Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
«Слов’янсь­ка вес­на» у Львові 
 
 
Тріо бол­гар на площі Львова

На­прикінці трав­ня у древ­нь­о­му Львові відбув­ся міжна­род­ний фе­с­ти­валь «Слов’янсь­ка вес­на у Львові», ор­ганізо­ва­ний твор­чим ко­лек­ти­вом гро­мадсь­кої ор­ганізації «Західно­ук­раїн­сь­ке бол­гарсь­ке національ­но-куль­тур­не то­ва­ри­ст­во ім. Са­ви Ше­ре­то­ва». Зі слів Люд­ми­ли Ку­ли­ківської, го­ло­ви прав­ління цієї ор­ганізації, фе­с­ти­валь на­ро­див­ся рік то­му. Місія дру­гої «Сло­в’янсь­кої вес­ни у Львові» — збе­рег­ти тра­диції та куль­ту­ру сло­в’янсь­ких дер­жав за­вдя­ки на­родній дип­ло­матії. Не­да­рем­но на­пе­ре­додні То­ва­ри­ст­во ім. Са­ви Ше­ре­то­ва за­про­си­ло мо­лодь і по­важ­них гос­тей ра­зом відзна­чи­ти День бол­гарсь­кої куль­ту­ри та слов’янсь­кої пи­сем­ності — День Свя­тих Ки­ри­ла і Ме­фодія. До речі, свя­тих Ки­ри­ла і Ме­фодія — творців слов’янсь­кої пи­сем­ності — уро­чи­с­то про­слав­ля­ють в усіх слов’янсь­ких країнах 24 трав­ня.

Фе­с­ти­валь при­вер­нув ува­гу меш­канців Льво­ва і гос­тей міста. До дійства до­лу­чи­ли­ся ди­тячі ан­самблі, те­а­т­ри тан­цю та во­кальні гур­ти. З Бол­гарії до Льво­ва приїхав на­род­ний ан­самбль тан­цю «Бес­са­рабія» Бел­градсь­ко­го рай­он­но­го до­му куль­ту­ри «Бес­са­рабія» та ор­ганіза­тор двох фе­с­ти­валів, співач­ка з Бес­са­рабії Оль­га Іва­но­ва. З Бо­ри­сла­ва за­віта­ло Польсь­ке куль­тур­не то­ва­ри­ст­во «Зго­да».

У взаємодії із То­ва­ри­ст­вом ім. Са­ви Ше­ре­то­ва Західний на­уко­вий центр НАН Ук­раїни і МОН Ук­раїни в рам­ках міжна­род­но­го фе­с­ти­ва­лю ор­ганізу­вав і провів на­уко­во-інфор­маційну секцію «Міжна­род­ний діалог слов’янсь­ких спільнот: тра­диції та су­часність». У ньо­му взя­ли участь пред­став­ни­ки низ­ки країн Цен­т­раль­ної та Східної Євро­пи. Від імені го­ло­ви ЗНЦ ака­деміка Зіновія На­зар­чу­ка учас­ників при­вітав помічник го­ло­ви Цен­т­ру з пи­тань міжна­род­но­го спів­робітництва Євгеній За­хар­чук.

З грун­тов­ним на­уко­вим ма­теріалом «Слов’янські спільно­ти на західно­ук­раїнських зем­лях: тра­диції та істо­ричні ас­пек­ти» ви­с­ту­пив ди­рек­тор Інсти­ту­ту ук­раїноз­нав­ст­ва ім. І. Кри­п’я­ке­ви­ча НАН Ук­раїни, док­тор істо­рич­них на­ук, про­фе­сор Ми­ко­ла Лит­вин.

Мар’яна Біль, кан­ди­дат на­ук з дер­жав­но­го уп­равління, стар­ший на­уко­вий співробітник ДУ «Інсти­тут регіональ­них дослід­жень ім. М. І. Долішньо­го НАН Ук­раїни» за­про­по­ну­ва­ла при­сутнім ак­ту­аль­не і ціка­ве дослід­жен­ня «Соціаль­но-де­мо­графіч­ний профіль Ук­раїни у фо­кусі роз­вит­ку слов’янсь­кої євро­пейсь­кої спільно­ти». До про­ве­ден­ня на­уко­во­го за­хо­ду та­кож до­лу­чи­ли­ся дослідни­ки Міжна­род­но­го цен­т­ру пра­во­вих та іс-то­ри­ко-політич­них досліджень країн Цен­т­раль­но-Східної Євро­пи Київсько­го універ­си­те­ту пра­ва НАН Ук­раїни та Інсти­ту­ту на­ро­доз­нав­ст­ва НАН Ук­раїни.

Підсу­мо­ву­ю­чи ре­зуль­та­ти за­сідан­ня секції, йо­го учас­ни­ки дійшли вис­нов­ку, що цей міжна­род­ний на­уко­вий захід ви­яв­ляє ду­хов­ний по­тенціал учених і до­по­ма­гає кож­но­му з них відчу­ти ва­гомість національ­но­го са­мо­усвідо­млен­ня та спільність за­галь­но­дер­жав­них інте­ресів.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+