Головний портал НАН України
The main portal of the NAS of Ukraine

Skip Navigation Links
Пропустити посилання переходів
Головна
Про інститут
Структура
Звітність
Книжкові новинки
Електронна бібліотека
Конференції
Вакансії
Лінки
Контакти
Пропустити посилання переходів
Історія відділу
Напрями досліджень
Періодичні видання
Найважливіші проекти
СпівробітникиExpand Співробітники
Історія відділу 

Відділ засновано у 1999 році. У відділі зараз працює 6 науковців: пв.н.с., д.ф.н. С.О. Соколова, пв.н.с., д.ф.н. В.М. Труб, пв.н.с., проф., д.ф.н. Л.Т. Масенко, с.н.с., к.ф.н. О.М. Данилевська, н.с. к.ф.н. О.Г. Руда, м.н.с. М.О. Гонтар, лаборант І категорії С.В. Андрусенко. У попередні роки у відділі також працювали О.В. Зарецький, Б.М.  Ажнюк, Є.Д. Турчин, Т.В. Радзієвська, В.Д. Радчук, О.В. Сахарова, Л.О. Лазаренко. Від початку заснування відділ очолювала д.ф.н., проф. Леся Олексіївна Ставицька. У зв’язку з передчасною смертю Лесі Олексіївни у відділі відбулися кадрові зміни. З вересня 2010 року відділ очолила д.ф.н. Соколова Світлана Олегівна.

Діяльність відділу започаткована науковою темою «Соціолінгвістичні аспекти вивчення української мови», робота над якою тривала впродовж 1999–2003 рр. Дослідження мало на меті охопити найважливіші різнотипні соціолінгвістичні аспекти функціонування сучасної української мови, а саме: соціальні діалекти, урбаністичні форми мовної комунікації, соціокомунікативні аспекти української розмовної мови, а також посттоталітарного політичного дискурсу, соціополітичні рецепції українсько-російської двомовності, соціопсихологічний портрет російськомовного населення в Україні (головно – російськомовних українців), соціально різнотипний суржик як наслідок інтерферентного впливу російської мови на українську.

Одразу після створення відділу було відкрито тему «Міжнародний досвід мовного планування й українська перспектива». Її виконавцями були д.ф.н. Б.М. Ажнюк та к.ф.н. Є.Д. Турчин. Логічним продовженням наукової діяльності відділу стала тема «Українська мовна особистість: комунікативні, етноментальні, соціопсихологічні аспекти мовного існування» (II кв. 2003 – IV кв. 2006 рр.), у межах якої вектор наукових зацікавлень був спрямований на вивчення соціальної диференціації української мови в аспекті взаємодії «мова – соціальна стратифікація суспільства», «мова – політика», «мова – соціальний статус». Дослідження співробітників відділу дали змогу розкрити механізми різнотипних соціокомунікативних, дискурсивних практик мовної особистості, обґрунтувати їх зв'язок з національними етноментальними та соціопсихологічними домінантами.

Обрана стратегія наукового пошуку передбачала поглиблення досліджень у мікросоціолінгвістичній парадигмі, що спричинило вихід на тему «Сучасний український ідіолект: соціокомунікативні аспекти репрезентації» (І кв. 2007 – ІV кв. 2010 рр.). Уперше системно схарактеризовано сукупність сучасних українських ідіолектів за соціально-професійними, територіальними, віковими, гендерними особливостями, а також за психофізичними, етичними, естетичними та культурно-освітніми параметрами. Серед них український гендерлект, ідіолект політика в жанрі інтерв’ю, полеміки на телебаченні й радіо, ідіолект підлітка в різних комунікативних сферах, дискурсивні практики сучасних білінгвів тощо.

Дослідження різноманітних дискурсивних практик дало змогу окреслити коло конкретних фундаментальних і практичних завдань мовного будівництва в сучасній Україні, пов’язаних передусім з вивченням тенденцій оновлення української мови, її унормуванням і кодифікацією, враховуючи комунікативні настанови сучасного суспільства. Втіленням цих завдань є розроблений співробітниками відділу проект «Концепції державної мовної політики (мовного розвитку) в Україні».

У 2008-2010 роках тривала робота над спільним конкурсним проектом НАН України – РФФД Образи країн у мовній свідомості носіїв: українсько-російські паралелі. дослідити образи Росії і України у мовній свідомості росіян і українців з метою вироблення рекомендацій щодо налагодження гармонійних міжнаціональних взаємин.

Наукові досягнення співробітників відділу репрезентовано в опублікованих:

п’яти монографіях: Ставицька Л. О. Арго, жаргон, сленг: Соціяльна диференціяція української мови. – К.: Критика, 2005. – 2005.- 464 с.; Зарецький О.В. Офіційний та альтернативний дискурси. 1950-80-ті роки в УРСР. -  Київ, Інститут української мови НАН України, 2008. – 444 с.; Труб В.М.  Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти): Монографія. – К.:  Видавничий Дім Дмитра Бураго,  2007. – 324 с.; Данилевська О.М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР. - К.: Інститут української мови НАН України, 2009. – 176 с.; Руда О.Г. Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму. - К.: Інститут української мови НАН України, 2009. – 198 с.;

збірнику наукових праць «Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти» Зб. наук. пр. / Ін-т укр. мови НАН України. Відділ соціолінгвістики; за заг. ред. Л.Ставицької. – К.: Унів. вид-во Пульсари, 2007. – 200 с.;

чотирьох словниках: Ленець К.В., Ставицька Л.О. Короткий російсько-український словник контрастивної лексики. -  К.: Довіра, 2002. – 284 с.; Ставицька Л.О. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. 464 с.; Ставицька Л.О. Український жаргон. Словник. – К.: Критика, 2005  - 496 с.; Ставицька Л. О. Українська мова без табу. Словник. – К.: Критика, 2008. – 454 с.;

понад двостах статтях у наукових  виданнях.

Готуються до друку: монографія Ставицької Л.О. Гендер: мова, свідомість, комунікація» та колективна монографія «Сучасний український ідіолект: соціокомунікативні аспекти репрезентації».

Специфіка напрямів роботи відділу, дослідження української мови у зв’язку з актуальними суспільно-політичними подіями та вивчення живого людського начала в мові зумовлює жвавий інтерес у вітчизняних мас-медіа до проблематики відділу, через що співробітники традиційно часто спілкуються з журналістами на шпальтах друкованих ЗМІ, в теле- та радіопросторі.

Зусиллями науковців відділу його діяльність має міжнародний резонанс. Набутки української соціолінгвістики співробітники відділу активно пропагують на міжнародних симпозіумах, конференціях, з’їздах, загальна кількість яких за історію відділу сягає 100. В 2009 році відділ соціолінгвістики провів Міжнародну конференцію «Українська соціолінгвістика поч. ХХІ ст.: напрями, перспективи розвитку». За матеріалами конференції було видано Соціолінгвістичні студії; за заг. ред. Л.О. Ставицької. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2010. – 288 с.

 
   
Президія НАН України © Макетний зразок
  This Website is best available with Microsoft Internet Explorer 6.0+