Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Періодичні видання
Найважливіші проекти
СпівробітникиExpand Співробітники

Труб Володимир Михайлович -

старший науковий співробітник, доктор філологічних наук.

Докторська дисертація: «Особливості декодування значень лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти)» (2008).

Наукові інтереси: проблеми лінгвістичної семантики (логічний аналіз мови, референція, заперечення, лексичне значення) та соціолінгвістики.

Основні публікації:

О семантических эффектах вариативности глагольного вида в императиве // Типология вида / аспекта: проблемы,  поиски, решения: сборник научных статей. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2014. – С. 169 – 182.

О роли видового противопоставления в парадигматическом упорядочении глагольных форм // Сучасні дослідження мови і літератури. Матеріали Українсько-російської школи-конференції молодих учених. 26-29 березня 2014р., Донецьк, 2014. – C. 259 – 262.

До проблеми гармонізації мовного питання в Україні // Мова і суспільство: збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Вип. 4. – 2014 . – С. 138 – 145.

До проблеми адекватності адресації дискурсу // Логічний аналіз мови: Адресація дискурсу. – Вид-во «Індрик», Москва 2012 – С. 94 – 109 (Співавтор: А.В. Михайлова).

Парадигматичний підхід до вивчення слов’янської аспектуальності. Рецензія на монографію О.Я. Титаренко «Категорія фазовості та вид російського дієслова» // Українська мова. – 2013. – № 1. – C. 146 - 152.

Особливості вживання російських імперативних форм дієслів доконаного та недоконаного виду зі значенням заборони та застереження // Тези IV Конференції Комісії з аспектології Міжнародного Комітету Славістів (Гетеборг, Гетеборзький університет, 10 – 14 червня 2013 р.) – С.152 – 155.

Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі // Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2013.– Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. – С. 173 – 196 (у співавторстві: Соколова С., Масенко Л., Данилевська О., Руда О.).

К проблеме точности перевода: о некоторых украинско-русских лексических несоответствиях // Логический анализ языка: Перевод художественных текстов в разные эпохи. – Изд-во «Индрик», Москва 2012 – С. 214 – 230.

Про обмеження на варіативність виду дієслівних форм та деякі функції видового протиставлення // Українська мова. – 2012. – №1.– С. 18 – 31.

Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі // Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки, 2012. – Том 137. – С. 142 – 147.

Типи відхилень в українському мовленні, зумовлені інтерферентним впливом російської мови // Збірник наукових праць «Мова і суспільство», Вип. 3, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012 р. – С. 209 – 217.

Про обмеження на варіативність виду дієслівних форм та деякі функції видового протиставлення // Українська мова. – 2012. – №1.– С. 18 – 31.

Про деякі засоби та способи семантичної інтерпретації висловлювань // Wiener Slawistischer Almanach, Band 65, 2010. – P. 253 – 266.

О специфике функционирования  членов видовых групп в императиве // Категории глагольной множественности в славянских и неславянских языках (синхрония и диахрония). – Университет «Св. Кирилл и Методиj» - Скопjе. Филолошки факултет «Блаже Конески». Аспектолошка комисиjа при МСК. Скопjе 2011. – С. 43–58.

О динамической семантике слова миф // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Вып. 10 (17). По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (2011) – Москва – РГГУ – С. 668 – 676.

Про майбутні ситуації, зафіксовані у значеннях слів // Логічний аналіз мови: Лінгвофутуризм. Погляд мови в майбутнє – Вид-во «ІНДРИК», Москва 2011 – С. 142 – 156.

Типи мовленнєвих відхилень як особливості ідіолекту українсько-російських білінгвів // Мова і суспільство. Вип. 2 – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011 – С. 78–85.

О некоторых средствах и способах семантической интерпретации высказываний // Wiener Slawistischer Almanach. – Bd. 65. – 2010 – P. 253 – 266.

Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлювання (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти): Монографія. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – 324 с.

Про гендерні особливості деяких частин мови // Ucrainika II. Součásná ucrajinistika. Problémy jazyka, literatuty a kultury 1. čast. Sborníik článků 3.Olomoucké symposium ukrajinistů 24.–26.srpna 2006. – Olomouc, 2006. – p. 281–291.

Противопоставительная структура как средство семантической интерпретации отрицания // Восток – Запад (East West Encounter): Вторая международная конференция по модели «Смысл ó Текст», Языки Славянской Культуры. – М.., 2005. – С. 486–497.

Про функціонування оцінок у значеннях лексичних одиниць (на матеріалі розмовно-просторічного лексикону української мови) // Українська мова. – 2004. – № 2. – С. 56 – 77.

О функционировании оценок в значениях лексических единиц // Логический анализ языка. Космос и хаос. – М.: ИНДРИК. – 2003. – C. 431–447.

Явище суржику як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. – 2000. – N 1. – С. 46–58.

Російсько-український словник-довідник з ділової документації „Порадник ділової людини” (у співавт.) – К.: Основи, 1995. – 318 с.

О коммуникативных аспектах отрицания как негативной оценки истинности // Вопросы языкознания. – М.: Наука, 1994. – N 1. – С. 44–61.

Лексика целесообразной деятельности (опыт описания) // Логический анализ языка. Ментальное действие – Институт языкознания РАН. – М., 1993. – C. 58–66.

До проблеми семантичного опису бажань // Wiener Slawistischer Almanach. – Band 31. – 1993.

Про один підхід до обчислення типів об’єктних означуваних // Інститут російської мови АН СРСР. Попередні публікації. – Вип. 181. – М., 1991. – 50 с.

Об одном подходе к семантическому анализу, использующему семантическую валентность слов // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 14. – М., 1971 – С. 71–95.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+