Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Фізіоло­ги й ге­не­ти­ки рослин підтри­му­ють по­ра­не­них бійців 
 
 

Безпре­цедентна зовнішня агресія та активізація дес­т­рук­тив­них сил і терорис­тич­них угруповань на Сході Ук­раїни — загро­за не лише територіальній ціліс­ності дер­жави, а й жит­тю та здо­ров’ю багатьох українських гро­мадян. У цей непро­стий час істо­рії сучас­ної Ук­раїни науковці Інституту фізіології рос­лин і генетики НАН Ук­раїни відгукнулися на звернен­ня пре­зиден­та НАН Ук­раїни Бо­риса Па­тона і вирішили доб­ровільно перерахувати час­тину сво­го місяч­ного окладу на лікуван­ня та реабілітацію поранених учасників антитерорис­тич­ної опе­рації.

Підтримати цю патріотичну ініціати­ву на збо­рах колек­тиву вирішили всі праців­ники установи, подав­ши осо­бис­ту заяву. Всьо-го зібра­но близь­ко 68 тис. грн. бла­годійних коштів. Найбільший вне­сок зро­били співробітни­ки відділів генетич­ного поліпшення рос­лин (завідувач — ака­демік НАН Ук­раїни В. В. Моргун), симбіотичної азотфіксації (завідувач — д. б. н. С. Я. Коць), еко­логії фотосин­тезу (завідувач —
д. б. н. О. О. Стасик), генетич­ної інже­нерії (завідувач — д. б. н.
О. М. Ти­щен­ко).

До речі, низ­ка працівників інституту, зок­рема дирек­тор, ака­демік НАН Ук­раїни, Ге­рой Ук­раїни Во­лодимр Моргун і заступник дирек­тора, член-корес­пон­дент НАН Ук­раїни Віктор Швар­тау ще раніше перерахували на підтрим­ку українських при­кор­дон­ників і військо­вослужбовців кош­ти у розмірі місяч­ної випла­ти за звання чле­на Академії. Ва­гомий доб­ровільний вне­сок зро­били також заступник дирек­тора, ака­демік НААН Ук­раїни Ми­кола Га­в­рилюк, док­тори наук і завідувачі підрозділів Інституту фізіології рос­лин і генетики.

До­б­ровільні акції на підтрим­ку Збройних Сил Ук­раїни і постраж­далих серед цивільного населен­ня три­вають.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+