Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Наші – в коміте­тах «Го­ри­зон­ту 2020» 
 
 

Розповідає Дмитро ЧЕБЕРКУС

Наші – в комітетах «Го­ризон­ту 2020»

Ми­нулого року представники та екс­пер­ти від Ук­раїни вперше долучилися до роботи комітетів про­гра­ми ЄС із досліджень та інно­вацій «Го­ризонт 2020» – вони взяли участь у 20-ти засідан­нях 10-ти комітетів.

«Чо­му це важ­ливо? То­му, що це ефектив­ний канал інформації про зміни та нові мож­ливості. Це один з май­дан­чиків фор­муван­ня політики про­гра­ми «Го­ризонт Євро­па», яка стартуватиме вже 2021-го і до якої Ук­раїна також має намір долучитися, — зазна­чив очільник дирек­торату науки МОН Дмит­ро Че­бер­кус, який також є представником Ук­раїни в комітеті «Стра­тегічна конфігурація».

Він додав, що наприкінці минулого року було роз­ширено представництво Ук­раїни в комітетах «Го­ризон­ту 2020». Зо­к­рема, делеговано представників до комітетів «Безпечні сус­пільства – захист сво­боди та без­пеки Євро­пи та її гро­мадян» (чет­веро від Ук­раїни) та «Безпеч­на, чис­та та ефектив­на енергія» (один представник).

«Ще 12 комітетів були доукомп­лек­товані фахівцями від міністерств, відомств, науко­вих установ та вишів. На­ступного року сподіваємося на активнішу роботу українських делегатів. Це дасть змо­гу кра­ще узгод­жувати національ­ну політику в сфері науки та інно­вацій з політикою Євро­пейсь­кого дослідниць­кого про­сто­ру», – додав Че­бер­кус.

На 2020 рік ЄС збільшив бюд­жет про­гра­ми «Го­ризонт 2020» на 8,8%, оскільки має на меті посилити науко­ву складову соціаль­ної ініціати­ви «European Green Deal», аби до 2050 року досяг­нути повної кліматич­ної ней­т­ральності.

У зв’яз­ку з цим у комітетах нині обговорюються тематичні пріори­тети, за якими буде ого­лошено додат­кові кон­кур­си. Для Ук­раїни це чудова мож­ливість долучитися до нових ініціатив.

Якою буде науко­ва політика ЄС? Це залежатиме й від Ук­раїни

Ук­раїна долучиться до фор­муван­ня нової науко­вої політики ЄС, зок­рема, під час про­веден­ня в Києві інформаційно­го дня «Tour des Capitales». Ініціати­ву його про­веден­ня започат­кувала Євро­комісія для мас­штабного обміну дум­ками щодо стратегії та май­бут­ньо­го Євро­пейсь­кого дослідниць­кого про­сто­ру.

По­перед­ню домовленість про це досяг­нуто в Брюс­селі, де українська делегація брала участь у 44-му засідан­ні Комітету Ра­ди ЄС з питань Євро­пейсь­кого дослідниць­кого про­сто­ру та інно­вацій — ERAC. За­раз цей Ко­мітет спільно з Євро­комісією вив­чають цілі та пріори­тети для нової кон­цепції Євро­пейсь­кого дослідниць­кого про­сто­ру. Од­ним із головних інстру­ментів виз­начен­ня пріори­тетів ста­не проєкт «Tour des Capitales».

«Євро­пейсь­ка сто­рона підтримала українську про­позицію щодо включен­ня Ук­раїни в кален­дар про­веден­ня «Tour des Capitales». Орієнтовно подія запла­нована на кінець квітня», — зазна­чив очільник делегації Дмит­ро Че­бер­кус.

Формат проєкту — виїзні ін­фор­маційні дні у сто­лицях дер­жав-членів ЄС та асоційованих країн. Ме­та діало­гу — зро­зуміти, як сприй­мається та чого очікують гро­мадяни цих країн від Євро­пейсь­кого дослідниць­кого про­сто­ру, які цілі та ініціати­ви будуть зро­зумілими як науковцям, так і політикам на національ­ному рівні. Вже нині існу­ють кон­кретні при­кла­ди координації дослідниць­кої політики з стратегічни­ми політич­ними ініціати­вами.

В Ук­раїни тепер є змо­га без­посеред­ньо взяти участь у фор­муванні євро­пейсь­кої науко­вої політики на най­б­лиж­че май­бутнє.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+