Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Найважливіші проекти
Періодичні видання
Співпраця
СпівробітникиExpand Співробітники
Бібліотека української ономастики

Іваненко Олександр Володимирович -

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник; 2006 р. захистив дисертацію «Походження назв населених пунктів Сумської області» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Коло наукових проблем: ономастика, етимологія, етнолінгвістика.

Основні публікації:

Феодосия // Северное причерноморье: к истокам славянской культуры. VІІІ чтения памяти академика О.Н. Трубачева (Феодосия, 17-19 сентября 2014 г.). Материалы / ред. А.К. шапошников. – Киев; Москва; Феодосия. – М., 2014. – С. 28-33.

Славянские древности. Демонология (с.-х. вjедогоња: семантика образа и этимологическая интерпретация) // функциональная лингвистика. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 139-143.

Про Радогоста й Радогощ // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць / Гол. ред. М.Є. Скиба. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Вип. 6. – Ч. 3. – С. 94-104.

Слов’янська міфологія у творчості О.О. Потебні // Наукова спадщина О.О. Потебні у слов’янському культурному просторі: Зб. наук. праць / Відп. ред. В.Ю. Франчук – к.: видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 75-87.

Про Радогоста й Радогощ // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць / Гол. ред. М.Є. Скиба. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – Вип. 6. – Ч. 3. – С. 94-104.

Славянские древности. демонология (с.-х. вjедогоња: семантика образа и этимологическая интерпретация) // функциональная лингвистика. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 139-143.

Слов’янські старожитності. Демонологія. IV (псл. *kukumora, *kykymora) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2012. – Вип. 56. – Ч. І. – С. 250-256.

Славянские мифомиры. ІІ (псл. *navъ, *nava, *navь, *navъka, *naviti) // Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство (Збірник наукових праць до 90-річчя з дня народження). – К.: Видавничий дім митра Бураго, 2012. – С. 122-137.

Басаврюк // северное причерноморье: к истокам славянской культуры. VІІ Чтения памяти академика О.Н. Трубачева (Феодосия, 10-15 сентября 2012 г.) / Материалы конференции. – Киев; Москва; Феодосия. – М., 2012. – С. 67-83. Электронный ресурс. Режим доступа: trubachev.ru

Боги войны у древних индоевропейцев // Современная славистика и научное наследие С.Б. бернштейна: Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С.Б. Бернштейна (15-17 марта 2011 года, г. Москва) / Глав. ред. А.Ф. Журавлев, Н.Е. Ананьева. – М.: ООО «Пробел-2000», 2011. – С. 211-214.

Реализация псл. *bar- в апеллятивной и проприальной лексике // Baltų onomastikos tyrimai 2: [straipsnių rinkinys / sudarė Grasilda Blaženė, Alma Ragauskaitė; redaktorių kolegija: Laimutis bilkis … [et al.]. – Vilnius: Letuvių kalbos institutas, 2011. – 128-143.

Реалізація іє. *sed- : *sod- в апелятивній та пропріальній лексиці // Мовознавство. – 2011. – № 6. – С. 77-86.

Слов’янські міфосвіти (укр. відійти у [далекі] зáсвіти та ін.) I // Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія (м. Київ, Інститут української мови, 12-13 травня 2011 р.) / Відпов. ред. І.С. Гнатюк. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 179-185.

К происхождению гидронима Сейм // Сб. науч. работ Язык и традиционная культура русского Северо-Запада. Сборник статей памяти Лидии Яковлевны Петровой / Редкол.: В.Л. Васильев (редактор-составитель), А.В. Жуков, Н.Н. Вихрова. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2010. – С. 158-168.

Слов’янські старожитності. Демонологія ІІ (мавка = навка?) // Київська старовина. – 2010. – № 3. – С. 170-178.

Про річку Ахтыр та місто Ахтырку // Студії з ономастики та етимології. 2010 / Відп. ред. І.В. Єфименко. Луцьк: Терен. – С. 62-87.

Реализация и.-е. *stā- : *stə-, *stе- : *stо- в апеллятивной и проприальной лексике (этимологическая мозаика) // Състояние и проблеми на българската ономастика (доклади от Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. Людвиг Селимски). – Велико Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2010. – Т. 11. – С. 404-414.

реалізація псл. *seb- : *sob- в апелятивній і пропріальній лексиці // Studia slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст; [упоряд. і відп. ред.: С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 33-36.

Славянские древности. Демонология. І (потвора, поторóча, потéрчá, пóтрать) // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы междунар. науч. конф. Екатеринбург, 8-12 сентября 2009 г. / под ред. Е.л. березович. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2009. – С. 97-98.

Реалізація іє. *sue- / *suо- в слов’янському етномовному континуумі (етимологічний нарис) // Мовознавство. – 2009. – № 5. – С. 53-

Відантропонімна ойконімія Чернігівщини (фрагмент історико-етимологічного словника) // Студії з ономастики та етимології. 2008 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К.: Пульсари, 2008. – С. 61-70.

Відантропонімна ойконімія Сумщини (фрагмент історико-етимологічного словника) // Студії з ономастики та етимології. 2007 / Відп. ред. В.П. Шульгач. – К.: Пульсари, 2007. – С. 110-120.

До походження топонімів Вадень, Лемень, Обертень та їх апелятивних основ (спроба семантичної реконструкції) // Актуальные вопросы славянской ономастики: Материалы ІІІ Международной научной конференции (6-7 октября 2006 г.). – Гомель, 2006. – С. 60-68.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+