Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
На­го­ро­ди одер­жа­ли най­ци­то­ваніші ук­раїнські вчені 
 
 

Творча дискусія триває

Міністерство освіти і науки спільно з ком­панією «Clarivate Analytics» (колишній підрозділ з науко­вої власності та науки «Thomson Reuters») та Національ­ною ака­демією наук відзначили нагородами «Лідер науки Ук­раїни 2016. Web of Science award» найвпли­вовіших вче­них, колек­тиви науко­вих жур­налів та організації Ук­раїни. У 7 номінаціях премії удо­с­тоїли 34 лау­реатів, які гідно представляють українську науку в світі.

За­ступник Міністра освіти і науки Максим Стріха нагадав при­сутнім , що всього три місяці тому, а саме — 9 верес­ня було підпи­сано Ме­моран­дум про взаєморозуміння між МОН та агенцією «Thomson Reuters». Це дало змо­гу значно спрос­тити поширен­ня інформації і доступ українських вче­них до бази пошукової платфор­ми «Web of Science», а також більше викорис­товувати науко­мет­ричні показ­ники під час оцінки запитів та звітів у діяльності вишів і науко­вих установ.

«Те, що «Thomson Reuters» при­ходить в Ук­раїну зі своїми про­дук­тами, цілком закономірно, адже тут є багато висококласних спо­живачів цих про­дуктів. Та­кож закономірно, що МОН і НАН викорис­товують ці про­дук­ти для оцінюван­ня отриманих результатів, дослідників, установ, адже ми маємо розуміти, які напрями необхідно підтримувати надалі, на яку коо­перацію при цьо­му спи­ратися», – зазна­чив Максим Стріха.

За­ступник Міністра наголосив, що попри відомі труднощі, сьо­годні наука Ук­раїни помітно представлена на платформі «Web of Science». За роки незалеж­ності у проіндексованих видан­нях опубліковано понад 138 тис. документів, з яких 274 ста­ли високоцитованими роботами. За кількістю публікацій, завдяки міжна­родній співпраці, Ук­раїна посідає 89 місце в світі (понад 47 тис. документів). Це непоганий результат, але українські вчені переконані, що буде краще!

Сильні наукові шко­ли та наукові позиції нашої дер­жави у світі відзначила й Малгожата Красов­ска, дирек­тор з роз­вит­ку бізне­су в дер­жав­ному сек­торі Clarivate Analytics. Во­на відзначила, що « тісна і про­дук­тив­на співпраця з науко­вими установами світу. Тож «навіть у над­зви­чай­но склад­них умо­вах науковці Ук­раїни гідно три­мають високий рівень досліджень».

Ге­рої вечора отримали відзнаки у номінаціях: «Вчений Ук­раїни. За значні успіхи»; «Вчений Ук­раїни. За над­зви­чайні досяг­нен­ня»; «На­укові жур­нали Ук­раїни»; «Продук­тивність, ефективність та інтеґрованість у світову науку»; «Ко­мер­ціа­лізація науки»; «За грантове фінан­суван­ня науки», а також — «На­ука та інно­вації».

Найбільше лау­реатів – два­над­цять – було відзначено в номінації «Вчений Ук­раїни. За значні успіхи». За сло­вами регіональ­ного дирек­тора «Thomson Reuters» Олега Сяб­рен­ка, важ­ливо було показати, що українська наука широко представлена в різних галузях на «Web of Science»: біологія та науки про жит­тя, хімія, матеріа­лоз­нав­ство, математика, астро­номія, фізика, суспільні науки, сільське гос­подар­ство.

«Визначити лау­реатів у цій номінації нам допомог­ли колеги з Філадельфії, — зазна­чив Олег Сяб­рен­ко. — Во­ни виб­рали тих вче­них, які мають або велику кількість публікацій на «Web of Science», або хоча б одну високоцитовану роботу. Відтак ми відібра­ли номінантів за ком­бінацією науко­мет­рич­них показ­ників. Більше за все нагород у цій номінації відда­но галузі «Біологія та науки про жит­тя», тому що це один з най­пер­спективніших сек­торів науки. Ро­боти, які пишуться в цій галузі в Ук­раїні, цитуються кра­ще, ніж у багатьох інших сфе­рах науко­вих досліджень».

Першою в номінації «Вчений Ук­раїни. За значні успіхи» від­зна­ку отримала дирек­тор Інституту молекуляр­ної біології і генетики НАН Ганна Єльська – ака­демік, автор понад 350 робіт. Ра­зом з ака­деміком Геннадієм Ма­цукою науко­вець роз­вивала молекуляр­ну біологію в Ук­раїні, започат­кувала дві наукові шко­ли з дослідження механізмів біо­син­тезу білку та біосенсорики.

А от в номінації «Вчений Ук­раїни. За над­зви­чайні досяг­нен­ня», яку при­суд­жують за кількістю високоцитованих ста­тей, усіх інших лау­реатів випередив Ігор Бондарен­ко. Завідувач кафед­ри онкології та мед­радіології Дніпровської медич­ної ака­демії став най­цитованішим українсь­ким вче­ним за 19-ма публікаціями.

На­городу в цій же номінації отримала й най­молод­ша в Ук­раїні док­тор наук Ольга Броварець – до переліку най­цитованіших потра­пили 7 її публікацій, створених у співав­торстві з науко­вим керівни­ком, заввід­ділом молекуляр­ної та квантової біофізики Інституту молекуляр­ної біології і генетики НАН Дмит­ром Го­воруном, якого також було відзначено премією.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+