Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Кон­цепцію но­вої ук­раїнської шко­ли підтри­ма­ли медіа і гро­мадськість 
 
 

Оцінка учня — це конфіденційна інформація

«Проведений за допомогою сис­теми Semantrum аналіз свідчить про позитив­ну оцінку кон­цепції нової української шко­ли в медіа та соц­мережах», — про це на своєму сайті зазна­чає інформаційне агент­ство ЛIГАБiзнесIнформ.

Зо­к­рема, за результатами дослідження, 66% публікацій щодо кон­цепції нової української шко­ли мають позитив­ну тональність, 24% — ней­т­ральну і 10% — негатив­ну.«У сучасній історії Ук­раїни позитив­на оцінка рефор­ми — винят­ковий випадок. І цей випадок стався з кон­цепцією нової української шко­ли, яку в серпні пре­зен­тувала міністр освіти Лілія Гриневич», — зазна­чає інформаційне агентст­во. Важливо й те, що позитив­ну оцінку реформі дають не лише у засобах масової інформації, а й у соціаль­них мережах, що свідчить про підтрим­ку змін не тільки медіа, а й гро­мадськістю.

Та­кож аналіз показує, що високу оцінку в ЗМІ та соц­мережах отримало оновлен­ня про­грам для почат­кової шко­ли, оновлен­ня та затверд­жен­ня орієнтовних вимог до оцінюван­ня навчаль­них досяг­нень учнів 1—4 класів, а також методич­них рекомен­дацій до оновлених про­грам почат­кової шко­ли.

До речі, на чис­ленні запити вчи­телів Міністерство освіти і науки підго­тувало роз’яс­нен­ня сто­сов­но деяких пунктів орієнтовних вимог до оцінюван­ня навчаль­них досяг­нень учнів 1—4 класів (з ними мож­на ознай­о­митись у листі МОН №1/9-464 від 06 верес­ня 2016 року).

У методич­них рекомен­даціях наголошується, що оцінка учня — це конфіденційна інформація. Це нововве­ден­ня також вик­ликало питан­ня вчи­телів, тому в листі МОН пояс­нює, який фор­мат спілку­ван­ня між батьками, вчи­телями та учнями мож­на викорис­товувати, щоб мак­симально задовольнити цю вимогу.

Зо­к­рема, на уроці вчи­тель може вис­ловити вер­бальну оцінку учня – усно похва­лити його або так­тов­но вка­зати на помил­ку. Важливо також доб­розич­ливо і детально пояс­нити, в чому помилив­ся учень, порадити йому, як випра­вити ситуацію. На­томість оцінка в балах (що відповідає озвученій учи­телем на уроці вер­бальній оцінці) ста­виться в щоден­ник на перерві або після уро­ку.

Інформація у балах також не озвучується на батьківських збо­рах. Учитель, за запитом батьків, може надати оцінки індивідуаль­но для кож­ної родини в письмовому вигляді або озвучити їх в осо­бистій бесіді з батьками.

Школам необхідно відмо­витись від оприлюд­нен­ня рей­тингів навчаль­них досяг­нень учнів одного кла­су або класів на паралелі. Інформація про успішність учнів кла­су може викорис­товуватись вчи­телями виключ­но для методич­ної роботи з метою підви­щен­ня ефектив­ності навчаль­ного про­цесу.

У листі міністерства також звертають ува­гу на те, що вчи­тель може самостійно прийняти рішен­ня про вибір кольо­ру руч­ки для перевірок і оцінюван­ня письмових робіт та фіксації у щоден­никах або обговорити це питан­ня з учнями, батьками і прийняти спільне рішен­ня.

За­раз Міністерство освіти і науки пра­цює над підго­тов­кою про­екту наказу «Про затверд­жен­ня змін до Інструкції щодо запов­нен­ня класного жур­налу для 1—4-х класів загальноосвітніх навчаль­них закладів», який буде подано на дер­жав­ну реєстрацію до Міністерства юс­тиції Ук­раїни та в якому будуть вра­ховані рекомен­дації щодо запов­нен­ня класного жур­налу, повідомляє офіційний сайт МОН.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+