Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Основні результати проекту 

1. Досліджено вплив умов синтезу на фазові перетворення, структурні особливості, мікроструктуру та магніторезистивні властивості манганітів La1–xSrxMnO3. Визначено фазові співвідношення і послідовність твердофазних реакцій при синтезі стехіометричних манганітів (La+Sr)/Mn=1 в залежності від умов гомогенізації компонентів (механічне змішування та хімічне осадження). Показано, що хімічне осадження компонентів також, як і довготривала термообробка її механічної суміші, сприяє утворенню однофазної мікроструктури. Уточнені структурні параметри твердих розчинів La1–xSrxMnO3 (параметри елементарної комірки, координати атомів, заселеності позицій залежно від температури спікання і кількості стронцію х).

2. Показано, що використання золь-гель методики синтезу дозволяє знизити температуру синтезу, а також одержувати однофазні кристалічні «м’які» осади наночасток на основі катодних матеріалів La1–xSrxMnO3, La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3 при температурах 600-650 °С.

3. Синтезовані і проведені кристалохімічні дослідження плівок манганіту лантану-стронцію методами трафаретного друку і магнетронного напилення. Показано, що методом трафаретного друку можна отримати пористі плівки, величину пористості яких можна змінювати, розміри часток в плівках можуть змінюватись від 300 нм до 1 мкм. Досліджені електрофізичні властивості плівок. Розроблені плівки нанесені на модельні зразки, що імітують паливні комірки, проведені їх електронографічні дослідження.

4. На основі системи ZrO2-Y2O3-Ce2O3 розроблені склади з низькою температурою спікання (1620-1670 К) кераміки, що характеризуються високою густиною (5.8-5.9 г/см3, що близько до теоретичної) і нульовим водопоглинанням. Досліджено умови утворення плівок на основі ZrO2. Відпрацьовано умови й одержані плівки на основі твердих розчинів ZrO2•Y2O3 зі структурою флюориту. Досліджено електрофізичні властивості плівок та показано, що розмірність і щільність густини плівкових матеріалів суттєво впливає на йонну провідність. Показано, вплив природи оксиду-стабілізатора на фазовий склад, наноструктуру плівок та їх електрофізичні властивості.

5. Досліджено умови синтезу плівок стабілізованого оксиду цирконію золь-гель методом і дослідження електронної провідності твердого електроліту в широкому інтервалі парціальних тисків кисню. В процесі виконання досліджень показано, що в потрійній оксидній системі ZrO2-Y2O3-Ce2O3 замість “острівкової” самоорганізації часток, характерної для плівок системи ZrO2-Y2O3 спостерігається рівномірна щільна самоорганізація наночасток (d ~ 70 нм) по всій площі плівок. Це зумовлено, зокрема тим, що в Ce-вмісних системах утворюються більш стійкі плівкоутворюючі гелі, що призводить до блокування кристалізації окремих солей при термообробці плівок, тобто до відсутності розшарування компонентів та збільшенню швидкості утворення зародків фази ZrO2-Y2O3-Ce2O3. На основі системи ZrO2-Y2O3-Ce2O3 отримані полікристалічні плівки з високою йонною провідністю по кисню (2.4 - 2.5 . 10-3 См.см-1 при T = 650 °С) з незначною електронною складовою провідності (менше 0.2 %) в широкій області парціальних тисків кисню.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+