Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Періодичні видання
Найважливіші проекти
СпівробітникиExpand Співробітники

Соколова Світлана Олегівна -

завідувач відділу соціолінгвістики, доктор філологічних наук, професор.

Кандидатська дисертація: “Диференційно-семантичні ознаки дієслівних префіксів у російській мові” (1983).

Докторська дисертація: “Префіксальні дієслова у системі міжрівневих мотиваційних відношень” (2004).

Наукові інтереси: соціолінгвістика, морфологія, префіксальний словотвір, аспектологія, граматична лексикографія, порівняльне дослідження близькоспоріднених мов.

Монографія: Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові” (2003).

Колективні монографії: “Семантика и стилистика русского глагола” (1988); “Украинско-русское двуязычие: Социолингвистический аспект” (1988); “Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах” (1993); “Словарь языка русских произведений Т.Г.Шевченко”. Т.2. Приложение №4. (1986).

Член комісії з аспектології та комісії з соціолінгвістики Міжнародного комітету славістів.

Основні публікації:

Фреймовая структура аспектуальных цепочек // Типология вида / аспекта: проблемы,  поиски, решения: сборникнаучных статей. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2014. – С. 128-145.

Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі // Українські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2013.– Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. – 173 – 196 с. (у співавторстві Труб В., Масенко Л., Данилевська О., Руда О.).

Семантическая асимметрия близкородственных языков в зеркале интерференции // Dialogkultur. Językiw schodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. – Bydgoszcz – Symferopol, 2013. – С. 73 – 90.

Фазовий характер видового протиставлення в сучасній  українській мові // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНУ, 2013,  вип.. 26. – С. 53 – 60.

Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування) // Українська мова. – 2013. – № 2. – С.38 – 55.

Художній переклад як зона прояву соціокультурної та власне мовної асиметрії // STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA: UNIWERSYTET WARSZAWSKI KATEDRA UKRAINISTYKI. 1. – Warszawa. – 2013. – С. 251 – 267. 

Мовна ситуація Києва: погляд зовні // Українська мова. – 2012. – № 4. – С. 3 – 17.

Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції // Наукові записки НаУКМА: Філологічні науки, 2012. – Том 137. – С. 137–141.

Аспектуальні особливості слов’янських мов у художньому перекладі // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 3 – 17. (співавт. О.Л. Ачилова).

Поліпрефіксація як засіб вираження множинності в сучасній українській мові порівняно з російською та білоруською // Категории глагольной множественности в славянских и неславянских языках синхронии и диахронии / Сборник статей. – Охрид, 2011. – С. 86–93.

Роди дієслівної дії у структурі категорії аспектуальності // Життя – у слові / Зб. наук. праць на пошану академіка В.М.Русанівського. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 230–237.

Фреймова структура українського дієслова та її відображення засобами інших мов // Ukrainica III: Souča-sná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a rultury. 1.část /Sborník článků 3.Olomoucké Simpozium ukrajini-stů 28-30 srpna 2008. – Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc. 2008. С.71-76.

Формально-семантичне варіювання слів та системність лексики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – Вип. 4.– 2008. – С. 205-214.

Дієслово як носій фреймової семантики // Теоретична і дидактична філологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – Київ: Міленіум, 2007. – С. 246-258.

Проблема створення двомовного словника префіксальної дивергенції // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. Філологія. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – Вип. ХУ-ХУІІІ. – С. 45-50.

Прикладні аспекти класифікації характеризованих родів (способів) дієслівної дії // Матеріали VІ Міжнародного конгресу україністів. Мовознавство: Зб. наук. статей. – К. – Кн. 5. – 2007. – С.213-223.

Роди дієслівної дії з неодноморфемними способами вираження у сучасній українській мові // Ucrainica II. Současná ukrainistika. Problémy jazyka, literatury a kultury / Sborníc článků. – 1. Část. – Olomouc, 2006. – S. 65-70.

Видовые оппозиции в русском и украинском языках: сопостави-тельное изучение // Труды аспектологического семинара МГУ им.М.В.Ломоносова – Вып. 4, Москва. – 2004. – С.166-175.

Аспектуальні категорії українського дієслова на тлі інших слов’янських мов // Українська мова, №2. – 2003. – С.61-70.

Дивергенція та конвергенція у сфері префіксального словотвору дієслова // Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ: Плай. – 2002. – С.125-131.

Аспектуальні роди дії та їхнє місце в системі префіксального словотвору дієслова //Українська мова. –№ 1. – 2002 – С.42-51.

   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+