Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Чи зможе Україна гідно реагувати на радіаційні виклики? 
 
 
Презентація системи «РО­ДОС-Ук­раїна»

У будівлі Дер­жав­ної служ­би Ук­раїни з над­зви­чай­них си­ту­ацій (ДСНС) пре­зен­ту­ва­ли Міжвідо­мчу си­с­те­му про­гно­зу­ван­ня і підтрим­ки прий­нят­тя рішень з ре­а­гу­ван­ня на радіаційні аварії на АЕС Ук­раїни — «РО­ДОС-Ук­раїна». Участь у за­ході взя­ли роз­роб­ни­ки си­с­те­ми РО­ДОС у Євро­пейсь­ко­му Со­юзі, пред­став­ни­ки Євро­пейсь­кої комісії, Національ­ної ака­демії на­ук Ук­раїни, цен­т­раль­них ор­ганів ви­ко­нав­чої вла­ди, ДСНС Ук­раїни, Укргідро­мет­цен­т­ру.

Си­с­те­ма РО­ДОС, роз­роб­лен­ня якої в Євро­пейсь­ко­му Со­юзі ко­ор­ди­нується Тех­но­логічним інсти­ту­том Карл­сруе (ФРН), впро­ва­д­же­на в більшості країн ЄС та в інших країнах світу як інстру­мен­тарій підви­щен­ня аварійної го­тов­ності, підтрим­ки тре­ну­вань та роз­роб­лен­ня планів аварійно­го ре­а­гу­ван­ня. Але най­го­ловніше її при­зна­чен­ня – ви­ко­ри­с­тан­ня у кри­зо­вих цен­т­рах із ме­тою про­гно­зу­ван­ня у ви­пад­ку аварії на АЕС (або інших ядер­них об’єктах) наслідків та­ких аварій за­вдя­ки да­ним опе­ра­тив­но­го моніто­рин­гу радіаційно­го ста­ну довкілля, про­гно­зу по­го­ди і вод­ності річок, радіоак­тив­но­го за­бруд­нен­ня й доз для на­се­лен­ня, а та­кож про­гно­зу ефек­тив­ності після­а­варійних контр­за­ходів.

Із 2011 ро­ку роз­по­ча­ло­ся впро­ва­д­жен­ня цієї си­с­те­ми в Ук­раїні. Ре­зуль­та­том спільної ро­бо­ти євро­пейсь­ких та ук­раїнських фахівців ста­ло ство­рен­ня Міжвідо­мчої си­с­те­ми про­гно­зу­ван­ня і підтрим­ки аварійно­го ре­а­гу­ван­ня «РО­ДОС-Ук­раїна». Зі слів за­ступ­ни­ка го­ло­ви ДСНС Ук­раїни Рус­ла­на Біло­шиць­ко­го, її впро­ва­д­жен­ня дасть змо­гу гар­монізу­ва­ти струк­ту­ру аварійно­го ре­а­гу­ван­ня в дер­жаві з сусідніми євро­пейсь­ки­ми країна­ми, підніме рівень аварійно­го ре­а­гу­ван­ня в Ук­раїні до міжна­род­них стан­дартів і най­го­ловніше — підви­щить рівень радіаційної без­пе­ки в країні.

Пред­став­ник ко­ман­ди роз­роб­ників си­с­те­ми з Тех­но­логічно­го інсти­ту­ту Карл­сруе Кла­удія Ланд­ман за­ува­жи­ла, що ро­бо­та над роз­роб­кою та вдо­с­ко­на­лен­ням си­с­те­ми РО­ДОС в Євро­пейсь­ко­му Со­юзі три­ває вже 30 років. Ідея її ство­рен­ня з’яви­ла­ся після аварії на Чор­но­бильській АЕС. Знач­ний вклад у роз­роб­ку си­с­те­ми вно­сять ук­раїнські на­уковці з Інсти­ту­ту про­блем ма­те­ма­тич­них ма­шин і си­с­тем Національ­ної ака­демії на­ук Ук­раїни. Во­ни ста­ли го­ло­вни­ми роз­роб­ни­ка­ми онов­ле­ної ба­га­то­плат­фор­ме­ної про­грам­ної версії си­с­те­ми – JRODOS. Вітчиз­няні вчені до­да­ли в про­ект досвід досліджень впливів Чор­но­бильсь­кої аварії на на­вко­лишнє при­род­не се­ре­до­ви­ще. В по­даль­шо­му ро­бо­та над впро­ва­д­жен­ням си­с­те­ми в Ук­раїні три­ва­ти­ме, і в най­б­лижчі ро­ки пла­нується адап­ту­ва­ти її для за­сто­су­ван­ня у трид­ця­тикіло­ме­т­ровій зоні відчу­жен­ня.

Як роз­повів «Світу» ди­рек­тор Інсти­ту­ту про­блем ма­те­ма­тич­них ма­шин і си­с­тем НАН Ук­раїни, ака­демік НАН Ук­раїни Ана­толій Мо­ро­зов, си­с­те­ма РО­ДОС роз­роб­ля­ла­ся більш як 40 інсти­ту­та­ми Євро­пи, а від Ук­раїни пра­цю­вав ли­ше Інсти­тут про­блем ма­те­ма­тич­них ма­шин і си­с­тем. Він і за­раз до­опраць­о­вує, впро­ва­д­жує та кон­тро­лює цю ро­бо­ту в усіх країнах Євро­пи нарівні з Інсти­ту­том в Карл­сруе та інши­ми інсти­туціями.

— На жаль, нам ду­же дов­го до­ве­ло­ся бо­ро­ти­ся за те, щоб сьо­годні ста­ла­ся ця подія – офіційна пре­зен­тація си­с­те­ми в Ук­раїні. За­га­лом 15 років, відко­ли наші вчені пра­цю­ва­ли над си­с­­те­мою, дер­жа­ва не ви­яв­ля­ла ба­жан­ня ма­ти її в се­бе, — го­во­рить ака­демік Ана­толій Мо­ро­зов. — На­решті за­раз, за­вдя­ки ДСНС та іншим зацікав­ле­ним інсти­туціям, ми ба­чи­мо ре­альні ре­зуль­та­ти. Над­зви­чай­но важ­ли­во те, що си­с­те­ма орієнто­ва­на не тільки на ядер­ну без­пе­ку, а й по­ка­за­ла се­бе ефек­тив­но під час лісо­вих по­жеж у зоні відчу­жен­ня. Ми сподіваємо­ся, що за кілька років, ко­ли дер­жа­ва зро­зуміє всю ва­гомість цьо­го вже зроб­ле­но­го кро­ку, бу­де пра­цю­ва­ти єди­на си­с­те­ма тех­но­ген­ної без­пе­ки Ук­раїни, яка на базі РО­ДОС кон­тро­лю­ва­ти­ме всі по­тенційно не­без­печні об’єкти. Хо­ча… й досі ще не­має від­повідно­го за­ко­но­дав­ст­ва. Ця си­с­те­ма, так би мо­ви­ти, по­за за­ко­ном, хо­ча пра­цює вже у ба­га­ть­ох країнах Євро­пи…

В Ук­раїні РО­ДОС вста­нов­люється на всіх май­дан­чи­ках опе­ра­то­ра ук­раїнських АЕС – Дер­жав­но­го підприємства «На­ціональ­на атом­на енер­го­ге­не­ру­ю­ча ком­панія «Енер­го­а­том» та у двох дер­жав­них ус­та­но­вах, які відповіда­ють за кон­троль і про­гноз роз­вит­ку радіаційної си­ту­ації, взаємодію з міжна­род­ни­ми ор­ганізаціями – ДСНС Ук­раїни та Дер­жавній інспекції ядер­но­го ре­гу­лю­ван­ня Ук­раїни. А в рам­ках євро­пейсь­ко­го про­ек­ту РО­ДОС усі відом­ст­ва от­ри­ма­ли комп’ютер­не об­лад­нан­ня для ек­сплу­а­тації си­с­те­ми, а та­кож су­час­не ме­те­о­ро­логічне об­лад­нан­ня.

Крім то­го, в Центрі про­гно­зу­ван­ня наслідків радіаційних ава­рій (окрім про­грам­ної си­с­те­ми JRODOS) вста­нов­ле­но та­кож пер­шу в Ук­раїні си­с­те­му де­талізо­ва­но­го комп’ютер­но­го про­гно­зу­ван­ня ме­те­о­ро­логічної об­ста­нов­ки на­вко­ло кож­ної АЕС. За­вдя­ки технічній до­по­мозі «Енер­го­а­то­му» ство­ре­но спеціалізо­ва­ну ко­мунікаційну ме­ре­жу, че­рез яку учас­ни­ки си­с­те­ми «РО­ДОС-Ук­раїна» от­ри­ма­ли он­лайн до­ступ до ком­-п’ютер­них про­гнозів по­го­ди Ук­раїнсько­го гідро­мет­цен­т­ру для регіонів АЕС та да­них он­лайн моніто­рин­гу радіаційно­го ста­ну і ме­те­о­ро­логічних вимі­рю­вань по­бли­зу АЕС.

На­ступ­ним кро­ком після за­вер­шен­ня про­ектів Євро­комісії бу­де ро­бо­та з удо­с­ко­на­лен­ня за­ко­но­дав­ст­ва з пи­тань радіа­ційної і ядер­ної без­пе­ки та аварій­но­го ре­а­гу­ван­ня що­до ле­галізації ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­те­ми «РО­ДОС-Ук­раїна» як дер­жав­ної си­с­те­ми підтрим­ки уп­равлін­ських рішень для за­без­пе­чен­ня на­леж­но­го рівня радіаційно­го за­хи­с­ту на­се­лен­ня Ук­раїни у ви­пад­ку радіаційних інци­дентів.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+