Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
По­любіть хімію 
 
 

Учас­ники зібрання у Львові

Уже вдруге на кафедрі неорганічної хімії хімічно­го факультету Львівсько­го національ­ного універ­ситету імені Івана Фран­ка від­булась науко­во-методич­на кон­ференція «Ак­туальні питан­ня навчання хімії в загальноосвітніх навчаль­них закла­дах». Свої доповіді предста­вили вчи­телі п’ят­над­цяти загальноосвітніх навчаль­них закладів міста Льво­ва та області і викла­дачі п’яти вищих навчаль­них закладів (Львівсько­го націо­нального універ­ситету імені Івана Фран­ка, Київсько­го національ­ного універ­ситету імені Та­раса Шевчен­ка, Кіровоградського дер­жав­ного педагогічно­го універ­ситету імені Во­лодимира Винничен­ка, Дрогобицького дер­жав­ного педагогічно­го універ­ситету імені Івана Фран­ка, Івано-Франківсько­го націо­нального медич­ного універ­ситету), а також працівни­ки Львів­ського облас­ного інституту післядип­лом­ної педагогічної освіти та Львівської облас­ної Ма­лої ака­демії наук учнівської молоді.

Урочис­то відкрив кон­ференцію та привітав усіх учасників про­рек­тор з науко­вої роботи Львівсько­го національ­ного універ­ситету імені Івана Фран­ка, член-корес­пон­дент НАН Ук­раїни, про­фесор Ро­ман Гладишевсь­кий. Він наголосив на важ­ливості співпраці праців­ників загальноосвітніх та вищих навчаль­них закладів у підго­товці кваліфікованих фахівців: «Станов­лен­ня фахівця є три­валим про­цесом, який починається зі шко­ли і про­дов­жується в універ­ситеті. Цей про­цес може ста­ти циклічним, коли випускник універ­ситету, здо­був­ши належ­ний досвід і знання, повер­тається до шко­ли і стає нашим колегою, що, своєю чер­гою, є вне­ском у ста­нов­лен­ня сильної дер­жави».

Аналізуючи результати нещодав­ньої Всеукраїнської сту­дентської олімпіади з хімії, яка відбу­валась на базі хімічно­го факультету ЛНУ ім. Івана Фран­ка, декан хімічно­го факультету, про­фесор Ярослав Ка­личак акцен­тував ува­гу на одному з основ­них питань кон­ференції – низькому інте­ресі учнів до вив­чен­ня хімії та при­род­ничих наук в цілому: «Хімія є фун­дамен­тальною наукою і як одна з фун­дамен­тальних наук фор­мує осо­бистість людини. До­сяг­нен­ня хімії сприяють роз­вит­ку людсь­кої цивілізації, тим не менш хімія сьо­годні ста­ла не мод­ною наукою. Тож перед нами стоїть над­зви­чай­но важ­ливе завдання – при­щеп­лювати любов до хімії».

Ре­пре­зен­товані на кон­ференції доповіді тор­кались багатьох аспектів навчання хімії в школі. Пе­дагоги про­аналізували про­гра­ми з хімії, вио­кре­мили в них позитивні зміни, серед яких збільшен­ня годин для вив­чен­ня пев­них тем, вве­ден­ня домаш­ньо­го екс­перимен­ту тощо. До­цент кафед­ри неорганічної хімії Ки­їв­ського національ­ного універ­ситету імені Та­раса Шевчен­ка Павло По­пель та вчи­тель Со­кальської санатор­ної шко­ли-інтернату І—ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевчен­ка Олег Де­лен­ко вка­зали на недоліки й некоректність викла­ду хімічно­го матеріалу в 7—9 кла­сах. Гостро поста­ло питан­ня про недоцільність вив­чен­ня органічної хімії у 9 класі, адже діти в силу своїх пси­хологічно-вікових особливос­тей ще не готові вив­чати такий склад­ний матеріал, та про низький науко­вий рівень навчаль­них про­грам з хімії для 10—11 класів рівня стандар­ту.

Професор кафед­ри неорганічної хімії КНУ ім. Та­раса Шевчен­ка Сергій Неділько під­няв питан­ня номен­к­латури хімічних еле­ментів та речовин. Він, зок­рема, зазна­чив, що потрібно зібра­ти все­український кон­грес хіміків, обговорити це питан­ня та прийняти єдине спільне рішен­ня для всіх нав­чальних закладів, вра­ховуючи тривіальні назви. Професор вис­ловив свою дум­ку щодо складових, які забез­печують зацікав­леність учнів хімією: «Діти у 7—9 кла­сах захоп­люються екс­перимен­тами, хочуть дізна­тись більше про хімічні перетво­рен­ня, але вже у старших кла­сах цей інте­рес зни­кає». Зі слів уче­ного, про­бле­ма — у суспільній складовій: дер­жава не заохо­чує молодь до вив­чен­ня при­род­ничих наук, не гаран­тує ніякої пер­спективи в май­бут­ньо­му для хіміків, не дає жод­них гарантій для роз­вит­ку. То­му учні шкіл оби­рають май­бутні про­фесії більш пер­спективні та при­бут­кові.

Під час роботи кон­ференції було порушено питан­ня зв’язків хімії з інши­ми дис­циплінами в загальноосвітніх закла­дах. Проаналізував­ши освітні про­гра­ми з при­род­ничих дис­циплін, мож­на помітити, що існує неузгод­женість між викла­дом навчаль­ного матеріалу з хімії, біології, фізики та математики, що додат­ково обтяжує вчи­телів-хіміків, які для пояс­нен­ня хімічно­го матеріалу повинні вда­ватись до тлу­мачен­ня матеріалу з інших предметів. Міжпред­метні зв’яз­ки сприяють сис­тематизації знань учня, але матеріал має бути поданий у логічній послідовності. Над цим повинні пра­цювати не лише вчи­телі хімії, а й інших при­род­ничих наук. Цю про­бле­му у своїх доповідях висвітли­ли Павло По­пель і завідувач методич­ного кабінету відділу освіти м. Дрогобича, вчи­тель хімії Дрогобицької гім­назії імені Богдана Лепкого Га­лина Марчук. Міжпред­метні зв’яз­ки сприяють роз­вит­ку науко­вого сти­лю мис­лен­ня, підви­щують інте­рес до навчання, і завдяки цьо­му досягається мета якісної освіти, вва­жають вони.

На дум­ку учасників кон­ференції, особливу ува­гу вар­то звертати й на позаурочні фор­ми навчання. Відтак, значна час­тина доповідей була при­свячена представлен­ню власних напра­цювань учи­телів щодо цьо­го питан­ня, а також нетра­диційним уро­кам з хімії, які при­щеп­люють дітям любов до предмета, поєд­нують науко­ву хімію з повсяк­ден­ним жит­тям, що дає змо­гу розв’язати про­бле­му невміння дітей викорис­тати набуті знання в реаль­ному житті. На цьо­му наголосив  про­фесор кафед­ри фізич­ної та колоїдної хімії Львів­ського універ­ситету Ми­хай­ло Солтис.

У доповідях були представлені уро­ки, про­ведені в музеях та інших закла­дах, що поєдну­ють дис­ципліни, які, зда­валося б, важ­ко поєдна­ти: хімія та хри­с­тиянсь­ка ети­ка, хімія та світова література, хімія та історія, хімія та еко­логія (методист На­вчаль­но-методич­ного цен­т­ру освіти м. Льво­ва, вчи­тель хімії НВК «Школа-гімназія «Га­лицька» Олена Вербинсь­ка, вчи­телі хімії Львівської серед­ньої загальноосвітньої шко­ли №96 Га­лина Лу­щик, Ав­торсь­кої шко­ли «Тривіта» Га­лина Ко­сик, Сасівсько­го навчаль­но-вихов­ного ком­плексу На­талія Степанців, На­вчаль­но-вихов­ного ком­плексу «Да­шів­ський ЗНЗ I—III ст. – ДНЗ» Ле­ся Яцків).

До­цент кафед­ри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Фран­ка Єв­генія Біла запро­понувала до ува­ги зібрання спільний про­ект учнів МАН та сту­дентів на тему «Енер­гое­фек­тив­ний фотосин­тез», при­свячений Міжна­род­ному року світла (2015). Учитель хімії Класич­ної гімназії при ЛНУ Ірина  Ко­зак та доцент кафед­ри органічної хімії універ­ситету Олек­сан­д­ра Му­ляк роз­г­лянули переваги та недоліки організації про­веден­ня позаурочних форм навчання, що сприяють підви­щен­ню рівня знань учнів, фор­мують їх екс­перимен­тально-практичні вміння.

Однією з основ­них про­блем, яка постає перед учи­телями в шко­лах і яка має значний вплив на якість навчання та зацікав­леність хімією серед учнів, є погане забез­печен­ня навчаль­них закладів хімічни­ми реактивами. На цьо­му наголошували Павло По­пель і доцен­ти ЛНУ Ла­риса Ко­вальчук та Марія Ко­ник. «Вчителі не можуть підтвер­дити пояс­нен­ня матеріалу дослідами — і такий метод навчання, як самоспо­с­тережен­ня, зни­кає з навчаль­ного про­цесу», – говорять науковці. Ад­же викорис­тан­ня хімічно­го екс­перимен­ту є необхідним ком­понен­том для фор­муван­ня стійко­го інте­ресу до вив­чен­ня хімії, екс­перимен­ти доз­воляють учням відчу­ти себе дослідни­ками, і як результат – про­дук­тивність навчання є зна­ч­но вищою. До­цент кафед­ри неорганічної хімії Зіновія Шпир­ка та вчи­тель хімії Савчинсь­кої загальноосвітньої шко­ли І—ІІІ ст. Світла­на Де­лен­ко наголосили й на такому чин­нику успішно­го навчання учнів з хімії, як забез­печен­ня підручниками та робочими зошитами, рекомен­дованими МОН Ук­раїни.

На сьо­годні комп’ютерні тех­нології — невід’ємна час­тина людсь­кого жит­тя. Та­кий про­грес не оми­нув і хімію. А тому викорис­тан­ня інформаційно-комунікатив­них тех­нологій у хімічній освіті також ста­ло предметом обговорен­ня учасників кон­ферен­ції. Світла­на Де­лен­ко та вчи­тель хімії Дрогобицької спе­ціалізованої шко­ли III ст. №2 Га­лина Панчишак відзначили, що час­то від­сутність реактивів мож­на ком­пен­сувати викорис­тан­ням ком­п’ютер­них про­грам для демон­страції дослідів, хоча наголосили і на недоліках викорис­тан­ня таких тех­нологій: ком­п’ютер повинен лише допов­нювати вчи­теля, а не виходити на передній план, він відволікає ува­гу учнів, негатив­но впливає на здо­ров’я людини та час­то виключає живе спілку­ван­ня.

Ви­кла­дачі кафед­ри неорганічної хімії ЛНУ, доцент Олек­сій Павлюк та аси­с­тент Ок­сана Зелінська, про­демон­стрували переваги дис­танційно­го навчання хімії на базі платфор­ми Moodle; доцент Григорій Дмит­рів про­демон­стрував різно­маніття online ресурсів щодо вірту­аль­них екс­периментів з хімії, які може викорис­товувати вчи­тель для про­веден­ня уроків.

Чільне місце в позакласній роботі учнів відіграє Ма­ла ака­демія наук, яка запро­шує до себе творчих і здібних учнів, поглиблює їхні знання, роз­виває практичні вміння й навич­ки, готує до ЗНО та пра­цює над про­форієнтацією, про що проінформував доцент кафед­ри фізич­ної та колоїдної хімії Львівсько­го універ­ситету Во­лодимир Дутка.

За­галом про­ведена кон­ференція зосередила ува­гу фахівців на низці важ­ливих про­блем навчання хімії в школі та підго­тов­ки молодих хіміків. Досвід показав, що питан­ня, порушені на минулорічній кон­ференції, про­тягом року були практич­но вирішені. А питан­ня, висвітлені цьо­горіч, сформульо­вані у від­повідній ухвалі.

Як ска­зав Вільям Ар­тур Ворд, посередній учи­тель роз­повідає, хороший учи­тель пояс­нює, кра­щий учи­тель демон­струє, великий учи­тель надихає. Не­хай досвід, який отримали учасники кон­ференції, допоможе нашим вчи­телям та викла­дачам бути великими та готувати висококваліфікованих фахівців, які будуть нашим май­бутнім.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+