Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Мо­лоді вчені — за якісні транс­фор­мації у сфері на­уки та ви­щої освіти 
 
 

Учасники засідан­ня Ра­ди молодих уче­них
при МОН України

На­прикінці минулого року в Міністерстві освіти і науки Ук­раїни відбу­лося засідан­ня Ра­ди молодих уче­них при МОН за уча­с­тю заступника міністра освіти і науки Максима Стріхи, дирек­тора депар­тамен­ту науко­во-технічної діяльності Дмит­ра Че­бер­куса, працівників управ­лінь і підрозділів, які від­повідають за науко­ву діяльність та співпрацюють з Ра­дою молодих уче­них, членів та асоційованих членів ради, запро­шених.

У своєму вис­тупі Максим Стріха наголосив на тому, що діалог молодих уче­них із вла­дою є дуже важ­ливим чин­ником роз­вит­ку науко­вої політики в Ук­раїні. Ефек­тив­на комунікація, актив­на співпраця – це запорука успішної коо­перації. По­зиції МОН завжди були послідовни­ми й чітки­ми: 2015 рік попри всю складність означив­ся при­єднанням Ук­раїни до про­гра­ми ЄС з фінан­суван­ня досліджень та інно­вацій «Го­ризонт 2020», що створює нові умо­ви для роз­вит­ку української науки; ініційовано кон­курс про­ектів для молодих уче­них; започат­ковано грантову про­гра­му підключен­ня універ­ситетів до науко­мет­рич­них баз.

Дмит­ро Че­бер­кус подякував раді за сис­тем­ну кон­струк­тив­ну співпрацю з міністерством, за актив­ну участь у відстоюванні положень нової редакції За­кону Ук­раїни «Про науко­ву і науко­во-технічну діяльність». Він заува­жив, що в Ук­раїні дуже багато молодих уче­них, які на волон­терсь­ких засадах борються за свої пра­ва, що є свідченням зрілості суспільства, але, кри­тикуючи органи вла­ди у сфері освіти і науки, слід пам’ятати, що чинов­ників від волон­терів (гро­мадсь­ких активістів) відріз­няє відповідальність – адмініс­тра­тив­на, юридич­на, еко­номіч­на, кримінальна. За кож­не рішен­ня і кожен свій підпис чинов­ник несе відповідальність, тому про­позиції від ака­демічної гро­мади мають буті зва­женими та відповідати склад­ним реаліям країни. Усі рішен­ня у сфері управління наукою повинні будуватися на підза­кон­них актах. Зо­к­рема, було наголошено на тому, що для реалізації нового закону про науку необхідно роз­робити 54 нор­матив­но-пра­вових підза­кон­них акти, залучатися до яких були запро­шені й молоді вчені.

Го­лова Ра­ди молодих уче­них при МОН Юрій Кращен­ко предста­вив звіт про роботу ради у 2015 році, який був одностайно схвалений. За підтрим­ки МОН торік радою реалізовано мас­штабну ініціати­ву щодо фор­муван­ня бази екс­пертів із чис­ла молодих уче­них для залучен­ня їх до екс­пер­тизи про­ектів, що подаються на держбюд­жет­не фінан­суван­ня, та підго­тов­лено про­ект нового кон­кур­су науко­вих про­ектів для молодих уче­них. На засіданні обговорили стан узгод­жен­ня документів щодо організації кон­кур­су про­ектів. Зо­к­рема, міністерство поінформувало, що про­цес узгод­жен­ня про­ект­ної докумен­тації уже завер­шується, і незабаром кон­курс буде ого­лошено. До речі, на про­екти молодих уче­них у бюд­жеті перед­бачено близь­ко 10 млн. грн.

Уп­родовж року Ра­да молодих уче­них при МОН актив­но від­сто­ювала понов­лен­ня виплат імен­них сти­пендій Кабінету Міністрів Ук­раїни та Президен­та Ук­раїни для молодих вче­них. За­вдяки підтримці Міністерства освіти і науки, Комітету Верхов­ної Ра­ди з питань науки і освіти та осо­бис­то Го­лови Верхов­ної Ра­ди Ук­раїни Во­лодимира Гройсмана було підпи­сано відповідне роз­поряд­жен­ня Уряду про перероз­поділ видатків та спрямуван­ня фінан­суван­ня на випла­ту сти­пендій молодим уче­ним.

Юрій Кращен­ко ініціював зміни до форм ста­тис­тич­ної звітності з метою включен­ня окремо категорії молодих уче­них, що дуже важ­ливо при фор­муванні дер­жав­ної науко­вої політики та аналізі її ефектив­ності у пер­спективі молодих науковців. Це необхідно для складен­ня цілісної кар­тини щодо чисельності та вікового роз­поділу науковців (молодих зок­рема) в Ук­раїні.

Співробітник Держав­ного фон­ду фун­дамен­тальних дослід­жень Ва­лен­тина Ан­д­рущен­ко роз­повіла про пер­спективи фінан­суван­ня науко­вих дослід­жень для молодих вче­них, про про­ект «Ук­раїнські наукові жур­нали» та про важ­ливість про­веден­ня тренінгів, семінарів і вебінарів з підго­тов­ки про­ект­них заявок на кон­кур­си фон­ду.

Жваве обговорен­ня вик­ликало питан­ня організаційної фор­ми функціону­ван­ня спільноти молодих вче­них у вищих навчаль­них закла­дах, зок­рема, в кон­тексті імплемен­тації законів Ук­раїни «Про науко­ву і науко­во-технічну діяльність» (ст. 24) і «Про вищу освіту» (ст. 41), а саме: взаємодія і роз­межуван­ня рад молодих уче­них та науко­вих товариств сту­дентів, аспірантів, док­торантів і молодих вче­них. Ра­дою буде про­аналізовано наяв­ну ситуацію у вишах Ук­раїни та підго­тов­лено відповідні докумен­ти до мініс­тер­ства і рекомен­дації для вищих навчаль­них закладів Ук­раїни.

У досяг­нен­нях та пер­спективах міжна­род­ної співпраці Ради при МОН – співпраця з Ра­дою молодих уче­них при Мініс­терстві науки та вищої освіти Польщі, з Національ­ним представництвом аспірантів Польщі, Євро­пейсь­кою радою аспірантів і молодих уче­них Eurodoc.

Шляхом таємно­го голосуван­ня було обрано пре­зидію ради: голова – Юрій Кращен­ко (Полтава), пер­ший заступник – Сергій По­пов (Харків), заступники – Дмит­ро Че­бер­кус (МОН), Ірина Дегтярьо­ва (Дніпро­пет­ровськ), сек­ретар Ра­ди – Юлія Ов­чиннікова (Вінни­ця), а також Ан­на Толста­нова (Київ), Віктор Толсто­луцький (Харків). Усьо­го новий склад налічуватиме 22 осо­би.

Безпереч­но, молоді вчені – цінний і подекуди недостатньо оцінений людсь­кий, інте­лек­туаль­ний ресурс країни. Сьогодні вони кон­солідуються задля якісних транс­фор­мацій у сфері науки та вищої освіти, готові докла­дати зусил­ля, час і спрямовувати свою пра­цю для роз­вит­ку Ук­раїни. Са­ме об’єд­нан­ня молодих уче­них Ук­раїни покли­кані сформувати від­повідальне молодіжне ака­демічне середовище, і дуже важ­ливо, що це відбу­вається в постійно­му діалозі і співпраці зі старшими колегами, з органами вла­ди, з пар­ламен­тарями, з най­вищими керівни­ками у сфері освіти і науки. Це свідчить про те, що мрії про «освіту і науку понад усе» мають усі шан­си ста­ти реальністю.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+