Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Безручко Костянтин Андрійович 
Доктор геологічних наук, старший науковий співробітник
Контакти:

Робоча адреса: Інститут геотехнічної механіки НАН України, вул. Симферопольська, 2а, м. Дніпропетровськ, 49005

Роб. тел.: (0562) 46-24-22

e-mail: gvrvg@meta.ua

Наукова біографія

Народився 22 квітня 1963 року у м. Миргород Полтавської обл.

У 1985 році з відзнакою закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю “Гідрогеологія та інженерна геологія” і отримав кваліфікацію гірничого інженера-гідрогеолога.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук у Дніпропетровському гірничому інституті за спеціальністю 04.00.11− «Геологія, пошуки та розвідка рудних та нерудних родовищ».

У 2010 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 04.00.16– “Геологія твердих горючих копалин”.

У 2012 році у Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.16– «Геологія твердих горючих копалин».

Викладаціка та наукова діяльність:

З 2008 року за сумісництвом працює доцентом кафедри «Геології та розвідки родовищ корисних копалин» Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

Проводить дослідження присвячені актуальним проблемам геології вуглегазових родовищ, зокрема вивченню геологічних факторів, які впливають на формування фізичних властивостей гірських порід та визначають стан газонасиченого масиву гірських порід, дослідженням закономірностей, що визначають ємнісні та фільтраційні характеристики вуглепородного масиву, їх впливу на викидонебезпечність та газоносність, проведенню прогнозу викидонебезпечності та вивченню закономірностей і умов формування газових покладів.

За результатами наукових досліджень має 58 наукових праць, з них 18 самостійні, без співавторів. У тому числі 4 авторські свідоцтва на винаходи, 1 патент на корисну модель.

 Основні публікації:

1. Лукинов В.В. Типизация углегазовых месторождений Донбасса и прогноз зон локальных скоплений метана / В.В. Лукінов, Л.І. Пимоненко, К.А. Безручко та ін. // Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса / В.В. Лукинов, Л.И. Пимоненко. − К. : Наук.думка, 2008. − Розд. 6. − С. 280−318, 328−332.

2. Безручко К.А. Взаємодія фаз системи «вода-газ» у гірських породах та формування покладів природного газу / К.А. Безручко // Геологія і геохімія горючих копалин. − 2010. − № 2 (151). − С. 5−22.

3. Безручко К.А. Условия формирования и сохранения газовых залежей в локальных антиклинальных структурах Донбасса / К.А. Безручко // Геотехническая механика : Межвед. сб. науч. тр. / ИГТМ НАН Украины. − Днепропетровск, 2010. − Вып. 87. С.126−137.

4. Безручко К.А. Умови формування і збереження скупчень метану в низькопористих вугленосних відкладах / К.А. Безручко // Наукові праці УкрНДМІ НАН України : Зб. наук. пр. / УкрНДМІ. − Донецьк, 2011. − Вип. 9, Т. 2. − С. 18−28.

5. Булат А.Ф. Геологические основы и методы прогноза выбросоопасности угля, пород и газа / А.Ф. Булат, В.В. Лукинов, Л.И. Пимоненко, К.А. Безручко, А.В. Бурчак.- Днепропетровск. : Монолит, 2012.- 359 с.

MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України