Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Ук­раїні в Ан­тарк­тиці – 20 років! 
 
 

Міністр Лілія ГРИНЕВИЧ вручає Подяку МОН
командиру загону зимівників Віктору ЛУК’ЯЩЕНКУ

Ко­ман­да зимівників 2015—2016 року ювілей­ної ХХ Ук­раїнської антарктич­ної екс­педиції на чолі з Вікто­ром Лук’ящен­ком, а з ними й сезон­ний загін фахівців 21-ї УАЕ одразу після сво­го повер­нен­ня на рідну зем­лю опи­нилися в центрі ува­ги не лише  рідних, друзів і колег, а й най­вищих керівників дер­жави.

Привітан­ня їм надісла­ли Президент Ук­раїни Пе­т­ро По­рошен­ко, Прем’єр-міністр Ук­раїни Во­лодимир Гройсман та Го­лова Верхов­ної Ра­ди Ук­раїни Андрій Па­рубій. Свої побажан­ня вони адресували всім, хто два десятиріччя поспіль пра­цював на станції «Академік Вернадсь­кий» або сприяв організації та про­веден­ню українських антарктич­них екс­педицій, брав участь у створенні й реалізації дер­жав­них про­грам досліджень Ук­раїни в Ан­тарктиці.

— Упев­нений, що дер­жава й надалі забез­печуватиме гідне виконан­ня місії з дослідження про­сторів Ан­тарктики задля роз­вит­ку науки, збе­режен­ня її багаторічних напра­цювань, які мають сприяти про­веден­ню соціаль­но-еко­номічних реформ, підне­сен­ню доб­робуту країни, її міжна­род­ного іміджу, — ска­зано у привітанні гла­ви дер­жави.

А без­посеред­ньо привітати вітчизняних дослідників Ан­тарктики та вру­чити їм нагороди до актової залі МОН Ук­раїни, що на бульварі Та­раса Шевчен­ка,16, прийш­ли міністр освіти і науки Ук­раїни Лілія Гриневич, заступник міністра Максим Стріха, віце-пре­зидент НАН Ук­раїни Ан­тон На­умо­вець, відомі вчені й організатори науки з Національ­ної ака­демії наук і Ма­лої ака­демії наук, інститутів НАН Ук­раїни, сто­лич­них вишів і, зви­чай­но ж, дирек­тор Націо­нального антарктич­ного науко­вого цен­т­ру Ва­лерій Литвинов.

— Ро­бота Ан­тарктич­ного цен­т­ру та антарктич­них екс­педицій вик­ликає щире захоп­лен­ня. Дослідження шос­того кон­тинен­ту – стратегічний напрям для Ук­раїни (адже наша країна – серед антарктич­них дер­жав світу), особливо зараз, в умо­вах фінан­сової скрути, — вва­жає міністр Лілія Гриневич.

Чи­мало доб­рих слів ска­зали на адресу вітчизняних поляр­ників ака­деміки Бо­рис Гриньов, Пе­т­ро Го­жик, Андрій Гуржій, Віталій Старостенко, а також рад­ник Президен­та Ва­лен­тин Зайчук, контр-адмірал Олек­сандр Щипцов, які були при­четні до організації антарктич­них екс­педицій. Зі слів ака­деміка НАН Ук­раїни Пе­т­ра Го­жика, який 20 років поспіль очо­лює На­уко­во-технічну раду «Ан­тарктика», антарктичні про­екти українських дослідників мають най­вищий науко­вий рівень.

Від імені НАН Ук­раїни і Ма­лої ака­демії наук її пре­зидент Станіслав Довгий вру­чив почесним гос­тям пам’ятні настільні медалі на честь 20-річчя Ук­раїнської антарктич­ної станції «Академік Вернадсь­кий».   

Усім зимівни­кам ХХ УАЕ Лілія Гриневич вру­чила По­дяки Міністерства освіти і науки Ук­раїни, а ще вони разом з учасниками сезон­ної екс­педиції 21-ї УАЕ отримали засно­вані НАНЦ відомчі зна­ки: «Учас­ник антарктич­ної екс­педиції та «Ук­раїна в Ан­тарктиці 20 років».

…Два десятиліття досліджень українських вче­них біля берегів далекого льо­дового кон­тинен­ту минули не мар­но. За цей час наша дер­жава і вітчизняна наука не лише долучилися до спів­праці зі справжньою елітою світового ін­телек­туаль­ного потенціалу, між­народ­ною поляр­ною спільнотою, а й отримали мож­ливості сис­тем­ного вив­чен­ня унікальної при­род­ної лабораторії пла­нетар­ного мас­шта­бу, якою є Ан­тарктида. Протягом двох десятиліть, завдяки зусил­лям Національ­ного антарктич­ного науко­вого цен­т­ру, кра­щих фахівців вітчизняних вишів та інститутів НАН Ук­раїни, вона ста­ла повноцінною антарктич­ною дер­жавою з пра­вом вирішального голосу в сис­темі До­говору про Ан­тарктику, чле­ном СКАР, АНТКОМу та інших між­народ­них організацій. Уп­родовж 2007—2009 років україн­ські вчені вперше взяли участь у виконанні про­грам Міжна­род­ного поляр­ного року (IPY—III), запро­понував­ши зарубіжним колегам 16 науко­во-дослідниць­ких про­ектів різ­них напрямів. За цей же період у Києві було про­ведено 7 Міжна­род­них антарктич­них кон­ференцій (МАК), у фахових видан­нях в Україні й за рубежем опубліковано сотні науко­вих ста­тей. От­римано ряд  авторсь­ких свідоцтв і патентів на нові тех­нології та науко­во-технічні роз­роб­ки.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+