Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Інте­лек­ту­аль­ний шо­лом для знят­тя стре­су за­про­по­ну­ва­ли до­нецькі й київські на­уковці 
 
 

Ви­про­буван­ня шолома, під’єдна­ного
до мікро­про­цесор­ного бло­ку управління

Се­ред актуаль­них про­блем, що з ними зіткнулася сучас­на Ук­раїна, — потре­ба у пси­хологічній реабілітації людей, які зазна­ли стресу. На­сам­перед це сто­сується військо­вослужбовців, котрі повер­нулися із зони АТО або про­дов­жують перебувати на бурем­ному сході країни. За­зви­чай у польо­вих умо­вах немож­ливо своєчас­но надати необхідну допомогу, а із задав­неними пси­хологічни­ми травмами, як ствер­д­жують фахівці, значно складніше впо­ратися.

Цю про­бле­му взялися розв’язати вчені переміщеного з До­нецька Інституту про­блем штучного інте­лек­ту. Спільно з науковцями Інституту медицини праці Національ­ної ака­демії медич­них наук Ук­раїни вони роз­робили спеціаль­ний шолом, оснащений інте­лек­туаль­ною сис­темою корекції пси­хофізіологічно­го ста­ну людини у над­зви­чай­них ситуаціях із біологічним зво­рот­ним зв’яз­ком. Про особливості новації та пер­спективи її викорис­тан­ня – у роз­мові з дирек­тором Інституту про­блем штучного інте­лек­ту МОН та НАН Ук­раїни, чле­ном-корес­пон­ден­том НАН Ук­раїни Анатолієм ШЕВЧЕНКОМ.

— Анатолію Івановичу, як з’явилася ідея створен­ня шолому?

— Ця ідея виник­ла у зв’яз­ку з необхідністю лікуван­ня бійців, які перебувають у зоні бой­о­вих дій. За результатами досліджень, понад 30% осо­бового складу військо­вих підрозділів, що бра­ли участь у бой­о­вих діях, потре­бують пси­хофізіологічної корекції. Чи­малій кількості мир­них гро­мадян, яким три­валий час довелося жити в зоні АТО, також необхідна така допомога. Чим раніше її нададуть, тим ефективнішим виявиться лікуван­ня. На­ша роз­роб­ка при­зна­чена для знят­тя стресового ста­ну і дає змо­гу після закінчення бой­о­вих дій зняти отримане напру­жен­ня без залучен­ня лікаря-масажис­та, не залишаючи бой­о­вих позицій.

— Хто долучив­ся до роз­роб­лен­ня при­строю?

— Для впровад­жен­ня сис­теми корекції пси­хофізіологічно­го ста­ну людини (шолому) в серійне вироб­ництво була створена коман­да науковців у складі співробітників Інституту про­блем штучного інте­лек­ту, який у 2014 році був переведений із До­нецька до Києва, та Інституту медицини праці. Ко­ман­да з нашого інституту створювала комп’ютер­ну інте­лек­туаль­ну сис­тему впливу на рефлексогенні активні зони голови людини за допомогою вібро­при­с­т­роїв, інфрачер­воного й уль­т­разву­кового випромінюван­ня, зву­ку (музики, мови). Мені, як керівни­ку про­екту, допомагали інші його учасники: заступник дирек­тора з науко­вої роботи, кан­дидат біологічних наук Ірина Ка­чур та вче­ний сек­ретар, кан­дидат технічних наук Олек­сандр Звенигородсь­кий. А фахівці з Інституту медицини праці — завідувач лабораторії «Психофізіології», док­тор біологічних наук Ва­лен­тин Каль­ниш та док­тор медич­них наук Ге­оргій Пишнов — здійснюють наукові дослідження щодо місця зна­ход­жен­ня рефлексоген­них актив­них зон голови людини і алгорит­му впливу на ці зони.

— Ваш антистресовий шолом нагадує бой­о­вий…

— На почат­ковому етапі дослідження ми почали виготов­ляти м’який шолом – шапоч­ку. Од­нак, про­аналізував­ши викорис­тан­ня різних форм роз­міщен­ня вібро­при­с­т­роїв, переконалися, що військові ком­фортніше почуваються у справжньо­му захис­ному бой­о­вому шоломі, оскільки багато часу доводиться перебувати саме в таких шоломах. То­му науко­ва коман­да прийняла рішен­ня – для пси­хофізіологічної корекції викорис­товувати шолом, схо­жий на бой­о­вий, більш звичний для бійців.

Оскільки ми вирішили про­водити пси­хофізіологічну корекцію військо­вих одразу після бой­о­вих дій, потрібен був шолом, який би не потре­бував обслу­говуван­ня медич­ним пер­соналом і може пра­цювати в забрудненому середовищі (пил, вода, вібрації від вибухів сна­рядів, загро­за механічних пошко­д­жень, перепади тем­ператур тощо).

— У чому особливість «не бой­о­вого» шолома?

— Дія шолома засно­вана на впливі на рефлексогенні зони голови людини (біоак­тивні зони) фізич­ними под­раз­никами різної при­роди: вібрації, інфрачер­воного випромінюван­ня, тис­ку, що при­зво­дить до змін пси­хофізіологічно­го ста­ну людини і його наслідку — знят­тя стресу. Синхронно можуть подаватися спеціаль­но підібрані аудіо- та відео­ряди.

Технічні засоби шолому імітують про­цедури масажу з одночасним вимірюван­ням і кон­т­ролем фізіологічних даних: час­тоти сер­цевих ско­рочень, шкір­но-гальванічної реакції, актив­ності периферійної сер­цево-судин­ної сис­теми та інших показ­ників. За­раз ми роз­роб­ляємо варіанти шолома із засто­суван­ням масажу з викорис­тан­ням дже­рел вібрації, без­печ­них для здо­ров’я людини.

— За­зви­чай інте­лек­туальні сис­теми складні. Мо­жете корот­ко роз­повісти про склад новації?

— Розроб­ка складається з 16 вібра­торів (за потре­би їх кількість може бути збільшена до 32), мікро­про­цесор­ного бло­ку управління при­строєм із вбу­дованим аку­мулятором, комунікатора для зв’яз­ку бло­ку з набором вібра­торів, шолома для роз­міщен­ня вібра­торів, заряд­ного при­строю і двох кабелів: для налаш­туван­ня й перепро­гра­муван­ня при­строю від пер­сонального комп’ютера та для управління при­строєм за допомогою пер­сонального комп’ютера.

— Пристрій мож­на налаш­тувати автоном­но чи необхідно під­ключати його до комп’ютера?

— Шо­лом може викорис­товуватись як автоном­но, так і у складі інте­лек­туаль­ної сис­теми. В автоном­ному режимі про­гра­ми масажу зна­ходяться в пам’яті мікро­про­цесор­ного бло­ку і оби­раються корис­тувачем. Підключен­ня до комп’ютера дає мож­ливість виз­начити роботоздатність при­строю.

— Ви­про­буван­ня роз­роб­ки в польо­вих умо­вах довели її ефективність?

— Ре­зультати досліджень без­посеред­ньо на передовій, за уча­с­тю бійців-науковців, довели ефективність інте­лек­туаль­ної сис­теми. Шо­лом, справді, при­дат­ний до викорис­тан­ня в екс­т­ремальних умо­вах, оскільки є водостійким і стійким до механічних пошко­д­жень.

Од­нак вияв­лено й деякі недоліки. Зо­к­рема, потрібен зво­рот­ний зв’язок для того, щоб отримати інформацію, як под­раз­нен­ня рефлексоген­них актив­них зон впливає на пси­хофізіологічний стан і здо­ров’я кон­кретної людини. Для цьо­го вже запла­новано вбу­дувати низ­ку додат­кових дат­чиків, які будуть передавати інформацію про фізіологічний стан людини: тиск, роботу сер­цево-судин­ної сис­теми, моз­ку, опір шкіряного покри­ву, час­тоту дихан­ня тощо. Уся ця інформація над­ходить до інте­лек­туаль­ної мікро­про­цесор­ної сис­теми, де про­водиться її оброб­ка. На основі опрацьо­ваних даних відбу­вається корекція роботи вібро­при­с­т­роїв. Це все створено для того, щоб не нашко­дити здо­ров’ю людини і отримати позитив­ний результат від пси­хофізіологічної корекції.

— Ко­ли мож­на очікувати на запуск масового вироб­ництва?

— Після про­веден­ня всіх необхідних досліджень ця роз­роб­ка буде впровад­жена у серійне вироб­ництво на заводах обо­рон­ної про­мис­ловості, також підго­тов­лено необхідні матеріали для отриман­ня патентів. Для запус­ку шолома у серійне вироб­ництво в нас достатньо кад­рового складу, фінан­суван­ня і вироб­ничої бази.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+