Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Юні на­уковці — май­бутнє Ук­раїни, її си­ла і виз­нан­ня у світі 
 
 

Міністр освіти і науки Ук­раїни Лілія Гриневич
вручає дипломи переможцям

У Всесвітній день науки міністр освіти і науки Ук­раїни Лілія Гриневич привітала українських науковців зі святом, що відзначається на міжна­род­ному рівні та поєднує вче­них з різних країн світу, а також вру­чила сти­пендії Президен­та Ук­раїни вун­деркіндам з Ма­лої ака­демії наук та перемож­цям все­українських учнівських олімпіад. Ад­же впевнена, що цей день – чудова нагода, аби залучати молодь до світу науки.

— Сьогодні ми як ніколи потре­буємо великий інте­лек­туаль­ний потенціал нашої молоді, і нам потрібно його нарощувати і нарощувати. Ви досяг­нули пев­ного сту­пеня у своєму житті. Це – перемога. Але тепер важ­ливо не зупинятися і йти впе­ред. То­му що ми покла­даємо на вас величезні надії, — звернулася до переможців міністр освіти і науки.

Во­на при­гадала сло­ва Ейнштейна про те, що жит­тя схо­же на велосипед: поки рухаєшся, ти утримуєш рівно­вагу. Лілія Гриневич побажала дітям постійно­го руху, не зупинятися на досяг­нутому ні на хви­лину. По­переду – пра­ця, пра­ця і ще раз пра­ця.

— Ук­раїна буде сильною країною саме завдяки великому людсь­кому потенціалу, який вона має. Си­ла цієї країни – у ваших знаннях, — наголосила міністр Лілія Гриневич.

Се­ред нинішніх сти­пендіатів – 150 переможців учнівських олімпіад з різних напрямів знань та 120 при­зерів Всеукраїнсько­го кон­кур­су-захис­ту МАН. Майже сорок учнів отримали відзнаку вдруге, восьмеро – втретє і троє дітей – чет­вер­тий раз. На­при­клад, Маргарита Мартем’янова з До­неч­чини здо­була сти­пендію за дослідження з біології людини. Дівчи­на знайш­ла метод, як давати харак­терис­тику популяції за допомогою мар­керів крові. По пра­ву заслу­жила сти­пендію Анас­тасія Лівоч­ка зі Львівщи­ни, яка вже два роки поспіль пра­цює над винаходами для АТО. В її дороб­ку – пічка без диму та підвісні носил­ки для машин швидкої допомоги, які кур­сують на фронт. Та­кож з-поміж винаходів, що удо­с­тоєні виз­нан­ня – сис­тема захис­ту ван­тажів, робот-при­биральниця, однокольо­ровий дис­плей, комп’ютер­на про­гра­ма для складан­ня списків абітурієнтів, редак­тор блок-схем тощо.

Звісно, що юні науковці перей­маються не лише ідеєю, а й реалізацією своїх винаходів. Згадана пічка без диму Анас­тасії Лівоч­ки вже пра­цює на фронті.

— У Малій ака­демії наук ми все частіше говоримо про впровад­жен­ня винаходів. Цей про­цес три­валий і нелег­кий. Приміром, один із наших випускників Ми­хай­ло Ли­тов­чен­ко чотири роки мізку­вав над еле­к­т­рос­танцією, що пра­цює від енергії хвиль. Цього року йому нарешті вда­лося налагодити серійне вироб­ництво еле­ментів установ­ки. Я переконаний, що й багато хто з цих учнів, яким ми сьо­годні вру­чаємо сти­пендії, також реалізують свої про­екти. Стипендія – фак­тич­но зар­платня за ідею. Хоч і невеликий, але сти­мул і надалі роз­вивати науко­ве ноу-хау, — підсу­мував пре­зидент МАН, член-корес­пон­дент НАН Ук­раїни Станіслав Довгий.

Він переконаний, що юних науковців необхідно підтримувати, щоб вони розуміли: зай­матися наукою – пре­стижно і пер­спектив­но. Бо ж саме шко­лярі і сту­ден­ти моделюють сьо­годні науку нового типу – суспільно корис­ну, інно­ваційну, популяр­ну.

За­галом сти­пендії Президен­та Ук­раїни отримали 270 шко­лярів-геніїв з усієї Ук­раїни – май­же по 15 тисяч гри­вень на кож­ного, тоб­то дер­жава пла­титиме їм 1243 гривні щомісяця. Та­ке матеріаль­не заохо­чен­ня має ста­ти суттєвим сти­мулом для дітей серйозно зай­матися наукою.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+