Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
На­зва­на ко­ман­да по­ляр­ників 25-ї Ук­раїнської ан­тарк­тич­ної ек­с­пе­диції 
 
 

По­сту­пово завер­шується перебуван­ня на Льодовому кон­тиненті 24-ї Ук­раїнської антарктич­ної екс­педиції. Станція «Академік Вернадсь­кий» з кож­ним роком, за сло­вами її очільника, доцен­та кафед­ри зоо­логії Львівсько­го національ­ного універ­ситету імені Івана Фран­ка Ігоря Ди­кого, все більше «перетво­рюється на постійну еко­логічну «лабораторію», де одночас­но, за багатьма парамет­рами, виз­начатиметься реакція антарктич­ної еко­сис­теми на зміни клімату», і на саме жит­тя пла­нети.

Один із дуже цікавих «літописців» цієї екс­педиції - біолог Ок­сана Са­вен­ко, чиї талановиті роз­повіді та чудові фото про меш­канців Ан­тарктиди, про дослід­жен­ня, про «дім-станцію, в якого вже дав­но українська душа та все ще доволі бри­тансь­кий харак­тер», усі ці місяці набли­жали до кож­ного з нас далекий кон­тинент, до якого від Ук­раїни понад 15 тисяч кілометрів, і давали змо­гу кра­ще зро­зуміти, наскільки важ­ливу справу роб­лять наші посланці в тих суворих кра­ях, і як важ­ливо її про­дов­жувати.

Та й самі дослідни­ки, несучи свою цілорічну вах­ту, із зацікав­лен­ням і небай­дужістю спо­с­терігали за тим, як фор­мується нова коман­да, хто підхо­пить естафету антарктич­них дослід­жень. Ко­ли на почат­ку жовтня минулого року було ого­лошено відбір у 25-ту Ук­раїнську антарктич­ну екс­педицію, Ок­сана Са­вен­ко вис­ловила у фейсбучній мережі сподіван­ня своє і своїх колег у закли­ку: «Пе­редамо станцію в дбайливі руки!»

І ось уже названі чле­ни нової коман­ди, які пройш­ли суворий кон­курс на пра­во вирушити до Ан­тарктиди!

Ми­нулого року відбір поляр­ників вперше відбу­вав­ся за від­кри­тим кон­кур­сом. Так само вперше після дов­гої перерви до коман­ди зимівників потра­пили жінки. Тоді свої заяв­ки подали 178 пре­тен­дентів. Нинішнього року, за сло­вами дирек­тора На­ціональ­ного антарктич­ного науко­вого цен­т­ру МОН Євге­на Ди­кого, на місця науковців в екс­педицію на 2020-2021 роки подалося удвічі більше кан­дидатів. ніж торік. На 7 місць науковців було 36 пре­тен­дентів, тоді як минулого року було подано 17 заявок.

«Це означає, що «турис­тич­на» хви­ля – тих, хто про­сто хотів поїхати в одне з найвідда­леніших і най­суворіших місць пла­нети, – дещо спа­ла. На­томість науковці відкривають для себе мож­ливість про­веден­ня в Ан­тарктиді унікальних науко­вих досліджень. І це справді важ­ливо, адже в Ан­тарктиді Ук­раїна робить науку світового рівня», – пояс­нив очільник НАНЦ Євген Ди­кий.

Нинішнього року, як і раніше, кон­курс був відкритим. За­про­шувалися на ньо­го і чоловіки, і жінки. Жінки дуже актив­но зре­а­гували на мож­ливість ста­ти учасницями дослідження шос­того кон­тинен­ту. За­явок на цей раз подали аж 22 пре­тен­дентки. Причому, чимало з них, (крім лікарів та кухарів) пре­тен­дували на місце гео­космічно­го дослідни­ка.

Са­ма про­цедура відбо­ру мала кілька етапів, зок­рема, пси­хологічне тес­туван­ня, медогляд тощо.

У підсумку комісія вирішила, що пра­цювати на станції «Академік Вернадсь­кий» буде більше молодих науковців та науко­виць. Зи­мувальний загін ювілей­ної, 25-ї Ук­раїнської антарктич­ної екс­педиції (УАЕ) наполовину складатиметься з новачків, і буде най­молод­шим за всі роки. До ньо­го – як і до поперед­ньої коман­ди – увійдуть 2 жінки.

Традиційно зимувальники вирушать на станцію у березні 2020-го і пра­цюватимуть там впродовж року. В команді тра­диційно буде 12 учасників – 7 науковців, лікар, кухар, сис­тем­ний механік, дизеліст-еле­к­т­рик, сис­тем­ний адміністратор зв’яз­ку. Керівни­ком 25-ї УАЕ обрано Юрія От­рубу, досвідче­ного фахівця Національ­ного антарктич­ного цен­т­ру МОН. Для ньо­го це буде вже шос­та зимівка на станції «Академік Вернадсь­кий».

«Ця коман­да поляр­ників має кілька особливос­тей. Зо­к­рема, це най­молод­ший склад екс­педиції за всі роки. Се­редній вік учасників – 37 років. Ми хочемо дати молоді якомога більше шансів реалізувати себе і свій науко­вий потенціал. І з тієї ж при­чини половина складу є «новач­ками», тоб­то вперше їдуть на рік пра­цювати в Ан­тарктиду. Водночас, дру­га час­тина екс­педиції – це досвідчені поляр­ники», – зазна­чив Євген Ди­кий. Він нагадав, що саме торік було знято три­вале обмежен­ня щодо участі у річних антарктич­них екс­педиціях жінок, і тепер на станцію «Академік Вернадсь­кий» на зміну ученій-біоло­гу Ок­сані Са­вен­ко та лікарці На­талії Бабій, прийдуть науко­виця-біолог Євгенія Прекрасна та дослідни­ця гідро­метео­рології та оке­а­нографії Ан­на Соіна.

Се­ред два­над­цяти щас­лив­чиків найбільш досвідче­ним після керівни­ка екс­педиції є кухар Ва­силь Омельянович, він уже вп’яте зимуватиме на станції «Академік Вернадсь­кий». Ва­силю 35 років, він з Ма­лина Жи­томирсь­кої області. (До речі, на вказівни­ку - стовпі із дощеч­ками-напрям­ками, що вка­зують напрям і кількість кілометрів до великих міст світу, серед таких, як Київ, Нью-Йорк чи Токіо, зна­читься й Ма­лин – то, мабуть, із часів його пер­ших екс­педицій).

На тре­тю свою зимівку вирушать киянин Олек­сандр Салгансь­кий, аби про­водити біо­логічні дослідження, (йому 33 роки) та дизеліст-еле­к­т­рик із Харкова Юрій Лішен­ко (47 років). Вдру­ге на станції «Академік Вернадсь­кий» зимуватимуть харків’янин Андрій Сопін, який про­водитиме гео­космічні дослідження (38 років) та оде­сит Ва­дим Жу­ковсь­кий, який про­водитиме гідро­метео­рологічні та оке­а­нографічні дослідження (йому 39 років).

І нарешті досить велика когор­та дослідників та спеціа­ліс­тів, які забез­печуватимуть станцію усім необхідним для жит­тя і роботи, вирушить на цілорічну вах­ту в Ан­тарктиду вперше. Це киянин Ігор Ар­темен­ко -гідро­метео­рологічні та оке­а­ногра­фічні дослідження, його колега харків’ян­ка Ан­на Соіна, біолог Євгенія Прекрасна з Києва, сис­тем­ний механік із Ше­петівки Максим Білоус, сис­тем­ний адміністратор зв’яз­ку із Бучі Євгеній Прокоп­чук та лікар із Рівно­го Ігор Дейнека. Віковий діапа­зон – 30—39 років.

У кож­ного з основ­них учасників є дуб­лер – на випадок, як­що до відправ­ки екс­педиції тра­питься неперед­бачувана ситуація, і хтось із основ­ного складу буде зму­шений відмо­витись від зимівлі.

Те­пер на відібра­них учасників чекає спеціаль­ний тренінг, де вони засво­юватимуть навич­ки, потрібні для жит­тя і роботи на станції.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+