Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники

Сніжко Наталія Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація – «Моделювання динаміки системно-структурних відношень українських назв знарядь праці» (1990 р.).

Наукові зацікавлення – теорія та практика системної лексикології та лексикографії, історія виробничої термінології, динаміка мови та мовних норм.

Основні праці:

Системний підхід до вивчення динаміки лексичного складу української мови кінця ХVІІІ – поч. ХХІ ст. // Українська мова. – 2013. – № 3. – С. 110–127.

Проблеми сучасної інтегральної лексикографії // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Л. В. Рычкова (гл. ред.), Т. Ройтер, В. В. Дубичинский [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 26–29.

Сакральна лексика в загальномовному тезаурусі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 659: Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 67–74.

Тлумачний словник як скарбниця знань про мову, світ та духовність у площині інтегрального моделювання // Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Інститут української мови; відп. ред. І. С. Гнатюк. – К.: КММ, 2012. – С. 282–290.

Категоризація знань про світ і мову в інтегральних лексикографічних системах // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Випуск 36–37. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 28–32.

Способи відображення системності лексики та мовної картини світу в ідеографічному тезаурусі // Наукові записки. – Випуск 95. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 551–556.

Актуальні проблеми системного дослідження лексики // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія / Інститут української мови; відп. ред. І. С. Гнатюк. – К., 2011. –С. 532–543.

Моделі багатозначності українських іменників (за матеріалами тлумачної лексикографії) // Лексикографічний бюлетень : Зб. наук. праць / Відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 83–93.

Динаміка концептів та структурні зміни лексики в «Ідеографічному словнику української мови» // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наук. праць / За ред. Ф. Бацевича. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 293–297 (співавтор М. Д. Сніжко).

Українська мовна картина світу: здобутки і перспективи автоматизованого моделювання // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. – Вип. 484: Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 70–74. (співавтор М. Д. Сніжко).

Принцип комплексности как основа автоматизированного моделирования структурно-функционального состояния лексики // Принципы и методы семантического описания языка: итоги, направления, перспективы. К 70летию проф. О. М. Соколова: Материалы Международной научной конференции. – Москва. – Симферополь, 1997. – С. 272–274.

«Ідеографічний тезаурус» як інформаційно-довідкова система при вивченні закономірностей структурно-функціональної організації лексики // Мовознавство. – 1996. – № 4-5. – С. 23–28 (співавтор М. Д. Сніжко).

Предметно-виробнича лексика в лексикографічних працях Є. Тимченка // Українська історична та діалектна лексика: Збірник наук. праць. – Вип. 3. / Відп. ред. Д. Гринчишин / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – С. 137–141.

Ідеографічний тезаурус як модель лексико-семантичної системи (за наслідками автоматизованого аналізу українських іменників) // Мовознавство. – 1995. – № 6. – С. 28–35.

Проблема становлення і розвитку виробничої термінології в українській лексикографії // Постаті та ідеї (З історії мовознавства в Україні): Збірник наук. праць / Відп. ред. В. Г. Скляренко. – К., Наукова думка, 1995. – С. 119–124.

Автоматизація укладання ідеографічного словника української мови // Проблеми українізації комп’ютерів: Матеріали 3-ї Міжнародної конференції / Інститут кібернетики ім. В. Глушкова АН України, Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, Державний університет «Львівська політехніка», Академія інженерних наук України, Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – С. 78–82.

Морфонологія та морфотактика коренів у складних словах (системний автоматизований аналіз) // Актуальні проблеми словотвору української мови: Матеріали наукових читань, присвячених пам’яті професора Івана Ковалика. – Тернопіль, 1993. – С. 82–85.

Традиційне і нове в українському науково-виробничому термінотворенні // Проблеми української науково-технічної термінології: Тези доповідей 1ї Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1992. – С.154–156.

З історії термінологізації в галузі предметної виробничої лексики // Історія, стан і перспективи розбудови української термінології: Тематичний збірник наук. праць. – К., 1992. – С. 107–114.

Наголошування складних слів // Культура слова. – Вип. 41. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 43–47.

Виробнича лексика в художній мові В. Стефаника // Василь Стефаник і українська культура: Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 1991. – С. 69–71.

Лексикографические функции служебных частей речи при определении семантики существительных // Третья Всесоюзная конференция по созданию машинного фонда русского языка: Тезисы докладов. – Ч.2. / Академия наук СССР, Институт русского языка. – Москва, 1989. – С. 116–119 (співавтор М. В. Скаб).

Структура лексико-семантичної групи приладів в українській мові // Семасіологія і словотвір: Зб. наук. праць / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні: Відпов. ред. Л. С. Паламарчук. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 117-120.

Развитие структуры лексико-семантического поля «орудия производства» в украинском языке // Актуальные проблемы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков: Тезисы докладов 2й Всесоюзной конференции: В 2 ч. – Ч. 1. – Днепропетровск: ДГУ, 1988. – С. 143–144.

Стилистическое использование вариантов фразеологических единиц в художественных произведениях Н. В. Гоголя // Тезисы докладов Вторых Гоголевских чтений, посвященных 175-летию со дня рождения писателя / Министерство просвещения УССР, Полтавский педагогический институт им. В. Г. Короленко. – Полтава, 1984. – С. 157–158 (співавтор М. І. Степаненко).

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+