Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Ту­ризм — рушійний дви­гун еко­номічно­го зро­с­тан­ня 
 
 
Під час науково-практичної конференції

На базі Львівсько­го інсти­ту­ту еко­номіки і ту­риз­му відбу­ла­ся Міжна­род­на на­уко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Стра­тегія роз­вит­ку ту­риз­му у ХХІ столітті в кон­тексті ста­ло­го роз­вит­ку». Її співор­ганіза­то­ра­ми бу­ли Львів­ська обл­дер­жадміністрація; Львів­­ська міська ра­да; Львівська асо­ціація роз­вит­ку ту­риз­му; Ви­ща дер­жав­на технічно-еко­но­мічна шко­ла ім. Бронісла­ва Маркє­віча та Ви­ща шко­ла ту­риз­му і еко­логії в Сухій Бес­кидській (Ре­с­публіка Поль­ща); Універ­си­тет імені Міко­ло­са Ро­меріса (Лит­ва); Ілля дер­жав­ний універ­си­тет та Ба­тумсь­кий дер­жав­ний універ­си­тет імені Шо­та Ру­с­та­велі (Грузія); Універ­си­тет Пів­ден­ної Бо­гемії (Чехія).

Кон­фе­ренція ма­ла на меті об­го­во­ри­ти те­о­ре­тичні та при­кладні про­бле­ми роз­вит­ку ту­риз­му у ХХІ столітті з по­гля­ду стра­тегії ста­ло­го роз­вит­ку, зо­к­ре­ма, висвітлен­ня суті вик­ликів що­до за­хи­с­ту дов­кілля, соціаль­ної спра­вед­ли­вості, бо­роть­би з ра­со­вою і національ­ною дис­кримінацією. У цьо­му кон­тексті вар­то про­во­ди­ти на­укові досліджен­ня сфе­ри ту­риз­му в рам­ках та­ко­го роз­вит­ку сус­пільства, за яко­го за­до­во­лен­ня по­­треб у при­род­них ре­сур­сах те­перішньо­го по­коління не по­вин­но ста­ви­ти під за­гро­зу мож­ли­вості май­бутніх по­колінь, пе­ред­ба­чає уз­го­д­жен­ня еко­логічних, еко­номічних і соціаль­них по­треб.

У ро­боті кон­фе­ренції взя­ли участь на­уковці, мо­лоді вчені, аспіран­ти та сту­ден­ти з різних міст Ук­раїни (Київ, Іва­но-Фран­­ківськ, Луцьк, Львів, Тер­нопіль, смт. Іва­но-Фран­ко­ве, Ярем­че, Косів), пред­став­ни­ки вла­ди та гро­мадсь­ких ор­га­ніза­цій міста Льво­ва, а та­кож на­уковці з Грузії, Біло­русі, Лит­ви, Польщі та Чехії.

Про­гра­ма пе­ред­ба­ча­ла пле­нар­не і секційні засідан­ня, на яких бу­ло пред­став­ле­но до­повіді, що сто­су­ва­ли­ся ролі ту­риз­му для еко­номіки країни, особ­ли­во­с­тей ту­ри­с­тич­ної інфра­с­т­рук­ту­ри, про­блем уп­равління у сфері ту­риз­му, раціональ­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня ре­сурс­но­го по­тенціалу, йо­го збе­ре­жен­ня, пи­тан­ня кон­ку­рен­то­с­про­мож­ності ту­ри­с­тич­но­го бізне­су в рам­ках ре­алізації стра­тегії ста­ло­го роз­вит­ку, інно­ваційних за­сад ту­ри­с­тич­ної індустрії як у пи­тан­нях ту­ри­с­тич­них про­дуктів, так і ме­то­ди­ки на­дан­ня по­слуг, їх про­су­ван­ня на рин­ку, аналізу діяль­ності ту­ри­с­тич­но­го підприємства. Бу­ло та­кож роз­г­ля­ну­то про­бле­ма­ти­ку якісної підго­тов­ки май­бут­нь­о­го фахівця сфе­ри ту­риз­му, особ­ли­вості еко­логізації освітньої діяль­ності, логістичні ас­пек­ти ефек­тив­ної ор­ганізації на­дан­ня ту­ри­с­тич­них по­слуг, еко­логічні ас­пек­ти як за­га­лом, так і на при­кладі су­б’єктів ту­ри­с­тич­ної під­при­єм­ниць­кої діяль­ності.

Учас­ни­ки кон­фе­ренції, перш за все, че­рез на­уко­вий підхід апе­лю­ва­ли до чис­лен­них про­блем, пер­спек­тив сфе­ри ту­риз­му. На їхню дум­ку, ту­ри­с­тич­ний бізнес є не ли­ше важ­ли­вим для еко­номіки Ук­раїни, а й на­дає плат­фор­му для ре­алізації ре­сурс­них мож­ли­во­с­тей те­ри­торій, людсь­ко­го праг­нен­ня до ре­алізації підпри­єм­ниць­­ких планів, фор­му­ван­ня дбай­ли­во­го підхо­ду до існу­ю­чих благ та дарів при­ро­ди.

На підставі пред­став­ле­них до­повідей та ма­теріалів учас­ни­ка­ми кон­фе­ренції прий­ня­то низ­ку ре­ко­мен­дацій що­до фор­му­ван­ня стра­тегічних орієнтирів роз­вит­ку ту­риз­му в ХХІ столітті у кон­тексті ста­ло­го роз­вит­ку. Зо­к­ре­ма, в ході об­го­во­рен­ня учас­ни­ки кон­фе­ренції по­ста­но­ви­ли:

— виз­на­чи­ти пріори­тетні на­прям­ки для за­сто­су­ван­ня інфор­маційних тех­но­логій у ту­ризмі, по­кра­щи­ти моніто­ринг за рівнем міжна­род­ної без­пе­ки ту­риз­му, зо­к­ре­ма, шля­хом ви­роб­лен­ня си­с­те­ми по­каз­ників для здійснен­ня та­ких роз­ра­хунків;

— ор­га­нам дер­жав­ної та місце­вої вла­ди під час роз­роб­ки про­грам­них до­ку­ментів з пи­тань роз­вит­ку ту­риз­му в регіоні та дер­жаві вра­хо­ву­ва­ти су­часні тен­денції роз­вит­ку ту­риз­му в ХХІ столітті у кон­тексті ста­ло­го роз­вит­ку, зо­к­ре­ма Про­гра­му ООН;

— працівни­кам ту­ри­с­тич­них підприємств та підприємств сфе­ри гос­тин­ності в про­цесі здійснен­ня ос­нов­ної діяль­ності з ме­тою мінімізації ри­зиків впро­ва­д­жу­ва­ти си­с­тем­ний під­хід до по­си­лен­ня без­пе­ки ор­ганізації ту­ри­с­тич­них по­до­ро­жей, ефек­тив­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня при­род­них ре­сурсів;

— за­по­чат­ку­ва­ти прак­ти­ку про­ве­ден­ня щорічної зустрічі у фор­маті круг­ло­го сто­лу для пра­цівників ту­ри­с­тич­но­го бізне­су, на­уковців та гро­мадсь­кості з пи­тань ста­ло­го роз­вит­ку ту­риз­му на базі Львівсько­го інсти­ту­ту еко­номіки і ту­риз­му;

— за­кла­дам ви­щої освіти в га­лузі ту­риз­му та сфе­ри по­слуг за­по­чат­ку­ва­ти фор­му­ван­ня про­грам підго­тов­ки фахівців на за­са­дах еко­логізації освіти, при цьо­му Львівський інсти­тут еко­номіки і ту­риз­му роз­гля­да­ти як ба­зу для фор­му­ван­ня відпо­від­ної спільно­ти;

— Міністер­ст­ву еко­номічно­го роз­вит­ку і торгівлі, усім від­по­відаль­ним відом­ст­вам зо­се­ре­ди­ти ува­гу на уп­равлінні ри­зи­ка­ми у сфері ту­риз­му в умо­вах ста­ло­го роз­вит­ку;

— ак­тивніше висвітлю­ва­ти в за­со­бах ма­со­вої інфор­мації про­бле­ми ста­ло­го роз­вит­ку та мож­ли­вості ту­ри­с­тич­но­го бізне­су, ста­ти про­мо­уте­ром еко­логізації та­кої діяль­ності;

— на­уковій спільноті важ­ли­во бра­ти ак­тив­ну участь у на­ла­го­д­женні про­дук­тив­них відно­син між суспільством та при­ро­дою, зо­к­ре­ма че­рез на­уко­во-тех­ніч­ний про­грес, який бу­де ре­зуль­та­том кон­ку­рен­то­с­про­мож­них праг­­нень, підкріпле­них еко­ло­гічним зро­с­тан­ням, та у під­сум­ку за­без­пе­чить су­час­но­му й на­ступ­ним по­колінням роз­ви­ток світо­вої еко­номіки на за­са­дах ста­ло­го роз­вит­ку;

— у своїх на­уко­вих досліджен­нях та на прак­тиці на­уковій спільноті за­вдя­ки тісній спів­праці з індустрією ту­риз­му по­пу­ля­ри­зу­ва­ти еко­логічний ту­ризм, що має всі шан­си пе­ре­тво­ри­тись на взірець пе­ре­ор­ганізації, еко­логізації індустрії, ад­же ста­лий еко­ло­го-зрівно­ва­же­ний ту­ризм є провідною уп­равлінською стра­тегією роз­вит­ку ту­риз­му як в ок­ре­мих регіонах, так і в Ук­раїні в ціло­му.

Учас­ни­ки міжна­род­ної кон­фе­ренції виз­на­ли, що ту­ризм — це рушійний дви­гун еко­номічно­го зро­с­тан­ня та еко­номічно­го роз­вит­ку як те­ри­торій, регіонів дер­жав, так і країни за­га­лом. Роз­ви­ток ту­риз­му на­бу­ває ак­тив­них обертів, зо­к­ре­ма, це відо­б­ра­же­но у все більшій увазі до цьо­го ви­ду еко­номічної діяль­ності як з бо­ку суспільства за­га­лом, так і ок­ре­мих йо­го суб’єктів. Та­ка підпри­єм­ниць­ка ак­тивність спо­ну­кає по-но­во­му оціню­ва­ти усі йо­го ас­пек­ти: еко­номічні, соціальні, еко­логічні. Ці на­пря­ми по­тре­бу­ють ак­тив­но­го публічно­го об­го­во­рен­ня, ба­жа­но у фор­ма­тах жва­во­го на­уко­во-прак­тич­но­го дис­кур­су, що й вда­ло­ся ре­алізу­ва­ти під час про­ве­ден­ня міжна­род­ної на­уко­во-прак­тич­ної кон­фе­ренції, яка відбу­лась у Львівсько­му інсти­туті еко­номіки і ту­риз­му.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+