Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Юні крим­ча­ни ря­ту­ють братів мен­ших і мріють до­по­ма­га­ти ук­раїнським воїнам 
 
 

Марта Чи­чи­лова і Ти­г­ран Со­гоян демонструють
свою розробку

Два роки тому шко­лярі Марта Чи­чилова і Ти­г­ран Со­гоян, як багато їхніх зем­ляків-кримчан, зму­шені були покинути рідну Алуш­ту й перебра­тися в сто­лицю. Марта приїхала з мамою, Ти­г­ран – один. Та­кий поворот долі спо­нукав дітей ще з більшим азартом пра­цювати над вдо­с­конален­ням винаходу, на який раніше вже вит­ратили чимало зусиль. Йдеться про їхню роботу з недитячою назвою — «Легкорозбірний рух­ливий тре­нажер-імітатор для навчаль­них про­грам в рам­ках остео­логії та практич­ного остео­син­тезу із засто­суван­ням сис­тем «VOSYS-OPTIMA» у лікуванні тва­рин. Розроб­ка при­вер­нула ува­гу багатьох науковців та інже­нерів і на цьо­горічній вис­тавці науко­во-технічних досяг­нень, що відбу­лася в рам­ках Х Всеукраїнсько­го фес­тивалю науки. «Світ» теж не залишив­ся осторонь.

— Це універ­сальна металева кон­струкція для лікуван­ня переломів у тва­рин. Пе­реломів будь-яких, навіть най­с­кладніших, — роз­повідає Марта Чи­чилова. – Ми з Ти­г­раном викорис­товуємо її ось уже два роки, вона підхо­дить для всіх видів тва­рин: дрібних, середніх, великих. Провели понад дві тисячі опе­рацій – і всі вони успішні. Си­с­тема, справді, унікальна, поз­бав­лена тих недоліків, які мають її ана­логи.

Юні винахідни­ки пояс­нюють: коли тва­рина ламає кінцівку, її або при­сип­ляють, або вона залишається інвалідом. Різно­манітні методи лікуван­ня, як-то накла­дан­ня бин­та чи шини, які допомагають людині, до тва­рини засто­сувати немож­ливо, бо для неї жит­тя – це рух. Як­що тва­рина рухається з гіпсом, він, окрім низ­ки незручнос­тей, час­то ламається, після чого виникають різно­манітні післяо­пераційні ускладнен­ня. А з цією кон­струкцією вона кілька тижнів спокійно пересувається, бігає, стрибає, не відчу­ваючи ніякого дис­ком­фор­ту. Це дає змо­гу на 100% зро­щувати кістки, після чого кон­струкція знімається і перелому як не бувало.

— Ми встанов­люємо таку кон­струкцію за 20—30 хви­лин, хоч і не фахівці, — про­дов­жує роз­мову Ти­г­ран Со­гоян. — Са­ма сис­тема мон­тажу та установ­ки досить про­ста і має низ­ку переваг, адже її мож­на викорис­товувати в будь-яких умо­вах.

Мої співрозмов­ники роз­повіли, що основоположник кон­струкції — їхній науко­вий керівник у Криму, а вони вже в Києві вдо­с­коналили її. Юні винахідни­ки ста­ли при­зерами багатьох все­українських та міжна­род­них зма­гань. Торік на Міжна­род­ному кон­курсі I-SWEEEP, що відбувся в Х’юс­тоні (штат Те­хас, США), Марта Чи­чилова з про­ектом «Розроб­ка універ­сального монобло­ку для остео­син­тезу» виборола, як і в 2014-му, бронзову медаль. За­ува­жимо, ця інно­ваційна вис­тав­ка науко­вих про­ектів зібра­ла 427 про­ектів від 668 учнів із 67 країн світу та 44 штатів США! До речі, Марта і Ти­г­ран – лау­реа­ти Фе­с­тивалю інно­ваційних про­ектів «Sikorsky Challenge 2015». Фонд науко­во-технічно­го роз­вит­ку Ук­раїни ім. В. С. Ми­халевича виділив понад 6 мільйонів гри­вень на подальшу роз­роб­ку їхнього дітища.

Сьогодні Марта Чи­чилова закінчи­ла 11 клас і мріє при­святити себе медицині та біоінже­нерії. Ти­г­ран Со­гоян навчається в Київсько­му коледжі міського гос­подар­ства. Во­ни зізна­лися, що хочуть рятувати не тільки тва­рин, а й, вдо­с­коналив­ши свій винахід, поліпши­ти якість жит­тя людей, особливо українських воїнів, які отримали поранен­ня на сході країни і потре­бують реабілітації.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+