Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
У тан­демі з ви­роб­ництвом 
 
 

Радник пре­зиден­та асоціації «Укркондпром»
Юрій Ко­жанов вру­чає нагороду аспірантці
кафед­ри тех­нології хлібопекарсь­ких і
кон­дитерсь­ких виробів НУХТ Любові Мель­ник

На­уковці Національ­ного універ­ситету хар­чових тех­нологій (НУХТ) про­вели відра­зу два зна­кових науко­вих форуми та отримали низ­ку галузевих нагород. Так, чет­вер­та науко­во-практич­на кон­ференція «Ре­сур­со- та енергоз­берігаючі тех­нології вироб­ництва та упа­ков­ки хар­чової про­дукції — основні принципи її кон­курен­тос­про­мож­ності» була організована фахівцями кафед­ри машин і апа­ратів хар­чових і фар­мацев­тич­них вироб­ництв.

Учас­ники заходу порушили низ­ку нагальних питань. Про роз­виток рин­ку біоетанолу в Ук­раїні йшлося у вис­тупі дирек­тора депар­тамен­ту про­довольства Мінагро­політики Ук­раїни Дмит­ра Шуль­мей­сте­ра; заступник дирек­тора Інституту про­довольчих ресурсів НААН Ук­раїни, член-корес­пон­дент НААН, про­фесор Любомир Хомічак роз­повів про реалізацію науко­вих про­ектів інституту з ресур­со- та енергоз­бережен­ня на під­при­ємствах хар­чової про­мис­ловос­ті; менед­жер із про­дажу облад­нан­ня ком­панії «Матімекс-Ук­раїна» поділив­ся досвідом викорис­тан­ня енергоз­берігаючих тех­нологій у про­цесах холод­ного й гарячого коп­чен­ня. Особ­ливу зацікав­леність при­сутніх вик­ликали доповіді «Їстівна плівка як спосіб про­дов­жен­ня терміну зберіган­ня пряників» і «От­риман­ня хар­чових барвників із цибулин­ня з підви­щеним вмістом каротиноїдів» науковців НУХТ.

А от фахівці кафед­ри тех­нології хлібопекарсь­ких і кон­дитерсь­ких виробів про­вели Між­народ­ну спеціалізовану науко­во-практич­ну кон­ференцію «До­сяг­нен­ня та пер­спективи роз­вит­ку кон­дитерсь­кої галузі», яка тра­диційно зібра­ла науковців і вироб­нич­ників провід­них установ й підприємств нашої країни та зарубіжжя.

Про стан кон­дитерсь­кої галузі і завдання, які сто­ять перед нею щодо вхо­д­жен­ня на євро­пейсь­кий ринок йшлося у вис­тупі пре­зиден­та асоціації «Укркондпром» Олек­сан­д­ра Балдинюка. Завідувач кафед­ри тех­нології хлібопекарсь­ких і кон­дитерсь­ких виробів НУХТ Во­лодимир Ковбаса роз­повів про підго­тов­ку кадрів для кон­дитерсь­кої галузі в Національ­ному універ­ситеті хар­чових тех­нологій. Фа­хівці кафед­ри, виз­нані корифеї хлібопекарсь­кої і кон­дитерсь­кої науки, про­фесори Ан­тонел­ла До­рохович і Віра Оболкіна порушили у своїх доповідях питан­ня роз­роб­лен­ня і вироб­ництва кон­дитерсь­ких виробів, хіміч­ний склад яких відповідає вимогам нут­риціо­логії щодо потреб хар­чуван­ня різних груп населен­ня, та новітніх тех­нологій кон­дитерсь­ких виробів із засто­суван­ням нетра­диційної рос­лин­ної сировини й полісахарид­них ком­плексів.

Професор Держав­ного універ­ситету ім. Акакія Це­ретелі (Грузія) Марія Си­лагад­зе ознай­о­мила з актуаль­ними тен­ден­ціями роз­вит­ку асортимен­ту мар­мелад­но-пас­тильних виробів у Грузії. Пи­тан­ням стандар­тизації в кон­дитерській про­мис­ловості хар­чових тех­нологій була при­свячена доповідь спів­робітни­ка Ук­раїн­ського науко­во-дослідного і навчаль­ного центру про­блем стандар­тизації та сер­тифікації та якості Ва­лен­тини Ан­д­рощук. Ви­корис­тан­ню при­род­них радіопротек­торів у виготов­ленні кон­дитерсь­ких виробів при­святив свій вис­туп завідувач лабораторії спеціаль­них хар­чових про­дуктів та епідеміології хар­чуван­ня Інституту гігієни та медич­ної еко­логії ім. О. М. Марзєєва НАМН Ук­раїни, про­фесор Віталій Корзун.

Цікаві доповіді, що спо­нукали до актив­ного обговорен­ня, запро­понували завідувач кафед­ри тех­нології хліба, кон­дитерсь­ких, макарон­них виробів і хар­чових кон­цен­т­ратів ОНАХТ Ка­терина Іоргачова, про­фесор кафед­ри тех­нології та організації рес­торан­ного гос­подар­ства Ки­ївсько­го націо­нального тор­говельно-еко­номіч­ного універ­ситету Пе­т­ро Карпен­ко, завідувач кафед­ри тех­нології хліба, кон­дитерсь­ких, макарон­них виробів і хар­чових кон­цен­т­ратів Харківсько­го дер­жав­ного універ­ситету хар­чуван­ня та торгівлі Ольга Са­мохва­лова, доцент кафед­ри готельно-рес­торан­ної та курортної справи Полтавсь­кого універ­ситету еко­номіки і торгів­лі Ва­лен­тина Столяр­чук, науковці НУХТ: про­фесор Вікто­рія До­рохович, доцен­ти Юлія Камбулова і На­талія Ла­зорен­ко.

До­повідачі обох кон­ференцій отримали сер­тифікати, що під­тверд­жують актуальність і високий науко­вий рівень дослід­жень.

У рам­ках пле­нар­ного засідан­ня кон­ференції «До­сяг­нен­ня та пер­спективи роз­вит­ку кон­дитерсь­кої галузі» відбу­лося нагород­жен­ня переможців про­фесійно­го кон­кур­су «Со­лод­кий тріумф», який щорічно про­водить асо­ціа­ція «Укркондпром». Участь у кон­курсі беруть вироб­ники всіх видів кон­дитерсь­ких виробів, хар­чокон­цен­т­ратів, солод­ких молоч­них виробів і морозива тощо. Конкурс — це сис­тема оцінюван­ня про­дукції віт­чиз­няного та зарубіжно­го вироб­ництва з метою виз­начен­ня товару, який має якість і оформ­лен­ня, що мак­симально відповідають вимогам сучас­ної тор­говельної мережі Ук­раїни. Оцінює представлені зразки дегус­таційна комісія, яка є незалеж­ною і до складу якої входять про­фесійні екс­перти-дегус­татори асоціації «Укркондпром», Мін­еко­номіки Ук­раїни, Держ­спо­жив­стандар­ту Ук­раїни, МОЗ Ук­раїни, Держ­депар­тамен­ту про­довольства Ук­раїни, а також представники відділів закупівель оптово-роз­дрібних тор­говельних мереж м. Києва. Зраз­ки оцінюються за органолеп­тич­ними показ­никами якості за 5-бальною сис­темою в «закри­тому» поряд­ку на дегус­тації.

Ба­гаторічни­ми учасниками й перемож­цями кон­кур­су є науковці НУХТ, які представляють на суд дегус­таційної комісії зразки про­дукції, виготов­леної за роз­роб­леними ними принципово новими тех­нологіями. Що­року фахівцям вдається вра­зити членів комісії й вибороти най­вищі нагороди кон­кур­су. Не винят­ком став і кон­курс 2015 року. Скарбнич­ка універ­ситету попов­нилася дво­ма Гран-прі й шістьома «Тріумфами інно­вацій».

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+