Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України
Придніпровський науковий центр
Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград
Пропустити посилання переходів
Контакти
На головну
Про нас
Пропустити посилання переходів
Секції центру
Офіційні джерела
Національна академія наук України
Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку
 
Бахрушин Володимир Євгенович 
Доктор фізико-математичних наук, професор
заступник директора Інституту управління та завідувач кафедри
системного аналізу та вищої математики Класичного приватного університету
Контакти:
Адреса робоча: вул. Жуковського, 70-б, Запоріжжя, 69002;
Телефон робочий: 061-2209450;
e-mail: Vladimir.Bakhrushin@zhu.edu.ua
Наукова біографія

        Народився 29 травня 1960 р. В 1983 р. закінчив Московський інститут сталі та сплавів за спеціальністю "Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів", а в 1986 р. – аспірантуру цього інституту за спеціальністю "Фізика твердого тіла".  В 1988 р. в Московському інституті сталі та сплавів захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю "Фізика твердого тіла" на тему "Взаємодія та дифузія домішок впровадження в сплавах на основі ніобію", а в 1999 р. – в Харківському державному університеті – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю "Фізика твердого тіла" на тему "Механізми формування та фізичні властивості домішково-дефектної підсистеми слабколегованих монокристалів та монокристалічних шарів багатошарових композицій". Працював: в 1980 – 1986 р. на кафедрі високотемпературних матеріалів Московського інституту сталі та сплавів; в 1987 – 1990 р. у Центральній науково-дослідній лабораторії напівпровідників Запорізького титано-магнієвого комбінату; в 1990 – 2000 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, в.о. зав. кафедри Запорізького державного університету; з 2000 р. працює завідувачем кафедри системного аналізу та вищої математики Класичного приватного університету, а з 2007 р. – одночасно заступником директора Інституту управління Класичного приватного університету.

        Основні наукові досягнення:
       В 1980 – 1986 р. на кафедрі високотемпературних матеріалів Московського інституту сталі та сплавів займався дослідженням впливу комплексного легування й термічних обробок на внутрішнє тертя, динамічні модулі пружності й інші фізичні властивості сплавів впровадження на основі ніобію. Було визначено особливості розподілу азоту й кисню за позиціями різного типу у сплавах, що швидко охолоджені від передплавильних температур, побудовано модель дифузії домішок впровадження в сплавах. Також було визначено характер і механізми впливу легувальних домішок на кінетику взаємодії азоту зі сплавами ніобію при високих температурах.
В 1987 – 1990 р. у Центральній науково-дослідній лабораторії напівпровідників Запорізького титано-магнієвого комбінату займався дослідженням процесів формування та фізичних властивостей, а також вдосконаленням технологій виготовлення кремнієвих та германієвих автоепітаксійних композицій. Зокрема було уточнено механізм автолегування слабколегованих автоепітаксійних шарів кремнію, одержуваних методами водневого відновлення тетрахлориду кремнію та хлорсиланів; виявлено формування донорних центрів при високотемпературних відпалах слабколегованих монокристалів та епітаксійних шарів кремнію у водні та досліджено кінетику їх накопичення; вдосконалено технології газофазного осадження автоепітаксійних шарів кремнію й германію, розроблено технології формування багатошарових епітаксійних композицій та епітаксійних шарів із заданим профілем легування.
        В 1990 – 2000 р. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, в.о. зав. кафедри Запорізького державного університету. Розробив та  читав курси комп'ютерного моделювання фізичних процесів, механіки, методів фізичних досліджень, фізичних основ матеріалознавства тощо. Основні дослідження були пов'язані із комп'ютерним моделюванням процесів формування та фізичних властивостей слабколегованих монокристалічних шарів кремнієвих композицій. Зокрема було встановлено основні механізми й закономірності формування прошарків з електричною провідністю протилежного типу, а також впливу електрично неактивних домішок на спотворення кристалічної ґратки у перехідній області n+-n та p+-p кремнієвих композицій; уточнено механізми формування східців зсуву та ліній ковзання й запропоновано їх кристалографічну класифікацію; уведено поняття області ідеальності твердого розчину і визначено умови їх утворення в багатокомпонентних твердих розчинах; визначено закономірності впливу параметрів процесу на ефективність гетерування швидкодифундуючих домішок у напівпровідникових композиціях; встановлено вплив асиметрії реакторів водневого відновлення на однорідність товщини епітаксійних шарів кремнію; визначено особливості впливу легувальних домішок на процеси високотемпературної дегазації сплавів на основі ніобію.
З 2000 р. основні напрями наукових досліджень були пов'язані із розробкою методів ідентифікації математичних моделей, методів обробки даних, дослідженням фізичних, освітніх та інших систем. Зокрема було визначено механізми впливу вольфраму й гафнію на фізичні властивості й розпад пересичених твердих розчинів на основі ніобію; розроблено методику та алгоритми ідентифікації математичних моделей релаксаційних спектрів внутрішнього тертя та динамічних модулів пружності ОЦК твердих розчинів впровадження, визначено систему критеріїв адекватності відповідних моделей; уведено поняття слабкозв'язаної системи та визначено деякі властивості таких систем; розроблено методику й алгоритми ідентифікації моделей неоднорідних розподілів та встановлено типові емпіричні функції розподілу багатьох соціальних, економічних та виробничих показників; побудовано й досліджено математичну модель управління фінансовою підсистемою університету; розроблено алгоритми й програмне забезпечення для проведення нелінійного крос-кореляційного аналізу часових рядів.
        Викладацька діяльність:
        За період роботи в Класичному приватному університеті (з 2000 р) організував підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з системного аналізу і управління. Розробив та читав базові курси: "Аналіз даних", "Моделювання систем", "Математичне моделювання", "Теорія систем" тощо.

        Основні публікації:
1. Бахрушин В.Є. Математичні основи моделювання систем: Навчальний посібник. – Запоріжжя, КПУ, 2009.
2. Бахрушин В.Є., Чиріков О.Ю. Моделі та механізми механічної релаксації, пов’язаної з перебудовою домішково-дефектної підсистеми кристалів. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2004.
3. Бахрушин В.Е. Получение и физические свойства слаболегированных слоев многослойных композиций. – Запорожье: ГУ "ЗИДМУ", 2001; Бахрушин В.Е. Получение и свойства слаболегированных слоев кремниевых структур. – Запорожье: Видавець, 1997.
        Нагороди:
Нагороджений почесним знаком МОН України "За наукові досягнення", 2007;
MyCounter - счётчик и статистика
   
Придніпровський науковий центр © Центр практичної інформатики НАН України