Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Лілія Гри­не­вич – про фінан­су­ван­ня на­уки, на­уку в Ан­тарк­тиці і… зно­ву про на­уку 
 
 

Лілія Гриневич

— Ліліє Ми­хайлівно, Ви вже озвучили свої пер­шочер­гові завдання на посаді керівни­ка Міністерства освіти і науки в освітянській сфері, зок­рема. Якими будуть Ваші перші кро­ки щодо поліпшення ста­новища науко­вих працівників, тим паче що все­український мітинг про­тес­ту науковців потре­бує швидких дій?

— Мені дуже при­кро, але я кон­ста­тую, що сьо­годні, на жаль, наука не є пріори­тетом в Ук­раїні. І це над­зви­чай­но три­вож­но. На мою дум­ку, зменшен­ня фінан­суван­ня на науку досяг­ло кри­тич­ної межі. Межі, за якою наступний крок – тільки руй­нація. І той факт, що вий­ш­ли на мітинг науковці в перші дні роботи нового уряду – це ще раз знак і сиг­нал того, що сус­пільство і вла­да мають змінити своє ставлен­ня до
науки.

Ми розуміємо все: зараз — агресія, на сході Ук­раїни три­ває антитерорис­тич­на опе­рація, фінан­сово-еко­номічна кри­за в країні… Але це ніяк не може виправдати того катастрофічно­го рівня фінан­суван­ня науки.

Ра­зом з Го­ловою Верхов­ної Ра­ди ми зустрілися з представниками науковців, які вий­ш­ли на мітинг про­тес­ту. Го­ворили при­наймні про той мінімум коштів, який потрібен зараз для підтрим­ки Національ­ної ака­демії наук Ук­раїни та інших ака­демій, щоб вони мог­ли завер­шити цей рік без таких дра­матич­них ско­рочень, які мають місце. Окрім того, що люди пра­цюють на півстав­ки, на 0,3 ставки (а це непри­пус­тимо!), ми зно­ву маємо посилен­ня відто­ку наших науковців. І не тільки в Західну Євро­пу, їх все частіше починає запро­шувати Російська Фе­дерація – країна-агресор. А люди ж повинні якимось чином вес­ти наукові дослідження і утримувати свої родини. Я вва­жаю, що це нед­балість навіть з точ­ки зору нашої національ­ної без­пеки.

Ми подали про­позиції до Міністерства фінансів – щодо того, яким чином мож­на цю ситуацію хоча б частково вре­гулювати. Я звернуся і до Прем’єр-міністра, і до Го­лови Верхов­ної Ра­ди ще раз, письмово. На­далі, під час підго­тов­ки бюд­жету 2017 року, тре­ба все-таки виборювати фінан­суван­ня науки (мова навіть не йде про те, що в новому За­коні Ук­раїни «Про науко­ву і науко­во-технічну діяльність» закла­дено 1,7% ВВП, як це повин­но бути) при­наймні до того рівня, який ми мали 5 років тому – це 0,35% ВВП.

— Сьогодні Ви прийш­ли вша­нувати наших дослідників з ювілей­ної антарктич­ної екс­педиції, які днями повер­нулися в Ук­раїну після цілорічної науко­вої вах­ти на станції «Академік Вернадсь­кий». Які Ваші вра­жен­ня?

— Ме­не над­зви­чай­но надих­нуло це свято – повер­нен­ня ХХ Ук­раїнської антарктич­ної екс­педиції. Я вва­жаю, що Ан­тарктич­ний центр у героїчних умо­вах робить свою роботу, тому що їхні видат­ки пов’язані, крім
усь­о­го іншо­го, з валютою. І ті стриб­ки кур­су валют, що були впродовж року, постійно ста­вили перед загро­зою зри­ву необхідні про­пла­ти, пов’язані з діяльністю екс­педиції. Хо­чу ще раз ска­зати, що героїзм був і тут, в Ук­раїні, з боку дирек­тора Ан­тарктич­ного цен­т­ру і тих людей, які намагалися якось вре­гулювати ситуацію, і був героїзм там, на нашій станції, з боку українських дослідників.

— Від Вас, як міністра, значною мірою залежатиме подальший роз­виток науко­во-освітянсь­кої сфе­ри в Ук­раїні. Ви оптиміст?

— Помірко­ваний оптиміст, швидше — реаліст. Я про­сто над­то багато знаю всіх обста­вин, щоб бути лише оптимістом. Ро­зумію, в якій ситуації країна, але ми повинні дивитися на п’ять, на десять років упе­ред і не допус­кати сьо­годні пасуван­ня перед вик­ликами, які є. Ад­же від цьо­го залежить, що матимуть май­бутні покоління.

Я вва­жаю, що нам тре­ба вимагати посту­пового виконан­ня нового За­кону «Про науко­ву і науко­во-технічну діяльність» і так само важ­ливо про­дов­жувати дослідження на станції «Академік Вернадсь­кий». Ук­раїна – це антарктич­на дер­жава, вона перебуває в клубі провідних дер­жав світу, які досліджу­ють шос­тий кон­тинент і мають пра­во роз­раховувати на своє чільне місце в роз­гляді Ан­тарктики як великої ресурсної бази май­бут­ньо­го.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+