Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Роз­роб­ки на­уковців віднов­лю­ва­ти­муть здо­ров’я військо­ви­м 
 
 

Стар­ший науко­вий співробітник відділу фізико-
хімічних механізмів сорбційної деток­сикації
ІЕПОР ім. Р. Є. Ка­вецького НАН Ук­раїни,
кан­дидат біологічних наук Ла­риса САХНО
демон­струє вуг­лецеві сор­буючі пов’яз­ки

Інститут екс­перимен­тальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка­вецького НАН Ук­раїни передав свої наукові роз­роб­ки для лікуван­ня поранених учасників антитерорис­тич­ної опе­рації на Сході країни та постраж­далих серед цивільного населен­ня.

Про це напередодні на нараді, що відбу­лася в Цент­ральному клінічно­му госпіталі Держав­ної при­кор­дон­ної служби Ук­раїни за уча­с­тю голови Го­лосіївської рай­онної в м. Києві дер­жав­ної адміністрації Ми­коли Да­невича, дирек­тора Інституту екс­перимен­тальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р. Є. Ка­вецького НАН Ук­раїни, ака­деміка НАН Ук­раїни Ва­силя Че­хуна та начальника шпи­талю Держав­ної при­кор­дон­ної служби Ук­раїни Ми­хай­ла Карнау­хи, домовилися науковці та лікарі. Во­ни обговорили мож­ливості при­ско­реної передачі готових роз­робок інституту для пер­вин­ної оброб­ки ран на догоспітальному етапі та в про­цесі лікуван­ня у шпи­талі учасників АТО, а також серед цивільного населен­ня.

Як роз­повів дирек­тор ІЕПОР ім. Р. Є. Ка­вецького Ва­силь Че­хун, це була ініціати­ва дер­жав­ної рай­адміністрації Го­лосіївсько­го рай­о­ну. «Ду­же приємно, що, засту­пив­ши на посаду голови адміністрації нашого рай­о­ну, Ми­кола Во­лодимирович Да­невич одразу ж вирішив познайо­митися з установами, які пра­цюють на території рай­о­ну. У пер­шу десят­ку таких візитів потра­пив і наш інститут. Для нас, науковців, це ста­ло чер­говою нагодою пре­зен­тувати свої напра­цюван­ня», — каже В. Че­хун.

Він зізнається, що вчені нарешті відчу­ли справжню зацікав­леність з боку рай­онної адміністрації: які технології є і що може бути впровад­жено у вітчизняну еко­номіку. Очільник рай­о­ну, не будучи фахівцем у галузі онкології, побачив великий резерв у мож­ливос­тях науко­вих роз­робок і доцільність їх термінового впровад­жен­ня.

Пропозиції, які надали під час наради вчені ака­демічної установи, представники госпіталю сприй­няли з великим інте­ресом. Ад­же сьо­годні вони, як і вся країна, опи­нилися в складній ситуації, перед ними поста­ли непрості вик­лики в медицині, зок­рема щодо лікуван­ня гнійно-сеп­тич­них ран, їх пер­вин­ної оброб­ки та мінно-вибухових ура­жень. Ко­ли ж вони почули про той досвід, який уже напраць­о­ваний інститутом у напрямі сорбційної деток­сикації, викорис­тан­ня аплікаційних сор­бентів та вод­но-емульсійних антибак­теріаль­них засобів, які при­ско­рюють репарацію, оптимізують сис­тему загоєння ран, то зро­зуміли, що це один із шляхів для розв’язан­ня тих ключових про­блем, з якими тепер щод­ня сти­кається госпіталь у лікуванні як постраж­далих військо­виків, так, до речі, і цивільних. То­му про­позиції науковців були як ніколи на часі.

Йдеться про викорис­тан­ня методів і засобів сорбційної терапії, основа яких апробована в госпіталях під час бой­о­вих дій в Аф­ганістані. Тоді було отримано позитивні результати, зок­рема в лікуванні постраж­далих від мін­но-вибухових поранень. Нині свої роз­роб­ки науковці суттєво доопрацювали й отримали більш якісний і без­печ­ний інно­ваційний про­дукт. «Ми знаємо, що ці засоби пра­цюють ефектив­но там, де не пра­цюють стандартні підхо­ди і сис­теми», — наголошує ака­демік НАН Ук­раїни Ва­силь Че­хун.

Як гуманітар­ну допомогу шпи­талю Держав­ної при­кор­дон­ної служби Інститут екс­перимен­тальної патології, онкології і радіо­біології передав вуг­лецеві сор­буючі пов’яз­ки — активований волок­нис­тий вуг­лецевий матеріал із роз­винутою сорбційною поверхнею та унікальними сорбційно-кінетич­ними харак­терис­тиками. Завідувач від­ділу фізико-хімічних механіз­мів сорбційної деток­сикації, член-корес­пон­дент НАН Ук­раїни Во­лодимир Ніколаєв роз­повів, що їх унікальність полягає в забез­печенні швидкого погли­нан­ня з ранового вмісту великої кількості біологічно актив­них ком­понентів (до 1,5 г на 1 г власної ваги), зок­рема медіа­торів запален­ня, що зменшує інтенсивність місце­вої судин­ної і запальної реакції. Пов’яз­ки забез­печують у 2—4 рази ско­рочен­ня часу кро­вотечі та в 1,5—2 рази зни­жен­ня об’єму кро­вов­т­рати. Ви­корис­тан­ня сор­буючих вуг­лецевих пов’язок, за рахунок бло­куван­ня локальних дже­рел інтоксикації, запобігає повторному інфікуван­ню ран, а від­так це – ефектив­ний засіб для аплікаційно-сорбційної терапії ран та опіків, трофічних виразок, про­лежнів й еро­зив­них ура­жень сли­зових порож­нин, лікуван­ня ранової інфекції.

Швид­шому відновлен­ню здо­ров’я наших військо­виків допоможе спеціаль­ний хар­човий про­дукт – біологічно-актив­на добав­ка до раціону «Карболайн». Йо­го вироб­ляють із високодис­персних вуг­лецевих сор­бентів у вигляді болюсів і гра­нул, а в клінічній практиці викорис­товують у ком­плекс­ному лікуванні гос­трих киш­кових ін­фекцій, що особливо важ­ливо під час перебуван­ня військо­вих у польо­вих умо­вах, захво­рювань печінки та жов­човивідних шляхів, пан­кре­а­титу, перитоніту, захво­рювань нирок та шкіри, аутоімун­них захво­рювань, пси­хо-невро­логічних про­блем, порушень обміну речовин та ендокринних патологій, онкологіч­них захво­рювань, а також у раціонах дієтич­ного хар­чуван­ня.

У «гуманітар­ному наборі» для госпіталю — дослідна партія зразків унікального нового про­дукту «Ар­говіт». Це вод­но-ліпід­на емуль­сія із засто­суван­ням еле­ментів наночас­тинок срібла. Вона сприяє очи­щен­ню ран від транс­судату, залишків гематом і відмерлих клітин, зберігає потенційно регенеруючі клітини, справ­ляє потуж­ну бак­терицид­ну дію.

— Си­с­тема убезпечен­ня перебігу травм і ран для військо­вика — це над­зви­чай­но важ­ливий фак­тор. Взяв­ши її на озб­роєння, ми значно при­ско­римо час від­нов­лен­ня і повер­нен­ня до лав сол­дата — завдяки роз­роб­леним науковцями тех­нологіям. І що не менш важ­ливо у наших склад­них еко­номічних умо­вах – значно зде­шевимо саму про­цедуру лікуван­ня військо­вих і постраж­далих у зоні АТО», — підсу­мовує ака­демік Ва­силь Че­хун.

Варто зазна­чити, що за результатами зустрічі науковців і військо­вих лікарів досяг­нуто домовле­ності про доцільність створен­ня пер­сональних пакетів для швидкої медич­ної допомоги, що включали б вищезаз­начені медичні засоби, та їх при­ско­реної доставки в місця бой­о­вих дій.

 

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+