Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Ук­раїнський айс­берг в оке­ані історії 
 
 

Учасниця 2-ї Української антарктичної експедиції
Світлана КРАКОВСЬКА з дітьми

У Національ­ному музеї історії Ук­раїни відбу­лося уро­чис­те від­криття виставки з нагоди 20-річчя Ук­раїнської антарктич­ної станції «Академік Вернадсь­кий». Ця незвична екс­позиція, виконана у формі айс­бер­га, була створена дизай­нерами з екс­понатів, переданих музею Націо­нальним антарктич­ним науко­вим цен­т­ром.

Ви­с­тав­ку пре­зен­тували дирек­тор Національ­ного антарктич­ного науко­вого цен­т­ру Ва­лерій Литвинов та українські дослідни­ки, які бра­ли участь у пер­ших антарктич­них екс­педиціях і зимівлях. Ча­с­тина музей­ного приміщен­ня, виділена для екс­позиції, була вщент запов­нена відвідувачами, переваж­но молод­дю, що, звісно, не може не тішити…

Ди­рек­тор НАНЦ роз­повів про історію передачі Ук­раїні бри­тансь­кої бази «Фа­радей», нині відомої світу як Ук­раїнська антарктич­на станція «Академік Вернадсь­кий», про науко­ву роботу, що ведеться згідно з Держав­ною про­гра­мою науко­вих досліджень Ук­раїни в Ан­тарктиці та рекомен­даціями СКАР. Площа того ске­ляс­того острів­ця, на якій роз­ташована станція, ста­новить близь­ко одного ква­д­рат­ного кіломет­ра. Тож недар­ма всі екс­понати вис­тав­ки її організатори спробували розміс­тити на одній кон­струкції, зробленій у вигляді білої кри­жини. Ок­ремо роз­ташовані лише макет станції та оди­нокий пінгвін…

Ви­с­тав­ка вко­т­ре нагадала про необхідність створен­ня власного музею поляр­них досліджень, про який йдеть­ся вже не пер­ший рік. Але то, мабуть, ста­неться у більш стабільні часи за підтрим­ки зацікав­лених відомств. Ва­лерій Литвинов вис­ловив сподіван­ня, що ювілейні заходи з нагоди 20-річчя Ук­раїнської антарктич­ної станції «Академік Вернадсь­кий» сприятимуть при­ско­рен­ню роз­гляду пар­ламен­том законопро­екту «Про діяльність Ук­раїни в Ан­тарктиці», так необхідно­го для зміцнення пра­вових підстав цієї діяльності та підтрим­ки віт­чиз­няних дослід­ників.

…Ну, а поки що до НАНЦ над­ходять привітан­ня від друзів та колег з нагоди ювілею. Зо­к­рема, Джонатан Шанклін з Британсь­кої антарктич­ної служби (він один з тих уче­них, хто відкрив у 1985 році озо­нову дірку над Ан­тарктикою без­посеред­ньо в районі бри­тансь­кої станції «Фа­радей», яка пізніше отримала назву «Академік Вернадсь­кий») зізнався: «Мені було дуже приємно навча­ти українських вче­них виконан­ню озо­номет­рич­них вимірювань, що я про­дов­жую робити й донині; тре­ба виз­нати, ми дійсно отримуємо високоякісні дані. На сьо­годні маємо 70-річний ряд метео­рологічних спо­с­тережень, що є безумов­ною цінністю, оскільки це най­т­риваліший ряд без­перервних спо­с­тережень в Ан­тарктиці, який наочно демон­струє зміни клімату». Британсь­кий колега побажав: «На­уко­ва діяльність на станції «Академік Вернадсь­кий» почалася в 1940-х роках. Ми сподіваємося, що і в 2040-х роках ці дослідження три­ватимуть».

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+