Skip Navigation Links наука
освіта
техніка
прогрес
Газета заснована у квітні 1997 р.
Пропустити посилання переходів
Випуски газети
Окремі статті
Фотогалерея
Редакція
Пропустити посилання переходів
Окремі статті 2020 року
Окремі статті 2018 року
Окремі статі 2017 року
Окремі статті 2016 року
Окремі статті 2015 року
Окремі статті 2014 року
Окремі статті 2013 року
Окремі статті 2012 рокуExpand Окремі статті 2012 року
Окремі статті 2011 року
Окремі статті 2010 року
Окремі статті 2009 року
Новий Закон про науку — приклад консолідації й досягнення спільної мети 
 
 

Президент Ук­раїни Пе­т­ро ПОРОШЕНКО
і пре­зидент НАН Ук­раїни Бо­рис ПАТОН

На­прикінці минулого року в Адміністрації Президен­та Ук­раїни відбу­лася зустріч Президен­та Ук­раїни Пе­т­ра По­рошен­ка з представниками сфе­ри науки й освіти та народ­ними депутатами, які опікуються питан­нями роз­вит­ку і підтрим­ки науки в Ук­раїні.

Глава дер­жави повідомив про своє рішен­ня підпи­сати За­кон Ук­раїни «Про науко­ву і науко­во-технічну діяльність», ухвалений Верхов­ною Ра­дою Ук­раїни 26 лис­топада 2015 року. Президент назвав прийнят­тя цьо­го нор­матив­но-пра­вового акта за демокра­тич­ною про­зорою про­цедурою та із залучен­ням усіх зацікав­лених сторін при­кла­дом кон­солідації й досяг­нен­ня спільної мети. Він наголосив на спільній відповідальності науковців і практиків за імплемен­тацію закону, а також запев­нив, що бра­тиме актив­ну участь у цьо­му про­цесі, повідомляє прес-служба НАН Ук­раїни.

Пе­т­ро По­рошен­ко зазна­чив, що наша країна має викорис­тати свій потенціал у сфері науки. А для цьо­го необхідно створити дослідницькі лабораторії, умо­ви захис­ту результатів інте­лек­туаль­ної праці вче­них (у тому числі й молодих) і соціальні ліфти для останніх, відповідну законодав­чу базу. Та­ким чином, За­кон Ук­раїни «Про науко­ву і науко­ву-технічну діяльність» має ста­ти запорукою успішної реалізації пер­спектив нашої країни в напрямі рефор­муван­ня вітчизняної науко­вої сфе­ри.

Глава дер­жави також вис­ловив дум­ку, що слід поз­бав­лятися радянсь­ких сте­рео­типів сприй­нят­тя науки. «Ми живемо в інших умо­вах. Ми створимо для молодих вче­них най­кращі умо­ви. Але цією най­кра­щою умо­вою буде зма­гальність, ви будете зма­гатися за гранти. Ви будете зма­гатися за кош­ти обо­рон­про­му, за кош­ти дер­жав­ного обо­рон­ного замов­лен­ня. Бу­дете зма­гатися, щоб отримати кош­ти з енергое­фек­тив­ності», – ска­зав Президент.

З його слів, ми маємо роз­раховувати в пер­шу чер­гу на себе, адже «цей закон, який ми підпи­сали, відкриває перед нами унікальні пер­спективи. Але перед справжніми вче­ними, справжніми науковцями, людьми, які хочуть перетво­рити Ук­раїну в сучас­ну євро­пейсь­ку дер­жаву».

Глава дер­жави підкрес­лив, що впродовж поточ­ного року вда­лося мак­симально ско­ротити відстань між науко­вою роз­роб­кою та її впровад­жен­ням. Особ­ливо це сто­сувалося сфе­ри національ­ної без­пеки й обо­рони Ук­раїни. Крім того, Президент при­вер­нув ува­гу при­сутніх до результатів Па­ризької кон­ференції зі змін клімату (СОР 21), яка відбу­лася 30 лис­топада–11 грудня 2015 року. З його слів, уго­да, укладена за її підсумками, відкриває перед Ук­раїною нові мож­ливості – передусім щодо залучен­ня інве­с­тицій для удо­с­конален­ня вітчизняної сис­теми енергоз­бережен­ня, енергое­фек­тив­ності та захис­ту навко­лиш­ньо­го середовища. Учені у своїх вис­тупах навели при­кла­ди зро­с­тан­ня ефектив­ності науко­вих досліджень за останній час, зок­рема, в атомній енергетиці, ракетобудуванні й авіабу­дуванні. Президент На­ціо­нальної ака­демії наук Ук­раїни Бо­рис Па­тон роз­повів про най­новіші роз­роб­ки фахівців Академії, які дали змо­гу, напри­клад, подовжи­ти термін експлуа­тації реакторів вітчизняних атомних еле­к­т­рос­танцій і значно активізувати спільні з вироб­никами про­екти в обо­ронній галузі.

Під час зібрання було обговорено питан­ня дер­жав­ного й аль­тер­натив­ного, небюд­жет­ного фінан­суван­ня досліджень і оцінюван­ня їх результатів (насам­перед за євро­пейсь­кими методиками), про­бле­ми взаємодії науки та підприємництва, а також інте­г­рації вітчизняної науки до євро­пейсь­кого дослід­ницького про­сто­ру. Учас­ники зустрічі наголошували на пріо­ритет­ності підтрим­ки Збройних Сил Ук­раїни, впровад­жен­ня в обо­рон­ний ком­плекс саме віт­чиз­няних науко­вих роз­робок. Президент Ук­раїни, у свою чер­гу, заува­жив, що завдяки сис­темі дер­жав­ного обо­рон­ного замов­лен­ня для науковців і вироб­ників існує мож­ливість про­понувати інно­ваційні роз­роб­ки, які дадуть змо­гу посилити обо­роноз­датність країни й забез­печать уче­них фінан­суван­ням. На зустрічі було запро­поновано про­вес­ти най­б­лиж­чим часом форум, який би об’єднав під­приємців і вче­них та посприяв про­цесові рефор­муван­ня віт­чиз­няної науки й роз­вит­ку інно­ваційно­го підприємництва у нашій країні.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+