Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Змінюємо світ вла­сни­ми ви­на­хо­да­ми 
 
 

Вони створюватимуть техніку майбутнього

Що таке STEM? Це абревіату­ра. І роз­шиф­ровується вона про­сто: (S (science) — наука, T (technology) — тех­нології, E (engineering) – інже­нерія, M (mathematics) – математика. STEM роз­виває здібності до дослід­ницької, аналітич­ної роботи, екс­перимен­туван­ня, кри­тич­ного мис­лен­ня.

Не­щодав­но у рам­ках про­веден­ня STEM-fest у Київсько­му Па­лаці дітей та юнацтва відбу­лося офіційне відкрит­тя STEM-лабораторії, на яке завітало чимало почес­них гос­тей. Прибули освітяни й науковці не тільки з Києва, а й із Кракова, За­поріжжя, Но­вомир­города Кіровоградської області.

Чим же при­вабила їх подія? STEM-лабораторія облад­нана інно­ваційним облад­нан­ням: най­сучаснішими комп’ютерами, мультимедійним облад­нан­ням, мікро­кон­т­ролерами для реалізації старт-апів тощо. Во­на дійсно унікальна. У STEM-лабораторії кожен змо­же знайти щось для себе, адже тут велика кількість гуртків та напрямків роботи. На­при­клад, є гуртки робототехніки, 3-D моделюван­ня, про­гра­муван­ня мікро­кон­т­ролерів тощо. Є лабораторія тех­нічних видів спорту.

Вражають новаторсь­кими ідеями роботи вихованців гуртка про­гра­муван­ня мікро­кон­т­ролерів. Завідуючий лабораторією «STEM» Во­лодимир Литвинен­ко показав гос­тям про­екти, які зна­ходяться в роботі.

На­при­клад, Дмит­ра Ци­бульського мож­на вже сьо­годні назва­ти бізне­с­меном, адже його винахід успішно про­дається. Дмит­ро винай­шов «Magic Slippers». Це капці для дітей, які бояться тем­ряви. У капці вмонтовано світлодіоди, які реа­гують на тем­ряву та рух. Для підза­ряд­ки викорис­товують micro-USB. За підтрим­ки ком­панії «ІОТ» було про­дано уже понад 40 пар цих диво-капців.

Або, мож­ливо, вас зацікавить автоакваріум, який регулює тем­пературу, самостійно змінює і очи­щує воду? Ви­нахідник Віталій М’яновсь­кий уже роз­робив ескіз такого акваріуму (а це немало).

Цей гур­ток може похизуватися також винаходом своїх випускників: чудо-інку­батором, який спо­живає набагато мен­ше еле­к­т­рое­нергії, ніж зви­чай­на модель. Інно­ваторами ста­ли Ки­рило Андрієць та Де­нис Ко­ротік. Унікальність їх винаходу полягає у викорис­танні для обігріву спеціаль­ної плівки, яка випромінює уль­т­рафіоле­тове та інфрачер­воне світло. До речі, у винахідників уже є результати – вилупилося шес­теро кур­чат. От­же, інку­батор справді пра­цює.

Але й це ще не все. Скла­дається вра­жен­ня, ніби у гуртківців ніколи не закінчу­ються фан­тазія та ідеї. На­при­клад, вон­и при­думали розум­ний утилізатор побутових відходів, інку­батор для папуг, тес­тер інтернету чи сис­тему LPS для людей з вадами зору — все це май­бутні винаходи, які перебувають на стадії роз­роб­ки. Офіційним партнером відділу Інформаційно-комунікаційних тех­нологій та гуртка про­гра­муван­ня мікро­кон­т­ролерів, зок­рема, є ком­панія «DIYLAB», яка допомагає втілювати дитячі відкрит­тя.

«У нашому палаці шко­лярі можуть себе реалізувати у тій про­фесії, яку вони оби­рають на май­бутнє, — роз­повідає дирек­тор Київсько­го Па­лацу дітей та юнацтва Ок­сана До­б­ровольська. – Для цьо­го ми створюємо і матеріаль­но-технічну базу, і гуртки та лабораторії. Та­ка позашкільна робота відігра­ватиме основ­ну роль у роз­вит­ку профільного навчання дітей – від дитячого садоч­ка до ста­нов­лен­ня молодої людини. Наші педагоги пра­цюють з великою любов’ю до дітей. І в наступному році маємо велику надію роз­виватися, аби якомога більше цікавого й доб­рого зро­бити для них».

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+