Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Основні результати проекту 

Фундаментальним науковим результатом роботи є розширення уявлень про вплив організації композитних систем на основі оксидних носіїв, зокрема оксидів алюмінію, титану, мангану та цирконію на їх функціональні характеристики в каталітичних реакціях окислення СО, у тому числі у збагачених воднем газових сумішах, окислення водню для цілеспрямованого синтезу ефективних каталізаторів процесів очищення водню. Отримані дані дозволили встановити кореляційні залежності між каталітичними властивостями та фізико-хімічними характеристиками каталізаторів, зокрема:

• мідь-церій-вмісні каталітичні системи, що нанесені на промисловий діоксид цирконію, характеризуються більш високими показниками конверсії й селективності у порівнянні з каталізаторами, що нанесені на оксиди алюмінію, тітану, мангану і таким чином перспективні для розробки на їх основі ефективних контактів для очищення водню при низьких температурах;

• для забезпечення високої активності мідь-церій-цирконієвих каталізаторів у процесі вибіркового окислення СО необхідним є не тільки певне співвідношення діоксидів церію, цирконію, міді та її оксиду, а також наявність фази взаємодії дрібнодисперсного оксиду міді з діоксидами церію та цирконію;

• активною фазою мідь-церій-цирконієвого каталізатора є фаза дрібнодисперсного оксиду міді пов'язана з діоксидами церію та цирконію через поверхневу фазу взаємодії;

• активність оксидних мідь-церій-цирконієвих каталізаторів у процесі окиснення СО, в тому числі у збагачених воднем сумішах, залежить від наявності дефектів у структурі діоксиду церію, на який наноситься активний компонент;

• розмір частинок нанесених компонентів, оксидів міді та церію не залежить від розміру частинок та питомої поверхні вихідного носія, а визначається методом синтезу каталізатора.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+