Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Про­бле­ми ви­щої шко­ли: по­гляд зсе­ре­ди­ни 
 
 

На­прикінці року у стінах Ук­раїнсько-Американсь­кого універ­ситету «Конкордія», від­булася щорічна кон­ференція засно­ваної в лис­топаді 1992 року з ініціати­ви виз­нач­ного уче­ного-фізика про­фесора В.І.Стріхи та його однодумців гро­мадсь­кої Академії, яка сьо­годні об’єднує понад 450 про­відних уче­них нашої дер­жави – про­фесорів і док­торів наук, які пра­цюють в головних науко­вих цен­т­рах і представляють увесь спектр галузей знань. Відкриваючи її, пре­зидент Академії О.Г.На­конеч­ний запро­понував вша­нувати пам’ять героїв, які поляг­ли, захищаючи сво­боду і незалежність нашої дер­жави, а також уче­них, які пішли з жит­тя від часу минулої кон­ференції: літературоз­нав­ця В.Є.Панчен­ка, мовоз­нав­ця Р.В. Болдирєва, ака­деміка-сек­ретаря відділен­ня хімії О.А. За­порожець.

На почат­ку роботи кон­ференції її учасників від комітету Верхов­ної Ра­ди Ук­раїни з питань освіти, науки та інно­вацій при­вітав керівник сек­ретаріату комітету Б.Г.Чи­жевсь­кий. За тра­дицією, відбу­лося вру­чен­ня ака­демічних нагород. На­городу Яросла­ва Му­д­рого за наукові здо­бут­ки отримали, зок­рема, ака­деміки О.В.Жо­лос та М.В.Працьо­витий, почесні гра­моти вру­чено ака­деміку АН вищої шко­ли та НАН Ук­раїни М.І.Га­сику, який відзначив своє 90-річчя, та ака­деміку АН вищої шко­ли Ук­раїни та чле­ну-корес­пон­ден­ту НАН Ук­раїни А.П.Загнітку. На­городу Яросла­ва Му­д­рого буде вру­чено почес­ному ака­деміку АН вищої шко­ли фізику А.Фе­феру (Словач­чина).

Учас­ники кон­ференції затвердили повно­важен­ня 26 ака­деміків, серед яких – відомі вчені, зок­рема, про­рек­тори з науко­вої та науко­во-педагогічної роботи вишів В.О.Ка­т­рич (Харківський національ­ний універ­ситет імені В.Н.Ка­разіна), О.М.На­уменко (Національ­ний медунівер­ситет ім.О.О.Бо­гомольця), А.М.Чорноус (Сумський дер­жав­ний універ­ситет). По­чесним ака­деміком обраний відомий китайсь­кий уче­ний-еко­номіст Юй Хайбін.

В інформації О.Г.На­конеч­ного серед головних досяг­нень було назва­но зміцнення організаційної струк­тури Академії, під­писан­ня Ме­моран­думу про спів­робітництво у сфері науки між МОН і Академією, актив­ну роботу пре­зиден­та АН ВШ О.Г.На­конеч­ного в складі колегії МОН, віце-пре­зиден­та Академії М.В.Стріхи — на посаді заступника міністра освіти і науки, ака­деміків І.О.Анісімова, О.П.Воробйо­вої, О.В.Жо­лоса — у складі На­уко­вого комітету Нацради з питань роз­вит­ку науки і тех­нологій, актив­ну роботу членів Академії М.В.Стріхи, О.І.Че­ред­ничен­ка, А.П.Загнітка, О.Д.По­номарева у складі Ук­раїнської національ­ної комісії з питань пра­вопису, роботу над про­єк­тами нор­матив­но-пра­вових документів, участь у про­веденні все­українських та міжна­род­них науко­вих кон­гре­сів, сим­позіумів, кон­ферен­цій, науко­вого форуму — Академічних читань пам’яті В.І.Стріхи тощо.

Водночас відзначалося, що недостатнім залишається фінан­сово-матеріаль­ний стан Академії, номінальною є діяльність час­тини регіональ­них відділень. О.Г.На­конеч­ний наголосив, що після фор­муван­ня нового складу уряду фак­тич­но при­пинилася актив­на взаємодія Академії та МОН, екс­пертний потенціал Академії недостатньо викорис­товується при фор­муванні екс­пертно-дорад­чих органів МОН.

Віце-пре­зидент Академії О.С.Прой­дак (Національ­на металургійна ака­демія, Дніпро), вис­тупаючи в обговоренні, роз­повів про досвід успішно­го співробітництва з уче­ними Ки­таю та підпи­сан­ня три­с­торон­ньо­го меморан­думу між Міжна­род­ним тех­нологічним та інно­ваційним цен­т­ром (КНР) та НАН Ук­раїни і АН вищої шко­ли Ук­раїни. О.Є.Фе­дорович (НАУ ім. М.Є. Жу­ковсь­кого, Харків) наголосив на пер­спективах співробітництва з уче­ними КНР в аерокосмічній сфері. Фахівець у галузі сен­сор­ної еле­к­троніки Я.І.Лепіх (Одеський національ­ний універ­ситет імені І.І.Мечникова), звернув ува­гу на забез­печен­ня без­пеки дер­жави. У зачитаній доповіді віце-пре­зиден­та Академії, рек­тора універ­ситету «Конкордія» О.О.Ро­мановсь­кого йшлося про якість, про­зорість та доб­рочесність в українській науці та вищій освіті.

Віце-пре­зидент Академії М.В.Стріха (КНУ імені Та­раса Шевчен­ка) про­аналізував свою 5-річну роботу на посаді заступника міністра освіти і науки Ук­раїни, підкрес­лив­ши зна­чен­ня Академії як осе­ред­ку фор­муван­ня фахової екс­пертної дум­ки. Л.М.Люб­чик (НТУ «Харківсь­кий політехнічний інститут») говорив про нефахові управ­лінські рішен­ня, що при­зво­дить до зни­жен­ня рівня ІТ освіти. М.А.Дудчен­ко, голова Ревізій­ної комісії Академії, наголошував на необхідності активізації просвітниць­кої роботи зі сту­дентською молод­дю. Літературоз­навець-іспаніст О.В.Прон­кевич (Чорноморсь­кий дер­жав­ний універ­ситет імені Пе­т­ра Мо­гили, Ми­колаїв) зосередив ува­гу на непро­думаному засто­суван­ні фор­мули «гроші ходять за сту­ден­том». М.М.Глібовець (Національ­ний універ­ситет «Києво-Мо­гилянсь­ка ака­демія») говорив про неготов­ність вла­ди дослу­хатися до про­позицій екс­пертного середовища. А.М.Чорноус (Сумський дер­жав­ний універ­ситет) вис­тупив про­ти планів мінфіну та час­тини т.зв. «гро­мадсь­ких активістів» зруйнувати усталену сис­тему кон­курсного фінан­суван­ня науко­вих тем в універ­ситетах.

У резолюції кон­ференції було зазна­чено, що потуж­на наука й ефектив­на вища освіта є запорукою національ­ного виживан­ня, вони повинні ста­ти головни­ми пріори­тетами для керівництва дер­жави. Однією з най­важ­ливіших ланок рефор­ми науки є запро­вад­жен­ня базового фінан­суван­ня науко­вої роботи в закла­дах вищої освіти. Ра­зом із почат­ком роботи Національ­ного фон­ду досліджень, це набли­зить наш науко­вий ландшафт до євро­пейсь­ких стандартів. Конференція закли­кала керівництво МОН зро­бити все необхідне для того, щоб українські універ­ситети нарешті отримали у 2020 році базове фінан­суван­ня. І вод­ночас засте­рег­ла від намаган­ня зруйнувати апробовану сис­тему кон­курсного фінан­суван­ня науко­вих тем в універ­ситетах через МОН і гроші на кон­курсне фінан­суван­ня науки зосередити виключ­но в НФД. Та­кий підхід суперечить світовій практиці і матиме руйнівні наслідки для універ­ситетсь­кої науки, яка нині не має пра­ва зма­гатися за гранти НФД. Ад­же для цьо­го потрібно, щоб універ­ситети пройш­ли дер­жав­ну ате­с­тацію в час­тині науко­вої діяльності, про­цес якої було восени при­зупинено.

На­гальною потре­бою, зазна­чено на зібранні, є ефектив­на інте­г­рація універ­ситетсь­кої та ака­демічної науки. Конференція очікує від На­уко­вого комітету та профільного комітету Верхов­ної Ра­ди дієвих сце­наріїв такої рефор­ми. Водночас будь-які сце­нарії рефор­муван­ня змо­жуть ста­ти успішни­ми лише за суттєвого збільшен­ня інве­с­тувань у сфе­ру науки.

Конференція вва­жає, що реалізація ідеї створен­ня Націо­нальної сис­теми дослідників потре­бує додат­кового обґрун­туван­ня із обов’яз­ковим вра­хуван­ням спе­цифіки різних галузей знань.

У резолюції йдеть­ся також про необхідність корекції положень чин­ної нор­матив­ної бази: «Ми вва­жаємо, що вся нор­матив­на база Ук­раїни в сфері науки й ате­с­тації науко­вих кадрів повин­на відповідати положен­ням Лейденсь­кого маніфес­ту, згідно з яким науко­вомет­ричні показ­ники можуть роз­глядатися лише як допоміжний додат­ковий чин­ник при екс­пертному оцінюванні науко­вих установ, вишів, їхніх підрозділів та окремих науковців».

Не­про­думане засто­суван­ня принципу «гроші ідуть за сту­ден­том» може при­зве­с­ти до того, що вже зав­т­ра дер­жава опи­ниться без стратегічно необхідних фахівців інже­нер­ного, біотехнологічно­го, сільськогос­подарсь­кого та інших напрям­ків, а відповідні наукові шко­ли, які створювалися десятиліттями, буде зруйновано. Будь-яка рефор­ма повин­на перед­бачати важелі забез­печен­ня стратегічних інте­ресів дер­жави і сус­пільства.

Не може вва­жатися прийнят­ним, коли в рам­ках рефор­ми зро­с­тає бюрокра­тич­не наван­тажен­ня на викла­дачів вишів, коли акредитація напрям­ку вимагає від універ­ситету не тільки великої паперотворчої роботи, але й значних коштів, коли, нарешті, йдеть­ся про пряме згортан­ня універ­ситетсь­кої автономії і повер­нен­ня до керів­ництва «в руч­ному режимі».

За­непокоєння вик­ликає й те, що роль екс­пертів при вироб­ленні стратегічних рішень з питань роз­вит­ку науки і вищої освіти дедалі частіше перебирають на себе люди без відповід­ного фахового досвіду, які засту­пають місце справжніх фахівців в екс­пертно-дорад­чих органах МОН, у робочих гру­пах Націо­нальної ради, і за наслідки їхньої «нор­мотворчості» наука й вища освіта можуть запла­тити непомірно високу ціну.

АН ВШ Ук­раїни, як підтвер­д­жено в резолюції, готова ста­ти надійним партнером дер­жави у вироб­ленні та здійсненні освітянсь­кої та науко­вої рефор­ми, у про­веденні зба­лан­сованої, по-справжньо­му національ­ної політики в сфері освіти й науки, що ста­не запорукою перемоги євро­пейсь­кої демокра­тич­ної Ук­раїни.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+