країни.

Промовці зазна­чали, що ком­плекс­на про­гра­ма роз­вит­ку нанотех­нологій – одна з кра­щих міждисциплінар­них про­грам, вона в тренді роз­вит­ку світових досліджень: у провідних зарубіжних країнах створюються цілі кор­порації з біо- та нанотех­нологій. Дослідження наших уче­них перебувають «на високому рівні при­кладної пер­спектив­ності», однак про­бле­ма в тому, що в країні загуб­лені цілі галузі, не вис­тачає проміжної лан­ки між науко­вими роз­роб­ками і практич­ним викорис­тан­ням. Знач­на кількість над­зви­чай­но пер­спектив­них роз­робок пов’язана з медициною: як із діагнос­тикою, так і з лікуван­ням най­важ­чих хво­роб люд­ства. Од­нак для впровад­жен­ня їх необхідно про­водити велику низ­ку доклінічних і клінічних досліджень. До того ж, фармком­панії не готові підключатися до розв’язан­ня цих склад­них про­блем. Йшло­ся також про необхідність роз­ширен­ня співпраці з аграріями, зок­рема, що сто­сується ветеринарії та агрохімії.

Тож, зва­жаючи на те, що чимало отриманих результатів є досить пер­спектив­ними і потре­бують подальшого науко­вого доопрацюван­ня, було запро­поновано їх про­дов­жувати, затвердив­ши нову Цільо­ву про­гра­му фун­дамен­тальних досліджень НАН Ук­раїни «Перспективні фун­дамен­тальні дослідження та інно­ваційні роз­роб­ки наноматеріалів і нанотех­нологій для потреб про­мис­ловості, охо­рони здо­ров’я та сільського гос­подар­ства» на 2020–2024 рр., виконан­ня якої має вирішити низ­ку нових фун­дамен­тальних про­блем та доз­волить роз­винути отримані раніше результати.

***

Далі Президія НАН Ук­раїни заслу­хала повідомлення пер­шого віцепре­зиден­та НАН Ук­раїни ака­деміка Во­лодимира Горбуліна щодо подальшого роз­вит­ку нор­матив­но-пра­вового забез­печен­ня науко­вої сфе­ри та вдо­с­конален­ня струк­тури управління в НАН Ук­раїни.

В обговоренні вис­тупили пре­зидент НАН Ук­раїни ака­демік Бо­рис Па­тон, ака­деміки Валерій Харчен­ко, Ярослав Блюм, Во­лодимир Се­миножен­ко, Ва­дим Локтєв, Анатолій Білоус, Ва­силь Кремень, Ярослав Яцків. Бу­ло засвідче­но, що Ро­боча гру­па НАН Ук­раїни з підго­тов­ки про­позицій щодо роз­вит­ку науко­вої сфе­ри Ук­раїни, яку очо­лює ака­демік НАН Ук­раїни Во­лодимир Горбулін, в стислі терміни про­вела велику роботу, підго­товила ґрун­товні про­позиції щодо пер­шочер­гових змін до законодав­ства, а також про­позиції щодо подальшого рефор­муван­ня діяльності НАН Ук­раїни.

Ре­алізація запро­понованих робочою гру­пою законодав­чих ініціатив має забез­печити поширен­ня науко­во-екс­пертних функцій Академії, підне­сен­ня її ста­тусу як вищої дер­жав­ної науко­вої організації, поліпшення її діяльності, зок­рема, щодо розв’язан­ня май­нових питань.

Ство­рен­ня в Академії нових кон­сультатив­но-дорад­чих органів, а саме На­уко­во-технічної ради НАН Ук­раїни та науко­во-координаційних рад її секцій, підви­щить обґрун­тованість управлінських рішень Академії з багатьох питань.

Бу­ло вис­лов­лено переконан­ня, що залучен­ня до роботи цих рад представників органів дер­жав­ної вла­ди, провідних науко­во-вироб­ничих підприємств, універ­ситетів і науко­вої гро­мадсь­кості має ста­ти основою подальшого зміцнення зв’язків науки з вироб­ництвом та освіт­ньою сфе­рою.

Бу­ло приділено ува­гу також подальшому роз­вит­ку роботи зі створен­ня науко­вих про­грам, в пер­шу чер­гу в інте­ресах заліз­нич­ного транс­пор­ту, а також виготов­лен­ня труб великого діаме­т­ру для магістральних тру­бопро­водів, діяльності галузевих ака­демій наук, підго­тов­ки сесії річ­них загальних зборів.

За­вер­шуючи обговорен­ня, Президія НАН Ук­раїни наголосила на необхідності докла­с­ти всіх зусиль для практич­ної реалізації в стислі терміни всіх про­позицій, що були напраць­о­вані. Це сто­сується як законодав­чих ініціатив, про які вже йшлося, так й ініціатив Академії щодо започат­куван­ня дер­жав­них цільо­вих про­грам роз­вит­ку галузей еко­номіки та соціаль­ної сфе­ри, забез­печен­ня обо­роноздатності країни.

***

Крім того, Президія НАН Ук­раїни поста­новила ого­лосити кон­курс на заміщен­ня посад дирек­торів науко­вих установ Секції фізико-технічних і математич­них наук НАН Ук­раїни, Секції хімічних і біологічних наук НАН Ук­раїни та Секції сус­пільних і гуманітар­них наук НАН Ук­раїни; погодила зміни до По­ложен­ня про сти­пендії Національ­ної ака­демії наук
Ук­раїни для молодих вче­них та до По­ложен­ня про сти­пендії На­ціональ­ної ака­демії наук
Ук­раїни для молодих вче­них строком на 1 рік у зв’яз­ку зі збільшен­ням розміру сти­пендій; при­своїла звання «По­чес­ний док­тор Національ­ної ака­демії наук Ук­раїни» рек­торові На­ціональ­ного технічно­го універ­ситету Ук­раїни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсь­кого» ака­деміку НАН Ук­раїни Ми­хай­лу Згуровсь­кому за вагомий вне­сок у роз­виток науки, суспільний про­грес, забез­печен­ня миру, взаєморозуміння й співробітництва між народами.

За­тверд­жено план підго­тов­ки питань для роз­гляду на засідан­нях Президії НАН Ук­раїни у 2020 році. На виконан­ня поста­нови Президії НАН Ук­раїни від 31.01.2018 № 41 «Про затверд­жен­ня По­ложен­ня про порядок створен­ня та діяльності науко­вих рад, комітетів і комісій Національ­ної ака­демії наук Ук­раїни» ліквідовано окремі наукові ради, створені при Від­діленні математики НАН Ук­раїни; схвалено пла­ни редак­ційної підго­тов­ки та випус­ку видав­ничої про­дукції Держав­ним підприємством «На­уко­во-вироб­ниче підприємство «Ви­дав­ництво «На­уко­ва дум­ка» НАН Ук­раїни» та Ви­дав­ничим домом «Академ­періоди­ка» НАН Ук­раїни за бюд­жетні кош­ти у 2020 році. Розг­лянуто також низ­ку кад­рових і організаційних питань.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+