Головний портал НАН України
Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України
Фундаментальні проблеми водневої енергетики
Пропустити посилання переходів
Управління
Проекти
Інститути
Науковці
Публікації
Інтранет
ENG УКР РУС
Пропустити посилання переходів
Актуальність і мета проекту
Доробок в Україні та світі за темою проекту
Основні результати проекту
Практична значимість результатів проекту
Пропозиції щодо використання результатів проекту
Публікації за результатами виконання проекту
Представлення результатів на конференціях, семінарах, читаннях
Доробок в Україні та світі за темою проекту 

Раніше для видалення СО зі збагачених воднем газових сумішей застосовувалась реакція метанування на нікелевому каталізаторі. Згодом запропонували більш простий та ефективний спосіб, що полягає у гетерогенно-каталітичному селективному окисненні СО до СО2 [Marion L. Brown, Jr. et al, Ind. Eng. Chem., vol.52, No. 10, 1960, pp. 841-844]. Високу активність в процесі вибіркового окиснення СО у збагачених воднем сумішах виявляють благородні метали (платина, рутеній, паладій, родій) на різноманітних носіях: оксидах алюмінію, титану, цирконію, марганцю, церію, цеолітах та вуглецевих матеріалах, а також нанесені системи, що містять нанорозмірне золото. Однак найбільшу увагу дослідників привертають оксидні мідь-церієві системи. Характерною особливістю таких систем є висока рухливість кисню в кристалічних ґратках. Не дивлячись на те, що ідея використання в каталізі подібних матеріалів була запропонована ще в 20-і роки минулого століття, інтенсивні дослідження в цьому напрямку почали проводитись лише наприкінці минулого тисячоліття. Висока активність оксидних мідно-церієвих каталізаторів у вибірковому окисненні СО пояснювалася синергетичним ефектом, викликаним взаємодією оксидів міді і церію, при якому обидва компоненти легше відновлюються й окислюються. Незважаючи на високу активність та селективність бінарних оксидних мідно-церієвих систем у редокс перетвореннях, використання чистого оксиду церію як носія каталізаторів обмежено його сильною схильністю до спікання при високих температурах (900°C) та відносно високою вартістю. Застосування замість діоксиду церію змішаних церій-модифікованих систем значно підвищує термічну стабільність, знижує вартість каталізатору, а в деяких випадках покращує окисно-відновлювальні властивості. Незважаючи на багаточисельні роботи, присвячені дослідженню таких систем у гетерогенних реакціях, недостатньо вивчені питання, що пов’язані з особливостями формування високодисперсних сполук міді на поверхні діоксидів церію та цирконію, закріпленням оксидів міді на поверхні носіїв, структурою міжфазної границі та оксидних мідних кластерів, а також визначенням впливу будови кристалічних ґраток, розміру частинок оксидів церію та цирконію на каталітичні властивості.

Президія НАН України © Прототип
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+