Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Актуальність і мета проекту 

      Пошук джерел альтернативної енергії постійно привертає увагу науковців до елементарного водню з його високою енергетичною ємністю на одиницю маси та екологічно безпечною реакцією окислення, коли єдиним вихідним продуктом процесу є вода. Розробка нових концепцій водневої енергетики вимагає вирішення багатьох фундаментальних та технологічних проблем, які включають генерування енергії, виробництво водню, його зберігання та транспортування. В останньому випадку дуже перспективним є використання металогідридних акумуляторів. В цьому проекті, виходячи як з фундаментальних, так і прикладних засад гідридного матеріалознавства, планується розробити та створити нові високоефективні матеріали з наявної в Україні сировини для зберігання та постачання водню за низьких температур його сорбції-десорбції, що має важливе науково-прикладне значення. Провести комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей нових  металогідридних матеріалів з метою оптимізувати їх хімічний склад і отримати сплави з підвищеними параметрами ємності за воднем (> 4 ваг. %), циклічної стійкості (>200 циклів)  і опірності до диспропорціонування з врахуванням умов наводнювання (газова фаза, середовище електроліту) та видати рекомендації щодо їх застосування як акумуляторів водню для його зберігання і транспортування та використання в паливних елементах, для каталізу окислення водню та в якості від’ємних електродів в нікель-металогідридних джерелах живлення

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+