Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
В Антарктичному центрі стартував ювілейний рік 
 
 

Станція «Академік Вернадський»

Національ­ний антарктич­ний науко­вий центр готується до істо­рич­ної дати – 20-річчя під­нят­тя на станції Академік Вернадсь­кий українсько­го пра­пора. Са­ме 6 лютого 2016 року до цієї події буде при­уро­чено пре­зен­тацію на Цент­ральному каналі українсько­го телебачен­ня. На ній вчені, ветерани антарктич­ного руху нагадають українцям, як непро­сто наша країна виборювала ста­тус антарктич­ної дер­жави у світі. Пе­ред­бачається про­веден­ня телемос­ту з учасниками ювілей­ної ХХ екс­педиції, які зараз закінчу­ють свою зимівлю на далекому кри­жаному кон­тиненті. Очікується також на вітан­ня від дирек­тора Британсь­кої антарктич­ної служби.

Нині у НАНЦ роз­роб­ляють положен­ня про нагороди учасникам антарктич­них екс­педицій, пла­нують випуск медалі «За заслу­ги у справі науко­во-технічно­го забез­печен­ня антарктич­них екс­педицій». Крім того, відпрацьо­вують основні напрями спільної про­гра­ми науко­вих робіт із турецькими вче­ними. Ці роботи будуть виконуватися в про­цесі зміни екс­педицій на станції.

А тим часом в Ан­тарктич­ному центрі вже підсу­мовують виконане за минулий рік і складають пла­ни роботи на чер­гове пів­річчя.

— Я задоволений тим великим обсягом робіт, які вда­лося виконати учасникам ХХ антарктич­ної екс­педиції. Про них ми повідомимо широкому загалу після повер­нен­ня наших науковців в Ук­раїну, — роз­повів «Світу» дирек­тор Національ­ного антарктич­ного науко­вого цен­т­ру Ва­лерій Литвинов. – Варто заува­жити, що наші зимівни­ки вже роз­почали підго­тов­ку до нових досліджень, які ми запла­нували на наступний сезон. Йдеться про встанов­лен­ня 12 камер відео­с­пос­тережен­ня за популяціями морсь­ких тва­рин і птахів на трьох антарктич­них ост­ровах, у тому числі й на ост­рові Галіндез, на якому роз­ташована станція Академік Вернадсь­кий. Ці роботи підтримує міжна­род­на спільнота – Комітет із захис­ту живих антарктич­них ресурсів. Ка­мери пра­цюватимуть цілий рік, потім біоло­ги ретельно вив­чатимуть і аналізуватимуть отримані дані, адже спо­с­тережен­ня є схо­дин­кою до розуміння основ­них етапів про­цесу гло­бального потепління на нашій пла­неті.

Ми­нулого тиж­ня, як­раз на ста­рий новий рік, на нашу станцію в Ан­тарктиді при­були дов­гож­дані гості — пер­ший маленький сезон­ний загін біологів на чолі з кан­дидатом біоло­гічних наук, завідувачем кафед­ри зоології та еко­логії тва­рин Харківсько­го національ­ного універ­ситету ім. В. Н. Ка­разіна Андрієм Утевським. До цієї трій­ки вхо­дять також кан­дидат біологічних наук Іван Парнікоза, співробітник відділу генетики клітин­них популяцій Інституту молекуляр­ної біології і генетики НАН Ук­раїни, та Дмит­ро Шмирьов – фахівець із впровад­жен­ня сис­тем без­пеки ТОВ «Сітронінікс Те­леком Со­люшис Ук­раїна». Їхнє завдання – про­дов­жити роботи в рам­ках Держав­ної цільо­вої науко­во-тех­нічної про­гра­ми про­веден­ня досліджень в Ан­тарктиці. Цього разу вони не лише здійснюватимуть підводні занурен­ня в зоні станційної акваторії, а встанов­лять пер­шу відео­камеру моніторин­гового спо­с­тережен­ня.

Водночас з біоло­гами вирушили у службове відряд­жен­ня на станцію Академік Вернадсь­кий головний інже­нер НАНЦ Ігор Мо­роз та провідний інже­нер-тех­нолог відділу неруй­нів­них методів кон­тро­лю якості зварних з’єднань Інституту еле­к­т­роз­варюван­ня ім. Є. О. Па­тона НАН Ук­раїни Юрій По­сипай­ко. Се­ред їхніх завдань –  кон­троль ста­ну палив­них баків і забез­печен­ня ефектив­ності та без­пеки функціону­ван­ня облад­нан­ня української антарктич­ної станції.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+