Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Ки­тайські дослідни­ки го­тові співпра­цю­ва­ти з ук­раїнця­ми в Ан­тарк­тиді 
 
 

У перспективі – українсько-китайська співпраця

На про­хан­ня По­сольства Ки­тайсь­кої На­род­ної Ре­с­пуб­ліки в Ук­раїні дирек­тор На­ціональ­ного антарктич­ного науко­вого цен­т­ру Ва­лерій Литвинов зустрівся з рад­ником посольства Чжен Вейн та ата­ше У Сяоцзе. Ки­тайсь­ких гос­тей цікавило те, як українці організовують і про­водять антарктичні дослід­жен­ня, в яких напрямах пра­цюють і в яких міжна­род­них інституціях під­три­мують членство.

Ди­рек­тор НАНЦ роз­повів про Держав­ну про­гра­му дослід­жень в Ан­тарктиці на 2011—2020 роки, згідно з якою здійснюються дослідження в антарктич­ному регіоні, а також про співпрацю з інозем­ними вче­ними. Він при­гадав, як побував на одній із китайсь­ких станцій у західній Ан­тарктиці, яка називається «Ве­лика стіна», і був приємно вра­жений тією ува­гою, яку про­явили до українських зимівників поляр­ники з Підне­бес­ної. До речі, китайські дослідни­ки допомог­ли нам доста­вити на станцію «Академік Вернадсь­кий» ван­таж (це була кап­лич­ка в розібра­ному вигляді). Тоді чилій­ці, до яких звернулися за сприян­ням, запро­сили чималу суму гро­шей, росіяни почали нарікати на відсутність пев­них паперів дозвільного харак­теру, натомість китайці взялися допомог­ти швидко й без­кош­тов­но і зро­били це бли­с­куче.

Під час зустрічі було обговорено пер­спективи співпраці українських та китайсь­ких дослід­ників на Ан­тарктич­ному кон­тиненті. «Зо­к­рема, ми запро­сили вче­них з Ки­таю до участі в наших науко­вих кон­ференціях, а також запро­понували попра­цювати на станції «Академік Вернадсь­кий». Пред­ставники посольства КНР в Ук­раїні заявили про бажан­ня роз­вивати тісні взаємини на бла­го науки і наших народів», — зазна­чив у роз­мові з корес­пон­ден­том «Світу» Ва­лерій Литвинов.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+