Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

Карпіловська Євгенія Анатоліївна

завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики, доктор філологічних наук, професор.

Кандидатська дисертація: “Конструювання дієслівних зон словотвірних гнізд (на матеріалі українських дієслів звучання” (1987).

Докторська дисертація:“Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація” (2000). 

Наукові інтереси: питання морфеміки, словотворення, лексикології, лексикографії, структурної, математичної, прикладної лінгвістики, проблеми автоматизації лінгвістичних досліджень.
 

Монографії і словники: 

 • Ніна Федорівна Клименко / Упоряд. Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Ю. В. Романюк. – К., 2014. – (Серія «БІОБІБЛІОГРАФІЯ ВЧЕНИХ УКРАЇНИ»);
 • Клименко Н. Ф. Вибрані праці / Упоряд. Є. А. Карпіловська, О. Д. Пономарів, А. О. Савенко. – К., 2014;
 • Чернишова Т. М. Вибрані праці / Упоряд. Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, А. О. Савенко. – К., 2013;
 • Активні ресурси сучасної української номінації: Ідеографічний словник нової лексики / Відп. ред. Є.А. Карпіловська. - К., 2013 (співавт. Л.П. Кислюк, Н.Ф. Клименко, В.І. Критська, Т.К. Пуздирєва, Ю.В. Романюк);
 • А.О.Білецький. Вибрані праці / Упоряд. Н.Ф.Клименко, Є.А.Карпіловська, А.О.Савенко. – К., 2012; 
 • Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. — К., 2008 (співавт. Н. Ф. Клименко, Л.П.Кислюк); 
 • Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. — К., 2005 (співуклад. Н.Ф.Клименко, Л.П.Кислюк); 
 • Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами — омографічними коренями. — К., 2002; 
 • Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація. — К., 1999; 
 • Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. — К., 1998 (співавт. Н.Ф.Клименко); 
 • Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. — К., 1990 (співавт. Н.Ф.Клименко, Т.О.Грязнухіна та ін.); 
 • Конструювання складних словотворчих одиниць. — К., 1990; 
 • Украинский семантический словарь. Проспект. — К., 1990 (співуклад. Н.Ф.Клименко, М.М.Пещак); 
 • Лексична семантика в системі «людина-машина». — К., 1986 (співавт. М.М.Пещак, Н.Ф.Клименко та ін.).

Основні публікації:

Засади словотвірної категоризації лексики у міжслов’янських паралелях (Die Grundlagen der Wortbildungskategorisierung des Wortschatzes in interslavischen Parallelen) // Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. LIT-Verlag Dr. W Hopf, Berlin 2014 (Slavica Varia Halensia, Bd. 12). – S. 272-291.

Конкурування ресурсів у сучасній слов’янській номінації: своє – засвоєне – засвоюване // Слов’янські обрії: доповіді ХV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр.ком.славістів, Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського. – К., 2013. – Вип 6, ч.1. Мовознавство – С. 245-259.

Словотвірна норма в системі мови і в тексті: передумови та вияви динаміки // Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów / Pod red. Jerzego Sierociuka. Poznań:Wyd. PTPN, 2012, s. 67-74.

Активні ресурси сучасного українського словотворення // Творба речи и њени ресурси у словенским jезицима: Зборник радова се четрнаесте међународне научне конференциjе Комисиjе за творбу речи при Међународном комитету слависта, Београд: Филолошки факултет / Главни уредник Раjна Драгиђевиђ, 2012. – С. 97-107.

Роль словотвірних інновацій у стратифікації сучасного українського лексикону // Збірник матеріалів Х Міжнародної наукової конференції Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів «Словообразуване и лексикология», Софія, 1 — 6.10.2007. — София, 2009. — С. 227-236.

Тенденції оновлення сучасного українського лексикону // Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. — К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. — С. 6-133;

Вплив інновацій на стабільність мовної системи: регулятори системної рівноваги // Збірник тематичного блоку «Динаміка та стабільність лексичних і словотвірних систем слов’янських мов» на XIV Міжнародному з’їзді славістів (Охрид, Македонія). — К., 2008. — С. 3-22;

Gniazda słów jako językowy obraz świata: perspektywy badań porównawczych // LingVaria. — Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007. — №2(4). — С. 27-41;

Приховані (згорнуті) та відкриті вибірні лексемні категорії: динаміка словотвірних маркерів // Sprachcliche Kategorien und die slawische Wortbildung. — Hildesheim; Zürich; New York, 2007. — С. 45-59.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+