Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Ук­раїнсько-ту­рець­кий старт в Ан­тарк­тиці: досвід і наміри 
 
 

Учас­ники 21-ї Ук­раїнської та 1-ї Ту­рецької
антарктич­них екс­педицій на бор­ту суд­на «Ушуайа»
(Ан­тарктич­ний півострів, квітень 2016 р.).

На­прикінці травня в місті Сантьяго – сто­лиці Чилі – відбу­лася 39-та Консультатив­на нарада з До­говору про Ан­тарктику. Де­легатів особливо зацікавив успіш­ний досвід 1-ї Ту­рецької антарктич­ної екс­педиції, яку було здійснено під час ротації 20-ї та 21-ї Ук­раїнських антарктич­них екс­педицій на станції «Академік Вернадсь­кий» у квітні цьо­го року.

Їй передувала клопітка робота з підго­тов­ки рам­кового Ме­моран­думу про взаєморозумін­ня, який було підпи­сано у червні 2015 року між Національ­ним антарктич­ним науко­вим цен­т­ром МОН Ук­раїни, Цент­ром поляр­них досліджень Стам­бульського технічно­го універ­ситету та Ту­рецьким фон­дом морсь­ких досліджень. До­кумент покли­каний забез­печити під­ґрун­тя для взаємовигідно­го співробіт­ниц­тва у сфері дослідження поляр­них регіонів, що перед­бачає виконан­ня спільних науко­вих про­ектів, надан­ня ком­петентних кон­сультацій, фахову підтрим­ку в питан­нях роз­роб­ки нових тех­нологій та при­кладних про­грам, обмін результатами досліджень, а також питан­ня підви­щен­ня кваліфікації вче­них обох країн.

Ук­раїнську станцію в Ан­тарктиці відвідали 13 турецьких уче­них, які ознай­о­мились з її науко­вим потенціалом та інфрас­т­рук­тур­ним ком­плексом, а також спільно з нашими науковцями відібра­ли широкий перелік науко­вих зразків (фіто- та зоо­планк­тону, риб; мохів та лишай­ників; гірських порід, морсь­кої води та дон­них відкладів) для подальших лаборатор­них досліджень.

Підсу­мовуючи результати спільної екс­педиції на засіданні робочої гру­пи з питань науко­вого співробітництва, делегат від Ук­раїни, завідувач відділу науко­во-технічної інформації НАНЦ, кан­дидат гео­графічних наук Андрій Федчук наголосив на тому, що на при­кладі україн­сько-турецької екс­педиції отримано важ­ливий досвід про­веден­ня спільних екс­педицій, які перед­бачають не про­сто залучен­ня в екс­педиційний про­цес окремих інозем­них дослід­ників, а участь повноцінної коман­ди вче­них з різних науко­вих установ у про­веденні досліджень на антарктичній станції однієї з договірних сторін.

Як зазна­чено в заключ­ному звіті наради, досвід про­веден­ня спільних екс­педицій на станції «Академік Вернадсь­кий» буде особливо цікавим і корисним для інших сторін До­говору про Ан­тарктику. Це, насам­перед, сто­сується тих країн, які не мають власної інфрас­т­рук­тури на шос­тому кон­тиненті, але прагнуть здійснювати там науко­во-дослідниць­ку діяльність відпо­від­но до До­говору про Ан­тарктику, що є обов’яз­ковою передумовою для набут­тя ними ста­тусу Консультатив­ної сто­рони. 

У відповідь на вис­туп українсько­го делегата По­сол Ре­с­публіки Ту­реч­чина в Чилі, пані Насіе Гьок­чен Кайа, окрес­люючи ключові досяг­нен­ня Ту­реч­чини як Сторони До­говору про Ан­тарктику, відзначила під­тримку Ук­раїни на шляху до ста­нов­лен­ня Ту­реч­чини як «антарктич­ної дер­жави». А дирек­тор Цент­ру поляр­них дослід­жень Стам­бульського технічно­го універ­ситету про­фесор Бурд­жу Оз­сой Чічек та голова Ту­рецького фон­ду морсь­ких дослід­жень про­фесор Байрам Оз­тюрк вис­ловили наміри турецької сто­рони про­дов­жувати і поглиблювати роз­почату з українськи­ми вче­ними співпрацю на станції «Академік Вернадсь­кий». Во­ни, зок­рема, хотіли б підго­тувати і про­вес­ти наступного польо­вого сезону чер­гову спільну екс­педицію не тільки з точ­ки зору логістичного забез­печен­ня, але й з метою виконан­ня узгод­жених науко­вих про­ектів за най­більш пер­спектив­ними напрямами антарктич­них дослід­жень.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+