Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
З вірою у спільну пе­ре­мо­гу 
 
 

Президент СКУ Євген ЧОЛІЙ
та рек­тор «Львівської політехніки» Юрій БОБАЛО

Уп­родовж двох днів актова зала Національ­ного універ­ситету «Львівська політехніка» була запов­нена при­хильниками багаторічної невтомної діяльності пре­зиден­та Світового кон­гре­су українців (СКУ) Євге­на Чолія. На уро­чис­тому засіданні вче­ної ради йому було при­своєно почес­не звання Doctor Honoris Causa. По­чес­ного док­тора привітали Надзви­чай­ний і По­вно­важ­ний По­сол Ка­нади в Ук­раїні Ро­ман Ва­щук, По­чес­ний кон­сул Консульства Ка­нади у Львові Ок­сана Винницька-Юсипович, дирек­тор представництва Світового кон­гре­су українців Сергій Ка­сян­чук, народ­ний депутат Ук­раїни Ок­сана Юринець.

Під час своєї док­торсь­кої про­моційної про­мови Євген Чолій зізнався, що гли­боко зво­рушений при­своєнням почес­ного звання Doctor Honoris Causa «Львівіської політехніки» — одного з най­більших універ­ситетів Ук­раїни. «Я гор­д­жуся тим, що відте­пер «Львівська політехніка» є і моїм універ­ситетом. Для мене почес­но долучитися до гро­мадсь­ких діячів, починаючи з Марії Кюрі», — ска­зав він, заува­жив­ши, що спів­пра­ця СКУ та універ­ситету багаторічна і плідна.

Майже 50 років Світовий кон­грес українців представляє інте­реси понад 20 мільйонів українців з діаспори, прагне донес­ти голос українсько­го народу до різних країн світу. «Ми намагаємось сприяти відновлен­ню незалеж­ності Ук­раїни, утвер­д­жен­ню української дер­жав­ності, роз­повідаємо про захист основ­них прав українців у цілому світі, про роз­виток українських національ­них цінно­с­тей… Ми постійно роз­повідали світові про загро­зу імперського втручан­ня Росії в українські справи, небез­пеку про­паган­ди РФ політики «рус­ского мира». Ре­волюція гідності, зброй­на агресія Росії з новою силою мобілізували українську діаспору на під­тримку Ук­раїни. СКУ роз­гор­нув ще більшу співпрацю з міжна­род­ним співто­вариством, доносить до західно­го світу, що події навко­ло Ук­раїни є кри­зою світового мас­шта­бу. Ук­раїна фак­тич­но захищає євро­пейські цін­ності та стримує про­суван­ня російсько­го агресора на Захід…» — говорить пре­зидент Світового кон­гре­су українців.

Він відвідав 33 країни світу, зустрічав­ся з їхніми владними керманича­ми і роз­повідав про ситуацію в Ук­раїні. У грудні 2015 року в Брюс­селі закли­кав відновлювати санкції про­ти Росії за порушен­ня Мінських угод, говорив про потре­бу запро­вад­жен­ня для українських гро­мадян безвізового режиму, про­понував підтримати євро­інте­г­раційний вибір україн­ського народу. Євген Чолій свідомий того, що, попри все зроблене, попереду дуже багато праці: зупинити російсько­го агресора на кор­доні Ук­раїни, звільнити Крим від російських оку­пантів, допомог­ти нашій країні подолати наслідки російської агресії і корупцію, про­вес­ти вкрай необхідні рефор­ми, звільнити українських політ­в’язнів у Росії…

«Майбутнє Ук­раїнської дер­жави буде залежати перш за все від українсько­го народу, а це покла­дає велику відповідальність перед наступними поколіннями. Я вірю в український народ, вірю в Ук­раїну, вірю в нашу спільну перемогу», — наголосив почес­ний док­тор «Львівської політехніки».

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+